Javni natječaj za izvanredni prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - viši ustavnosudski savjetnik od 25. travnja 2012.

                        grb.gif
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-17/2012
Zagreb, 25. travnja 2012.

 

Ustavni sud Republike Hrvatske na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11. i 34/12.), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi ("Narodne novine" broj 77/07., 13/08. i 81/08.) te članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10. i 142/11.), raspisuje   

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za izvanredni prijam službenika

u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

-     viši ustavnosudski savjetnik u Savjetničkoj službi - radno mjesto I. vrste  - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Stručni uvjeti:

-      završen diplomski sveučilišni studij prava (VSS-diplomirani pravnik) odnosno završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (magistar prava),

-      položen pravosudni ispit,

-      znanje engleskog ili francuskog ili njemačkog jezika,

-      osposobljenost za rad na računalu.

 

Osim navedenih uvjeta kandidat/kandidatkinja moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima za prijam na radno mjesto višeg ustavnosudskog savjetnika/savjetnice:

 

1)   najmanje 5 godina radnog staža nakon položenog pravosudnog ispita na dužnosti suca, državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika, odvjetnika ili javnog bilježnika, odnosno na poslovima sudskog savjetnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ili Vrhovnog suda Republike Hrvatske ili Upravnog suda Republike Hrvatske, ili najmanje 7 godina radnog staža nakon položenog pravosudnog ispita na poslovima sudskog savjetnika u drugim sudovima u Republici Hrvatskoj ili na stručnim pravnim poslovima u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske ili Pučkom pravobraniteljstvu Republike Hrvatske, ili najmanje 10 godina radnog staža nakon položenog pravosudnog ispita na drugim pravnim poslovima.

2)   zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta savjetnika/savjetnice u Ustavnom sudu,

3)   hrvatsko državljanstvo.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11. i 34/12.).

 

Osoba se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Opis poslova za radno mjesto višeg ustavnosudskog savjetnika propisan je člankom 76. i 77. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10. i 121/10.), a nalazi se na web stranici www.usud.hr.

 

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam utvrđena je člankom 144. Zakona o državnim službenicima, Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01., 38/01. - ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. - ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. - ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/2011. i 31/12.) i člankom 41. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine" broj 93/08., 23/09.-ispr., 39/09.-Dodatak I. i 90/10.-Dodatak II.) Navedeni propisi s podacima o plaći nalaze se na web stranici www.nn.hr.

 

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ("Narodne novine" broj 174/04., 92/05. i 02/07.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.) te članka 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 143/02. i 33/05.) kao i članka 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata ("Narodne novine" broj 86/92., 58/93., 2/94., 76/94., 82/01. i 103/03.) dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti.

 

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prilažu dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog natječaja, i to:

-      životopis,

-      dokaza o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome pravnog fakulteta),

-      preslika domovnice,

-      dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice), odnosno uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu na pravnim poslovima,

-      uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

-      izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti - dokaz prava prednosti pri zapošljavanju,

-      dokaz (ako postoji) o znanju stranog jezika,

-      dokaz (ako postoji) o informatičkoj izobrazbi.

 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u "Narodnim novinama" na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, Zagreb, Trg svetog Marka 4 (s naznakom: "Za natječaj - viši ustavnosudski savjetnik").

 

Uredne prijave smatrat će se prijave koje sadrže sve podatke i tražene priloge. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatom (članci 6. i 9. Uredbe o raspisivanju javnog natječaja).

 

Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih, sukladno odredbama članka 8. stavka 6. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, upućuje na testiranje radi provjere znanja i sposobnosti.

 

Vrijeme i način održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr i na oglasnoj ploči najmanje 5 dana prije testiranja.

 

Testiranje se sastoji od pisane i usmene (intervju) provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta višeg ustavnosudskog savjetnika, znanja stranog jezika i poznavanja rada na računalu. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Pravni izvori iz područja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:

 

a)  Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10. - pročišćeni tekst),

b) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 49/02. - pročišćeni tekst),

c) Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10. i 121/10.).

d) Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola broj 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13 i 14 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99.-pročišćeni tekst, 8/99.-ispravak, 14/02. i 1/06.).

 

O rezultatima izbora svi kandidati/kandidatkinje koji su se prijavili na natječaj bit će obaviješteni dostavom rješenja o prijemu/izboru kandidata ili odluke o obustavi postupka.

 

Svi kandidati/kandidatkinje imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

 

Ovaj javni natječaj objavljuje se na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr, "Narodnih novina" www.nn.hr, Ustavnog suda Republike Hrvatske www.usud.hr i na oglasnoj ploči suda.

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE