Ustav Republike Hrvatske - pročišćeni tekst

 

Redakcijski pročišćen tekst Ustava Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske, 15. siječnja 2014.

 

Tekst Ustava Republike Hrvatske od 22. prosinca 1990. te njegove izmjene i dopune

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE od 22. prosinca 1990. (Narodne novine br. 56/90.)

1. Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine br. 135/97.)

2. Promjena Ustava Republike Hrvatske od 9. studenoga 2000. (Narodne novine br. 113/00.)

3. Promjena Ustava Republike Hrvatske od 28. ožujka 2001. (Narodne novine br. 28/01.)

4. Promjena Ustava Republike Hrvatske od 16. lipnja 2010. (Narodne novine br. 76/10.)

5. Promjena Ustava Republike Hrvatske od 1. prosinca 2013. (referendum - odluka USRH, Narodne novine br. 5/14.)

 

U S T A V
REPUBLIKE HRVATSKE

"Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.

(pročišćeni tekst, Ustavni sud Republike Hrvatske, 15. siječnja 2014.)

 

Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske obuhvaća:

- Ustav Republike Hrvatske koji je stupio na snagu danom proglašenja 22. prosinca 1990. ("Narodne novine" broj 56 od 22. prosinca 1990. - NN 56/90.);

- Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske koji je stupio na snagu danom objave 15. prosinca 1997. ("Narodne novine" broj 135 od 15. prosinca 1997. - NN 135/97.);

- Promjenu Ustava Republike Hrvatske koja je stupila na snagu danom proglašenja 9. studenoga 2000. ("Narodne novine" broj 113 od 16. studenoga 2000. - NN 113/00.);

- Promjenu Ustava Republike Hrvatske koja je stupila na snagu danom proglašenja 28. ožujka 2001. ("Narodne novine" broj 28 od 2. travnja 2001. - NN 28/01.);

- Promjenu Ustava Republike Hrvatske koja je stupila na snagu danom proglašenja 16. lipnja 2010., osim članka 4. u dijelu koji se odnosi na izvršenje odluka o predaji donesenih sukladno pravnoj stečevini Europske unije, članka 26. i dodanih članaka 141.b, 141.c i 141.d iz članka 29. Promjene Ustava, koji su stupili na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013. ("Narodne novine" broj 76 od 18. lipnja 2010. - NN 76/10.);

- Promjenu Ustava Republike Hrvatske (narodna ustavotvorna inicijativa) koja je stupila na snagu 1. prosinca 2013. ("Narodne novine" broj 5 od 15. siječnja 2014. - odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.).

 

I. IZVORIŠNE OSNOVE 

Izražavajući tisućljetnu nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost hrvatskoga naroda, potvrđenu slijedom ukupnoga povijesnoga zbivanja u različitim državnim oblicima te održanjem i razvitkom državotvorne misli o povijesnom pravu hrvatskoga naroda na punu državnu suverenost, što se očitovalo:

- u stvaranju hrvatskih kneževina u VII. stoljeću;

- u srednjovjekovnoj samostalnoj državi Hrvatskoj utemeljenoj u IX. stoljeću;

- u Kraljevstvu Hrvata uspostavljenome u X. stoljeću;

- u održanju hrvatskoga državnog subjektiviteta u hrvatsko-ugarskoj personalnoj uniji;

- u samostalnoj i suverenoj odluci Hrvatskoga sabora godine 1527. o izboru kralja iz Habsburške dinastije;

- u samostalnoj i suverenoj odluci Hrvatskoga sabora o pragmatičnoj sankciji iz godine 1712;

- u zaključcima Hrvatskoga sabora godine 1848. o obnovi cjelovitosti Trojedne Kraljevine Hrvatske pod banskom vlašću, na temelju povijesnoga, državnoga i prirodnoga prava hrvatskog naroda;

- u Hrvatsko-ugarskoj nagodbi godine 1868. o uređenju odnosa između Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije i Kraljevine Ugarske na temelju pravnih tradicija obiju država i Pragmatičke sankcije iz godine 1712;

- u odluci Hrvatskoga sabora 29. listopada godine 1918. o raskidanju državnopravnih odnosa Hrvatske s Austro-Ugarskom te o istodobnu pristupanju samostalne Hrvatske, s pozivom na povijesno i prirodno nacionalno pravo, Državi Slovenaca, Hrvata i Srba, proglašenoj na dotadašnjem teritoriju Habsburške Monarhije;

- u činjenici da odluku Narodnoga vijeća Države SHS o ujedinjenju sa Srbijom i Crnom Gorom u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1. prosinca 1918), poslije (3. listopada 1929) proglašenoj Kraljevinom Jugoslavijom, Hrvatski sabor nikada nije sankcionirao;

- u osnutku Banovine Hrvatske godine 1939. kojom je obnovljena hrvatska državna samobitnost u Kraljevini Jugoslaviji;

- u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskoga rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (1941) u odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (1943), a potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske (1947) i poslije u ustavima Socijalističke Republike Hrvatske (1963-1990) na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost.
[NN 28/01., čl. 1., 28. 3. 2001.]
[NN 76/10., čl. 1., 16. 6. 2010.]

