Javni natječaj za izvanredni prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - niži ustavnosudski savjetnik od 19. rujna 2013.

grb.gif

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-20/2013-5
Zagreb, 19. rujna 2013.

      Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12), Ustavni sud Republike Hrvatske raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izvanredni prijam u državnu službu 
na neodređeno vrijeme

Savjetnička služba
Niži ustavnosudski savjetnik - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
      - završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (VSS, diplomirani pravnik) s položenim pravosudnim ispitom;
      - znanje engleskog ili francuskog ili njemačkog jezika;
      - osposobljenost za rad na računalu;
      - najmanje 2 godine radnog staža nakon položenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz  probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti: 
      - životopis
      - dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome pravnog fakulteta),
      - dokaz o položenom pravosudnom ispitu (preslika svjedodžbe),
      - preslika domovnice,
      - dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima iz matične evidencije, preslika radne knjižice, preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.)
      - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci,
      - izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti - dokaz prava prednosti pri zapošljavanju,
      - dokaz (ako postoji) o znanju stranog jezika,
      - dokaz (ako postoji) o informatičkoj izobrazbi.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave javnog natječaja u "Narodnim novinama".

      Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb, s naznakom: "Za natječaj - niži ustavnosudski savjetnik".

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 18/13), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03) i članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 143/02 i 33/05) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 18/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od pisane i usmene (intervju) provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta nižeg ustavnosudskog savjetnika, znanja stranog jezika i poznavanja rada na računalu.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici  Ministarstva uprave, www.uprava.hr i web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske, www.usud.hr najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske obustavit će postupak po ovom natječaju.

                       
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE