Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - stručni suradnik u Službi za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama  - 1 izvršitelj/ica

 

Rješenje o prijmu u državnu službu - Cindrić od 10. srpnja 2018.

 

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Komisija za provedbu postupka
Zagreb, 2. srpnja 2018.

Ustavni sud Republike Hrvatske, na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 38/13., 37/13., 1/15., 138/15. i 61/17.) u postupku prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručnog suradnika u Službi za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama - 1 izvršitelj/izvršiteljica, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 50/18. od 1. lipnja 2018. i “Biltenu” Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 107 od 4. lipnja 2018., objavljuje

UPUTE  O PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA
I
POZIV KANDIDATIMA

I.  OPĆA PRAVILA TESTIRANJA

      1. Testiranje se provodi u dvije faze.

Prva faza testiranja kandidata prijavljenih na javni natječaj sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i znanja bitnih za obavljanje poslova stručnog suradnika (pisana provjera).

Druga faza testiranja sastoji se od provjere osposobljenosti za rad na računalu (pisana i praktična provjera). U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to do 15 kandidata.

      2. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet te za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete.

      3. Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

      4. Deset kandidata koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, odnosno testiranju u cjelini, pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju) u kojem se kroz razgovor utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za poslove iz natječaja. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjere te svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

      5. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na provedbu postupka.

      6. Rješenje o prijmu u državnu službu izabranog kandidata dostavlja se javnom objavom na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr i na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr te se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva uprave.

II. POZIV NA TESTIRANJE

Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme utvrdila je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave pravodobne i potpune. Osobe navedene na listi kandidata pozivaju se da pristupe provjeri znanja koje će se održati

9. srpnja 2018. (ponedjeljak) u
Ustavnom sudu Republike Hrvatske - Trg svetog Marka 4, Zagreb
s početkom u 8.00 sati.

Lista kandidata:

1. T. J.  rođen 1990. iz Zagreba
2. I. S. B. rođena 1985. iz Novoselca
3. J. C. rođena 1989. iz Siska
4. R. Š. rođena 1984. iz Zagreba
5. M. J. rođena 1985. iz Zagreba
6. D. B. rođena 1975. iz Sesveta
7. I. P. rođen 1988. iz Bakra
8. A. Š. rođen 1979. iz Zagreba
9. K. S. rođena 1986. iz Zagreba
10. I. C. rođena 1986. iz Novog Zagreba 
11. I. Č. rođena 1988. iz Zagreba
12. M. Č-J. rođena 1968. iz Zagreba
13. M. D.  rođena 1986. iz Kloštar Ivanića
14. M. B. rođena 1991. iz Zagreba
15. S. S. rođena 1980. iz Zagreba
16. N. S. rođena 1987. iz Zagreba
17. V. K. rođena 1992. iz Marije Bistrice    
18. V. H. rođena 1981. iz Zagreba
19. A. B. rođena 1981. iz Zagreba

Ustavni sud ne snosi troškove dolaska i prisustvovanja testiranju, već te troškove kandidati snose sami. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu.

Pravni izvori za pripremu provjere znanja (testiranja):

a) Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.),
b) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj  99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst),
e) Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 7/09.). 

Slavica Iličić Topolovec, v.r.
predsjednica Komisije

 

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-19/2018
Zagreb, 29. svibnja 2018.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. i 61/17.), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17.) i članku IV. stavku 1. aliniji 1. Plana prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2018. godinu broj: SuT-K-18/2018-1 od 23. svibnja 2018. ("Narodne novine", broj 48/18.) Ustavni sud Republike Hrvatske raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

- stručni suradnik u Službi za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama  – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:
1) završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
2) najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
3) osposobljenost za rad na računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslik diplome,
- preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- dokaz o osposobljenosti za rad na računalu (ako postoji).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u "Narodnim novinama". Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, Trg svetog Marka 4, s naznakom: »Prijava na javni natječaj za radno mjesto stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17.), čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 103/03. i 148/13.), čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13. i 152/14.) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i upućuje ih na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja), provjere osposobljenosti za rad na računalu i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske https://www.usud.hr/ u rubrici pod nazivom »Poslovanje" podrubrici "Zapošljavanje« istovremeno sa objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske obustavit će postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske https://www.usud.hr/ u rubrici pod nazivom »Poslovanje«, podrubrici "Zapošljavanje".

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ustavni sud Republike Hrvatske

 

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-19/2018
Zagreb, 29. svibnja 2018.

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

sukladno članku 4. stavku 3. alineji 14.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17.) objavljuje,

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 102/14., 117/14., 18/16., 81/16., 117/17. i 18/18.)

Služba za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama B.a.2.4. - stručni suradnik - poslovna korespondencija i pribavljanje spisa sudova i drugih državnih tijela u povodu ustavnih tužbi; upisivanje akata u propisane očevidnike; priprema dokumentacije za sjednicu nadležnog vijeća; otprema rješenja donesenih na nadležnom vijeću; drugi uredski poslovi vezani uz Službu.

PODACI O PLAĆI:
Koeficijent složenosti 1,657

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA:
• Provjera znanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske i uredskog poslovanja pisanim testom
• Provjera osposobljenosti za rad na računalu
• Intervju

PRAVNI IZVORI:
a) Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10., 5/14.),
b) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 49/02. - pročišćeni tekst),
c) Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 7/09.)