Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - financijsko-računovodstveni savjetnik-bilancist (1 izvršitelj/izvršiteljica)

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-8/2017-1
Zagreb, 27. veljače 2017.

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine1' broj 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15. i 138/15.) Ustavni sud Republike Hrvatske, raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

- financijsko-računovodstveni savjetnik-bilancist u Službi za financijsko- računovodstvene poslove - radno mjesto I. vrste - 1 izvršitelj/izvršiteljica; zamjena duže odsutne službenice

Opis poslova radnog mjesta:
-Samostalno obavljanje poslova: kontiranje i knjiženje financijsko-računovodstvene dokumentacije; vođenje evidencije saldakonti; usklađivanje pomoćnih knjiga s glavnom knjigom; praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i izvršenja plana javne nabave; vođenje evidencije dugotrajne materijalne imovine i sitnog inventara; pripremanje podataka i dokumentacije za provođenje popisa imovine, suradnja s povjerenstvom za popis i knjigovodstveno provođenje utvrđenih razlika; neposredna priprema i izrada periodičnih obračuna i završnog računa; poslovi izrade statističkih analiza i izvješća iz djelokruga; sudjelovanje u postupcima javne nabave i izradi registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma; sudjelovanje u izradi plana proračuna; suradnja s drugim državnim tijelima; sudjelovanje u poslovima izrade propisanih dokumenata iz područja fiskalne odgovornosti; praćenje zakonodavne regulative i osiguravanje njihove provedbe iz djelokruga te drugi odgovarajući poslovi po nalogu pomoćnika glavnog tajnika za financijsko-računovodstvene poslove i glavnog tajnika.

Stručni uvjeti:

1) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog, financijskog, računovodstvenog ili sličnog smjera,
2) najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
3) osposobljenost za rad na računalu.
Osim navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola te osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja je podnesena pravodobno te sadrži podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
1. životopis (s obvezno navedenim podacima za kontakt),
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. presliku diplome,
4. dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
b) presliku ugovora o radu ili presliku ugovora o djelu iz članka 62. stavka 1. Zakona o državnim službenicima ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
5. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
6. preslika uvjerenja o položenome državnome stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati prijavljeni na oglas, a koji ispunjavaju formalne uvijete, obvezni su pristupiti na intervju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio na intervju povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statutu. Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinje koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04., 92/05., 2/07.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-l-4585/2005,U-l-4799/2005, U-l- 2446/2006, U-l-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07., 65/09., 137/09, 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 143/02., 33/05., 157/13. i 152/14.) kao i članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/9.5, 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je, poreci dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 1432., 33/05., 157/13. - pročišćeni tekst i 152/14.), uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam utvrđena je člankom 144. Zakona o državnim službenicima, člankom 41. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine" broj 104/13., 104/13., 150/13., 153/13., 71/16., i 123/16.) i Odlukom o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 102/14., 117/14., 18/16. i 81/16.) Prilog 1., pod red.br. B.b.2.5.

Na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja intervjua s kandidatima najmanje 5 dana prije održavanja.

Oglas će se objaviti putem nadležne službe za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske www.uprava.gov.hr, na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr i oglasnoj ploči.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb, s naznakom: "Oglas za prijam na radno mjesto - Savjetnik-bilancist".

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE