Poziv za testiranje - Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme višeg ustavnosudskog referenta (1 izvršitelj / izvršiteljica)

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
                Glavno tajništvo
Komisija za provedbu postupka
Zagreb, 6. listopada 2016.

Ustavni sud Republike Hrvatske, na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 1/15. i 138/15.)  u postupku prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg ustavnosudskog referenta/referentice - 1 izvršitelj, objavljenog u “Biltenu” Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 181 od 20. rujna 2016., objavljuje

 

UPUTE  O PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA

 

I.  OPĆA PRAVILA TESTIRANJA      

1. Testiranje kandidata prijavljenih na oglas sastoji se u:
a) provjeri poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i znanja bitnih za obavljanje poslova višeg ustavnosudskog referenta (pisana provjera) i
b) provjeri osposobljenosti za rad na računalu (praktična provjera).      

2. Prije pristupanja provjeri od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet te za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete.      

3. Za svaku pojedinu provjeru iz točke 1. kandidatu se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat položio test ako je za svaki pojedini dio provjere ostvario najmanje 5 bodova. Lista kandidata koji su uspješno položili sve provjere, bit će objavljena na oglasnoj ploči i internet stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske.      

4. Kandidati koji su uspješno položili sve provjere, odnosno test u cjelini, pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju) u kojem se kroz razgovor utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za poslove iz oglasa. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjere te svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova. Ako je na provjeri znanja, sposobnosti i vještina zadovoljilo više od 20 kandidata, na razgovor s Komisijom (intervju) upućuje se najmanje 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate.      

5. Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na provedbu postupka.      

6. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo žalbe Odboru za državnu službu pri Ministarstvu uprave, Zagreb, Maksimirska 63. Žalba se predaje Ustavnom sudu Republike Hrvatske neposredno ili preporučeno poštom u roku 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

II. POZIV NA TESTIRANJE

Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme utvrdila je listu kandidata. Osobe navedene na listi kandidata pozivaju se da pristupe provjeri znanja koje će se održati

 

17. listopada 2016. (ponedjeljak) u Ustavnom sudu Republike Hrvatske - Trg svetog Marka 4, Zagreb s početkom u 9.30 sati.

 

Lista kandidata:

1. B. B. rođen 1969. iz Zagreba
2. J. C. rođena 1989. iz Siska

Ustavni sud ne snosi troškove dolaska i prisustvovanja testiranju, već te troškove kandidati snose sami. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu.       

Pravni izvori za pripremu provjere znanja (testiranja):

a) Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.),
b) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj  99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst),
e) Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 7/09.).             

Vladimira Vodanović, v.r.
predsjednica Komisije