Javni natječaj za prijam vježbenika/ice u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ustavni sud Republike Hrvatske od 6. rujna 2012.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-26/2012
Zagreb, 6. rujna 2012.

Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 47. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 49/12. - pročišćeni tekst), članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj upravi ("Narodne novine" broj 74/10., 142/11. i 53/12.) i sukladno Planu prijma u državnu službu za 2012. godinu, Ustavni sud Republike Hrvatske raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za prijam vježbenika/ice u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ustavni sud Republike Hrvatske

TAJNIŠTVO ZA USTAVNOSUDSKO POSLOVANJE

- Vježbenik/ica za osposobljavanje za obavljanje poslova višeg ustavnosudskog referenta - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 12 mjeseci

Opis poslova radnog mjesta:

- upravno-tehnički poslovi vezani uz prijam stranaka i telefonskih poruka; evidencija pošte; provjera podataka o podnositeljima i novim spisima; unos podataka u Upisnike "U"- knjige; vođenje knjige "R" - upisnika; osnivanje predmeta; drugi poslovi višeg ustavnosudskog referenta po nalogu tajnika za ustavnosudsko poslovanje.

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine upravne struke,
- osposobljenost za rad na računalu.

Na navedeno radno mjesto mogu se javiti i kandidati koji imaju završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine, ali nemaju propisanu struku pod uvjetom da su završili drugi odgovarajući društveni studij čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu studija u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke. U svojstvu vježbenika u državnu službu primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva.

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima:

1) zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta referenta/referentice u Ustavnom sudu,
2) hrvatsko državljanstvo.

Za osobe primljene u državnu službu redovitim postupkom (vježbenici) probni rad (vježbenički staž) traje 12 mjeseci.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja je podnesena pravodobno te sadrži podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prilažu dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog natječaja, i to:

- životopis,
- dokaza o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
- preslika domovnice,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
- izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti - dokaz prava prednosti pri zapošljavanju,
- dokaz (ako postoji) o znanju stranog jezika,
- dokaz (ako postoji) o informatičkoj izobrazbi.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje. Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ("Narodne novine" broj 174/04., 92/05. i 02/07.- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.) te članka 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 143/02. i 33/05.) kao i članka 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata ("Narodne novine" broj 86/92., 58/93., 2/94., 76/94., 82/01. i 103/03.) dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti.

Vrijeme i način održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr i na oglasnoj ploči najmanje 5 dana prije testiranja.

Testiranje se sastoji od pisane i usmene (intervju) provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta višeg ustavnosudskog savjetnika, znanja stranog jezika i poznavanja rada na računalu. 

Na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja te način obavljanja provjere, područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Testiranje se sastoji od pisane i usmene (intervju) provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta višeg ustavnosudskog savjetnika, znanja stranog jezika i poznavanja rada na računalu. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pravni izvori iz područja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:

a) Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10. - pročišćeni tekst),
b) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 49/02. - pročišćeni tekst),
c) Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10. i 121/10.).
d) Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola broj 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13 i 14 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99.-pročišćeni tekst, 8/99.-ispravak, 14/02. i 1/06.).

O rezultatima izbora svi kandidati/kandidatkinje koji su se prijavili na natječaj bit će obaviješteni dostavom rješenja o prijemu/izboru kandidata ili odluke o obustavi postupka.

Opis poslova za radno mjesto višeg ustavnosudskog referenta propisan je člankom 4. Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu Republike Hrvatske 76. i 77. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10. i 121/10.), a nalazi se na web stranici www.usud.hr .

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam utvrđena je člankom 144. Zakona o državnim službenicima, Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01., 38/01. - ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. - ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. - ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/2011. i 31/12.) i člankom 41. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine" broj 89/12.). Navedeni propisi s podacima o plaći nalaze se na web stranici www.nn.hr .

Svi kandidati/kandidatkinje imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od objave natječaja u Narodnim novinama tj. od 12. rujna 2012.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb (s naznakom: "Za natječaj - vježbenik").

Ovaj javni natječaj objavljuje se na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr, "Narodnih novina" www.nn.hr, Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr i na oglasnoj ploči suda.

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE