Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme višeg ustavnosudskog referenta (1 izvršitelj / izvršiteljica)

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-36/2016-1
Zagreb, 15. rujna 2016.

Na temelju članka  61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj  92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15. i 138/15.) Ustavni sud Republike Hrvatske, raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

- viši ustavnosudski  referent u Službi za ustavnosudsko poslovanje - radno mjesto II. vrste  - 1 izvršitelj/izvršiteljica; zamjena duže odsutne službenice

Opis poslova radnog mjesta:

-osnivanje novih spisa; vođenje imenika podnositelja; unos podataka u Upisnike"U" knjige; "Su" - upisnik o objavi odluka u "Narodnim novinama"; postupanje s podnescima; vođenje interne dostave knjige, praćenje objave odluka i rješenja Ustavnog suda; osnivanje i vođenje "R" - upisnika; drugi poslovi višeg ustavnosudskog referenta po nalogu pomoćnika glavnog tajnika za ustavnosudsko poslovanje.     

Stručni uvjeti:

1) završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine,
2) najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
3) osposobljenost za rad na računalu;

ili

1) srednja stručna sprema,
2) najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
3) osposobljenost za rad na računalu.

Osim navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete  iz članka 48. Zakona o državnim službenicima za prijam na radno mjesto višeg ustavnosudskog referenta/referentice:

1) zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
2) hrvatsko državljanstvo.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od  2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola te osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku od  6 mjeseci od isteka probnog rada.  

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po  mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja je podnesena pravodobno te sadrži podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:  

-životopis (s obvezno navedenim podacima za kontakt),
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
-presliku svjedodžbe,
-potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima iz matične evidencije, ili preslika radne knjižice, ili preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati prijavljeni na oglas, a koji ispunjavaju formalne uvijete, obvezni su pristupiti testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i  priložiti propisane dokaze o tom statutu. Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinje koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04., 92/05., 2/07.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07., 65/09., 137/09, 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13. i 152/14.) kao i članka  48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj  33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/9.5, 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam utvrđena je člankom 144. Zakona o državnim službenicima, člankom 41. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine" broj 104/13.)  i Odlukom o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 102/14., 117/14., 18/16. i 81/16.) Prilog 1., pod red.br. B.b.2.5.

Na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja te način obavljanja provjere, područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Oglas će se objaviti putem nadležne službe za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske www.uprava.gov.hr , na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb, s naznakom: "Oglas za prijam na radno mjesto višeg ustavnosudskog referenta".

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE