Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe. Zakon propisuje zabranu diskriminacije kod uporabe informacija.

Ponovna uporaba informacija dostupna je svim podnositeljima zahtjeva uz istu naknadu i pod istim uvjetima te broj podnositelja zahtjeva kojima tijelo odobrava pravo na ponovnu uporabu informacija nije ograničen.

Tijelo ne može ugovorom, drugim sporazumom ili odlukom odobriti podnositelju zahtjeva takvu ponovnu uporabu informacija koja bi spriječila ponovnu uporabu tih informacija od strane drugih korisnika.

Tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev odnosi informacije koje se odnose na razloge koji su navedeni za uskratu informacija u postupku ostvarivanje  prava na pristup informacijama.

Dodatni razlozi su sljedeći: ako je informacija zaštićena pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba, s navođenjem nositelja prava intelektualnog vlasništva, ako je poznat,  ako je informacije u posjedu tijela koja pružaju javne usluge   radija i televizije ili  tijela koja pružaju    javne usluge  u području obrazovanja,    znanosti  istraživanja i kulturnih aktivnosti, ako se radi o informacijama za koje je drugim zakonom propisan pristup samo ovlaštenim osobama i ako je riječ o informacijama koje nisu nastale u okviru djelovanja tog tijela javne vlasti.

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje,  a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija ("Narodne novine" broj 87/18.)

Obrazac za ponovnu uporabu informacija

 

Ugovor o isključivim pravima za ponovnu uporabu informacija

Tijelo javne vlasti ne može ugovorom ili odlukom odobriti podnositelju zahtjeva ponovnu uporabu informacija koja bi spriječila ponovnu uporabu tih informacija od strane drugih korisnika, niti može ograničiti davanje informacije na određen broj korisnika. Ipak, moguće je u određenim slučajevima dati pravo na isključivu uporabu, i to kada je prijeko potrebno, ugovoriti ili ovlastiti treću osobu da koristi informacije za pružanje određene javne usluge ili usluga u javnom interesu. Takve ugovore ili odluke kojim se odobravaju isključiva prava za ponovnu uporabu informacija tijelo javne vlasti mora objaviti na svojoj Internet stranici i dostaviti u roku od 15 dana od sklapanja ili donošenja Povjereniku za informiranje koji vodi javno dostupnu evidenciju isključivih prava.

Sadržaj i način vođenja evidencije isključivih prava za ponovnu uporabu uređuje se Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija ("Narodne novine" broj 20/16.).

Ustavni sud Republike Hrvatske nema sklopljenog ugovora ili donijete odluke kojima se odobrava isključivo pravo na ponovnu uporabu informacija.