Nadležnost Ustavnog suda Republike Hrvatske

 

Odredbe o Ustavnom sudu Republike Hrvatske sadržane su u Glavi V. Ustava Republike Hrvatske koja nosi naziv Ustavni sud Republike Hrvatske. Temeljne odredbe o nadležnosti Ustavnog suda sadržane su u člancima 125., 125.a i 126., te u članku 6. stavku 4., članku 89. stavku 2., članku 95. stavku 6., članku 97. stavcima 2. i 3., članku 105. stavcima 3., 4. i 5., članku 105.a stavcima 2. i 3. i članku 120. stavcima 3., 4. i 5. Ustava.

Većina poslova Ustavnog suda propisana Ustavom razrađena je u Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu Republike Hrvatske koji se donosi u postupku određenom za promjenu Ustava (članak 127. Ustava).

Ustavni sud Republike Hrvatske:

 • odlučuje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom - Ustavni sud ukinut će ili poništiti drugi propis (ili pojedine njegove odredbe) ako utvrdi da je neustavan ili nezakonit
  v. članak 125. alineju 2. i članak 126. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske te Odjeljak IV. (članci 35. do 61.) Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
 • može ocjenjivati ustavnost zakona te ustavnost i zakonitost drugih propisa koji su prestali važiti ako od tog prestanka do podnošenja zahtjeva ili prijedloga za pokretanje postupka nije prošlo više od godine dana - ako Ustavni sud utvrdi da zakon nije bio u skladu s Ustavom ili da drugi propis nije bio u skladu s Ustavom i zakonom, donijet će odluku o utvrđenju neustavnosti ili nezakonitosti
  v. članak 125. alineju 3. i članak 126. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske i članak 56. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
 • odlučuje o ustavnim tužbama protiv pojedinačnih odluka državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima kad su tim odlukama povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode, kao i pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, što su zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske
  v. članak 125. alineju 4. Ustava Republike Hrvatske i Odjeljak V. (članci 62. do 80.) Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
 • prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor
  v. članak 125. alineju 5. Ustava Republike Hrvatske i Odjeljak XI. (članak 104.) Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
 • odlučuje o odgovornosti predsjednika Republike - prema Ustavu, predsjednik Republike odgovoran je za povredu Ustava koju počini u obavljanju svojih dužnosti; postupak za utvrđivanje posebne odgovornosti predsjednika Republike može pokrenuti Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika; o odgovornosti predsjednika Republike odlučuje Ustavni sud dvotrećinskom većinom svih sudaca; Ustavni sud mora donijeti odluku o odgovornosti predsjednika Republike Hrvatske za povredu Ustava u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga kojim se pokreće odgovornost predsjednika Republike za povredu Ustava; ako Ustavni sud utvrdi njegovu odgovornost, predsjedniku Republike prestaje dužnost po sili Ustava
  v. članak 125. alineju 7. i članak 105. Ustava Republike Hrvatske te Odjeljak VII. (članci 83. i 84.) Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
 • odobrava pritvaranje i pokretanje kaznenog postupka protiv predsjednika Republike - prema Ustavu, predsjednik Republike ima imunitet nepovredivosti; predsjednik Republike ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez prethodnog odobrenja Ustavnog suda; predsjednik Republike može biti pritvoren bez odobrenja Ustavnog suda samo ako je zatečen da čini kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina; u takvom slučaju, državno tijelo koje je predsjednika Republike pritvorilo dužno je o tome odmah obavijestiti predsjednika Ustavnog suda
  v. članak 105.a stavke 2. i 3. Ustava Republike Hrvatske
 • nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka - protuustavne su političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske; o protuustavnosti odlučuje Ustavni sud, koji može, u skladu s Ustavom, zabraniti njihov rad
  v. članak 125. alineju 8. i članak 6. stavak 4. Ustava Republike Hrvatske te Odjeljak VIII. (članci 85. i 86.) Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
 • nadzire ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma te rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova
  v. članak 125. alineju 9. Ustava Republike Hrvatske i Odjeljak IX. (članci 87. do 96.) Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
 • nadzire donošenje propisa za izvršenje Ustava, zakona i drugih propisa - ako Ustavni sud utvrdi da nadležno tijelo nije donijelo propis za izvršenje odredaba Ustava, zakona i drugih propisa, a bilo je dužno takav propis donijeti, o tome obavještava Vladu, a o propisima koje je bila dužna donijeti Vlada, obavještava Hrvatski sabor
  v. članak 125.a Ustava Republike Hrvatske i Odjeljak XII. (članak 105.) Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
 • odlučuje u drugom stupnju u postupku u povodu žalbe suca protiv odluke Državnoga sudbenog vijeća o razrješenju sudačke dužnosti i o stegovnoj odgovornosti suca - protiv odluke Državnoga sudbenog vijeća o razrješenju sudačke dužnosti ili odluke o stegovnoj odgovornosti, sudac ima pravo u roku od 15 dana od dana dostave odluke podnijeti Ustavnom sudu žalbu o kojoj Ustavni sud odlučuje u roku od 30 dana od primitka žalbe na način i u sastavu određenom Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske; odluka Ustavnog suda isključuje pravo na ustavnu tužbu
  v. članak 120. stavke 3., 4. i 5. Ustava Republike Hrvatske i Odjeljak X. (članci 97. do 102.) Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
 • prije preuzimanja dužnosti, predsjednik Republike Hrvatske pred predsjednikom Ustavnog suda Republike Hrvatske polaže svečanu prisegu kojom se obvezuje na vjernost Ustavu
  v. članak 95. stavak 6. Ustava Republike Hrvatske
 • na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosi odluku da predsjednik Hrvatskog sabora preuzima dužnost privremenog predsjednika Republike Hrvatske - u slučaju duže spriječenosti uslijed bolesti ili nesposobnosti, a posebno ako predsjednik Republike nije u stanju odlučiti o povjeravanju dužnosti privremenom zamjeniku, predsjednik Hrvatskoga sabora preuzima dužnost privremenog predsjednika Republike na temelju odluke Ustavnog suda; Ustavni sud o tome odlučuje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske
  v. članak 97. stavke 2. i 3. Ustava Republike Hrvatske
 • na zahtjev Hrvatskoga sabora, u slučaju kad deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj zatraži raspisivanje referenduma, utvrđuje je li sadržaj referendumskog pitanja u skladu s Ustavom i jesu li ispunjene Ustavom propisane pretpostavke za raspisivanje referenduma; Ustavni sud dužan je donijeti odluku u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva
  v. članak 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.