Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - viši ustavnosudski referent od 22. ožujka 2012.

                        grb.gif
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-12/2012
Zagreb, 22. ožujka 2012.

   Na temelju članka 61. stavka 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 49/11. i 150/11.) Ustavni sud Republike Hrvatske, raspisuje

O G L A S
za prijem u državnu službu na određeno vrijeme

- viši ustavnosudski referent u Tajništvu za ustavnosudsko poslovanje - radno mjesto II. vrste  - 1 izvršitelj/izvršiteljica; radi zamjene službenice na porodnom dopustu.

   Opis poslova radnog mjesta:

- upravno-tehnički poslovi vezani uz prijam stranaka i telefonskih poruka; evidencija pošte; provjera podataka o podnositeljima i novim spisima; unos podataka u Upisnike "U"- knjige; vođenje knjige "R" - upisnika; osnivanje predmeta; drugi poslovi višeg ustavnosudskog referenta po nalogu tajnika za ustavnosudsko poslovanje.

   Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine upravne struke,
- osposobljenost za rad na računalu,
- položen državni stručni ispit.

   Na navedeno radno mjesto mogu se javiti i kandidati koji imaju završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine, ali nemaju propisanu struku pod uvjetom da su završili ekonomski ili drugi odgovarajući  studij čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu studija u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke.

   Osim navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima za prijam na radno mjesto višeg ustavnosudskog referenta/referentice:

1) najmanje 1 godina radnog staža na odgovarajućim poslovima,
2) zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta referenta/referentice u Ustavnom sudu,
3) hrvatsko državljanstvo.

   U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

   Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola te osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku određenom Zakonom o državnim službenicima.

   Urednom prijavom smatra se prijava koja je podnesena pravodobno te sadrži podatke i priloge navedene u oglasu.

   Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:  
- životopis (s obvezno navedenim brojem za kontakt)
- presliku domovnice
- presliku uvjerenja/diplome
- presliku uvjerenja/svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
- presliku radne knjižice
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena  djela iz članka  49. točke a.) Zakona o državnim službenicima (ne starije od 6 mjeseci).

   Kandidati prijavljeni na oglas, a koji ispunjavaju formalne uvijete, obvezni su pristupiti testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

   Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

   Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ("Narodne novine" broj 174/04., 92/05. i 02/07.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07., 65/09., 137/09, 146/20. i 55/11.) te članka 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 143/02. i 33/05.) kao i članka 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata ("Narodne novine" broj 86/92., 58/93., 2/94., 76/94., 82/01. i 103/03.) dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti.

   Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam utvrđena je člankom 144. Zakona o državnim službenicima i Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj  37/01., 38/01., 71/01., 89/01., 112/01., 7/02., 17/03., 197/03., 21/04., 25/04., 66/05., 131/05., 140/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11. i 31/12.).

   Na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja te način obavljanja provjere, područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

   Oglas će se objaviti putem nadležne službe za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske www.uprava.hr, na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr  i oglasnoj ploči Suda.

   Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske www.uprava.hr, a prijave se podnose na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb, s naznakom: "Oglas za prijem službenika na određeno vrijeme".

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE