Odluka o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-43/2017-7
Zagreb, 9. veljače 2018.

Na temelju članka 50.b stavka 2.  Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. i 61/17.) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17.) predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske, donosi

O D L U K U
o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

I.

Obustavlja se postupak javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ustavni sud Republike Hrvatske na radno mjesto samostalni ustavnosudski savjetnik (2 izvršitelja/ice), po raspisanom Javnom natječaju broj:   SuT-K-43/2017 od 11. prosinca 2017., koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 123 od 12. prosinca 2017., web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske i web-stranicama Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

II.

Postupak javnog natječaja obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja u smislu popunjavanja radnih mjesta iz točke I. ove Odluke putem premještaja državnih službenika iz drugih državnih tijela.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske (www.usud.hr) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprav.gov.hr).

         

PREDSJEDNIK

dr. sc. Miroslav Šeparović 


 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-43/2017
Zagreb, 11. prosinca 2017.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. i 61/17.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17.), Ustavni sud Republike Hrvatske raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

- samostalni ustavnosudski savjetnik - 2 izvršitelja/ice.

Stručni uvjeti:
1) završen sveučilišni diplomski studij prava,
2) položen pravosudni ispit,
3) najmanje 

a) dvije godine radnog iskustva na poslovima nižeg ustavnosudskog savjetnika, ili
b) tri godine radnog iskustva na poslovima suca, državnog odvjetnika ili njegovog zamjenika, sudskog savjetnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske ili visokog specijaliziranog suda, ili
c) pet godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita na poslovima sudskog savjetnika u drugim sudovima, odvjetnika, javnog bilježnika ili na stručnim pravnim poslovima u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske ili pravobraniteljstvu Republike Hrvatske ili
d) sedam godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita na drugim pravnim poslovima,

4) znanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika,
5) osposobljenost za rad na računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslik diplome,
- preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- dokaz o položenome pravosudnom ispitu
- dokaz o znanju stranog jezika (ako postoji)
- dokaz o osposobljenosti za rad na računalu (ako postoji).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u "Narodnim novinama". Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, Trg svetog Marka 4, s naznakom: »Prijava na javni natječaj za radno mjesto samostalni ustavnosudski savjetnik - 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.) odnosno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.), i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13. i 152/14.) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i upućuje ih na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske https://www.usud.hr/ u rubrici pod nazivom »Poslovanje" podrubrici "Zapošljavanje« istovremeno sa objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske obustavit će postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske https://www.usud.hr/ u rubrici pod nazivom »Poslovanje«, podrubrici "Zapošljavanje".

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ustavni sud Republike Hrvatske


 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
                 Glavno tajništvo
Komisija za provedbu javnog natječaja
Zagreb, 13. prosinca 2017.

Ustavni sud Republike Hrvatske, Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu samostalne ustavnosudske savjetnice/savjetnika, objavljenog u "Narodnim novinama" br. 123/17 od 13. prosinca 2017., na temelju članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službu ("Narodne novine" br. 78/17) objavljuje

OPIS POSLOVA I PODATKE O PLAĆI RADNOG MJESTA SAMOSTALNOG USTAVNOSUDSKOG SAVJETNIKA TE SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA S PRAVNIM IZVORIMA

OPIS POSLOVA

B.a.1.4. samostalni ustavnosudski savjetnik

Poslovi iz djelokruga Službe; priprema i obrada te izrada nacrta odluka, rješenja i izvješća: - u predmetima U-lll (osim pritvorskih predmeta), U-IIIA, U-IIIB, U- IV, U-VI, U-VII, U-VIIA, U-VIII, U-X i U-XA; - u jednostavnijim predmetima U-l i U-ll; u predmetima U-V, U-IX i U-IXA samo na temelju prethodnog odobrenja predsjednika Ustavnog suda, pretraživanje i korištenje prakse europskih sudova u konkretnim predmetima, praćenje stručne literature, prisustvovanje stručnim sastancima Suda, sudjelovanje u raspravama, davanje mišljenja i prijedloga o pojedinim stručnim ustavnosudskim pitanjima.

ili

Poslovi iz djelokruga Službe; obrada složenijih ustavnosudskih predmeta U-lll vezano za utvrđivanje drugih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama.

Koeficijent složenosti radnog mjesta  3,217.
Plaću službenika raspoređenog na radno mjesto samostalnog ustavnosudskog savjetnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

I. OPĆA PRAVILA TESTIRANJA

1. Testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj sastoji se u:
a) provjeri poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, osnova teorije i prakse ustavnog sudovanja te drugih znanja bitnih za obavljanje poslova samostalnog ustavnosudskog savjetnika (provjera znanja pisanim putem - izradom nacrta odluke kojom se dovršava postupak pokrenut ustavnom tužbom),
b) provjeri poznavanja stranog jezika (pisana i usmena provjera) te
c) provjeri osposobljenosti za rad na računalu (praktična provjera).

2. Prije pristupanja svakoj pojedinoj provjeri od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet te za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete.

3. Za svaku pojedinu provjeru iz točke 1. kandidatu se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat položio test ako je za svaki pojedini dio provjere ostvario najmanje 5 bodova. Lista kandidata koji su uspješno položili sve provjere, bit će objavljena na oglasnoj ploči i internet stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske.

4. Kandidati koji su uspješno položili sve provjere, odnosno test u cjelini, pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju) u kojem se kroz razgovor utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za poslove iz natječaja. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjere te svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

5. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

6. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo žalbe Odboru za državnu službu pri Ministarstvu uprave, Zagreb, Maksimirska 63. Žalba se predaje Ustavnom sudu Republike Hrvatske neposredno ili preporučeno poštom u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

Za vrijeme provjere znanja nije dozvoljeno koristiti se mobilnim uređajima.

Ustavni sud ne snosi troškove dolaska i prisustvovanja testiranju, već te troškove kandidati snose sami.

Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Datum i vrijeme provjere poznavanja stranog jezika i osposobljenosti za rad na računalu bit će određeni naknadno.

Pravni izvori za pripremu prve provjere znanja (testiranja):
a) Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.),
b) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst),
c) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, br. 18/97., 6/99., 8/99. - pročišćeni tekst,  14/02. i 1/06.),
d) praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske - dostupna na www.usud.hr.

Kandidati trebaju na pisanu provjeru znanja ponijeti Ustav Republike Hrvatske i Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Dragan Elijaš
voditelj Službe za prethodni ispitni postupak