- u novom Ustavu Republike Hrvatske (1990.) i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991. - 1995.) kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.
[NN 76/10., čl. 1., 16. 6. 2010.]

Brisan.
[NN 28/01., čl. 1., 28. 3. 2001. - brisan stavak 2., NN 135/97.]

Polazeći od iznesenih povijesnih činjenica, te općeprihvaćenih načela u suvremenu svijetu i neotuđivosti i nedjeljivosti, neprenosivosti i nepotrošivosti prava na samoodređenje i državnu suverenost hrvatskog naroda, uključujući i neokrnjeno pravo na odcjepljenje i udruživanje, kao osnovnih preduvjeta za mir i stabilnost međunarodnog poretka Republika Hrvatska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnoga svijeta.
[NN 135/97., čl. 1., 15. 12. 1997.]
[NN 76/10., čl. 1., 16. 6. 2010. - označen kao "stavak 2."]

Poštujući na slobodnim izborima odlučno izraženu volju hrvatskoga naroda i svih građana, Republika Hrvatska oblikuje se i razvija kao suverena i demokratska država u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost, slobode i prava čovjeka i državljanina, te promiče njihov gospodarski i kulturni napredak i socijalno blagostanje.

 

II. TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1.

Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država.

U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.

Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.

Članak 2.

Suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv.

Suverenitet Republike Hrvatske prostire se nad njezinim kopnenim područjem, rijekama, jezerima, prokopima, unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnim morem te zračnim prostorom iznad tih područja.

Republika Hrvatska ostvaruje, u skladu s međunarodnim pravom, suverena prava i jurisdikciju u morskim područjima i u podmorju Jadranskoga mora izvan državnoga područja do granica sa susjedima.

Hrvatski sabor ili narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom, odlučuje:
[NN 113/00., čl. 1., 9. 11. 2000.]

- o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj,

- o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime;

- o udruživanju u saveze s drugim državama.

Saveze s drugim državama Republika Hrvatska sklapa zadržavajući suvereno pravo da sama odlučuje o prenesenim ovlastima i pravo da slobodno iz njih istupa.

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997 . - zamjena riječi u čl. 2., NN 56/90.]

Članak 3.

Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
[NN 113/00., čl. 2., 9. 11. 2000.]

Članak 4.

U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
[NN 113/00., čl. 3., 9. 11. 2000.]

Načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonom.
[NN 113/00., čl. 3., 9. 11. 2000.]

Članak 5.

U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.

Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.
[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]
[NN 76/10., čl. 2., 16. 6. 2010.]

Članak 6.
[NN 113/00., čl. 4., 9. 11. 2000.]

Osnivanje političkih stranaka je slobodno.

Unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti sukladno temeljnim ustavnim demokratskim načelima.

Stranke moraju javno polagati račun o porijeklu svojih sredstava i imovine.

Protuustavne su političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske. O protuustavnosti odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske.

Zakonom se uređuje položaj i financiranje političkih stranaka.

Članak 7.
[NN 76/10., čl. 3., 16. 6. 2010.]
[NN 113/00., čl. 5., 9. 11. 2000. - izmjena čl. 7., NN 56/90.]

Oružane snage Republike Hrvatske štite njezin suverenitet i neovisnost te brane njezinu teritorijalnu cjelovitost.

Republici Hrvatskoj pomoć u zaštiti suvereniteta i neovisnosti te obrani teritorijalne cjelovitosti mogu pružiti i države saveznice, u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima.

Oružane snage država saveznica mogu prijeći granicu i ući u Republiku Hrvatsku ili djelovati unutar njezinih granica u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima, na temelju odluke Hrvatskoga sabora, koju predlaže Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske.

Republika Hrvatska može pružiti pomoć državama saveznicama u slučaju oružanog napada na jednu ili više njih u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima, na temelju odluke Hrvatskoga sabora, koju predlaže Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske.

Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći njezine granice ili djelovati preko njezinih granica na temelju odluke Hrvatskoga sabora, koju predlaže Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske.

Odluku iz stavka 3., 4. i 5. ovoga članka Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika.

Ako Predsjednik Republike Hrvatske uskrati suglasnost iz stavka 3., 4. i 5. ovoga članka, Hrvatski sabor odluku donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.

Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći granice Republike Hrvatske radi vježbi i obuke u okviru međunarodnih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora te radi pružanja humanitarne pomoći, na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske.

Oružane snage država saveznica mogu prijeći granice Republike Hrvatske radi vježbi i obuke u okviru međunarodnih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora te radi pružanja humanitarne pomoći, na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske.

U slučajevima predviđenim u člancima 17. i 100.* Ustava, Oružane se snage mogu, ako to zahtijeva narav pogibelji, koristiti kao pomoć policiji i drugim državnim tijelima.

Oružane snage Republike Hrvatske mogu se koristiti kao pomoć i u protupožarnoj zaštiti, spašavanju i u nadzoru i zaštiti prava Republike Hrvatske na moru.

Obrambeno ustrojstvo, zapovijedanje, upravljanje i demokratski nadzor nad Oružanim snagama Republike Hrvatske uređuju se Ustavom i zakonom.

[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997. - dodane riječi u čl. 7., NN 56/90.]
[NN 28/01., čl. 2., 28. 3. 2001. - brisane riječi u čl. 7., NN 113/00.]

* Umjesto brojke "100." treba stajati brojka "101."

Članak 8.

Granice se Republike Hrvatske mogu mijenjati samo odlukom Hrvatskoga sabora.
[NN 113/00., čl. 75., 9. 11. 2000.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 8., NN 56/90.]

Članak 9.

Hrvatsko državljanstvo, njegovo stjecanje i prestanak uređuje se zakonom.

Državljanin Republike Hrvatske ne može biti prognan iz Republike Hrvatske niti mu se može oduzeti državljanstvo, a ne može biti ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka o izručenju ili predaji donesena u skladu s međunarodnim ugovorom ili pravnom stečevinom Europske unije.
[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]
[NN 76/10., čl. 4., 16. 6. 2010., osim u dijelu koji se odnosi na izvršenje odluka o predaji donesenih sukladno pravnoj stečevini Europske unije, koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji - čl. 31.]

Članak 10.

Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom.

Dijelovima hrvatskoga naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske.

Članak 11.

Grb Republike Hrvatske povijesni je hrvatski grb čija je osnovica 25 naizmjeničnih crvenih i bijelih (srebrenih) polja.

Zastava Republike Hrvatske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave, s povijesnim hrvatskim grbom u sredini.

Himna je Republike Hrvatske "Lijepa naša domovino".

Opis povijesnoga hrvatskog grba i zastave i tekst himne te uporaba i zaštita tih i drugih državnih znamenja uređuje se zakonom.

Članak 12.

U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo.

U pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se uporabu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo pod uvjetima propisanima zakonom.

Članak 13.

Glavni je grad Republike Hrvatske Zagreb.

Zakonom se uređuje položaj, djelokrug i ustroj glavnog grada Zagreba
[NN 113/00., čl. 6., 9. 11. 2000.]

 

III. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA
[NN 28/01., čl. 3., 28. 3. 2001.] 

1. Zajedničke odredbe

Članak 14.

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
[NN 135/97., čl. 3., 15. 12. 1997.]
[NN 28/01., čl. 4., 28. 3. 2001.]

Svi su pred zakonom jednaki.

Članak 15.
[NN 135/97., čl. 4., 15. 12. 1997.]

U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina.

Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina uređuje se ustavnim zakonom koji se donosi po postupku za donošenje organskih zakona.
[NN 113/00., čl. 7., 9. 11. 2000.]

Zakonom se može, pored općega biračkog prava, pripadnicima nacionalnih manjina osigurati posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor.
[NN 113/00., čl. 7., 9. 11. 2000.]

Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija.
[NN 113/00., čl. 7., 9. 11. 2000.]

Članak 16.

Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje.

Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju.
[NN 113/00., čl. 8., 9. 11. 2000.]

Članak 17.

U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, te velikih prirodnih nepogoda pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti. O tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika, a ako se Hrvatski sabor ne može sastati, na prijedlog Vlade, i uz supotpis predsjednika Vlade, predsjednik Republike.
[NN 113/00., čl. 9., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 5., 28. 3. 2001.]

Opseg ograničenja mora biti primjeren naravi pogibelji, a za posljedicu ne može imati nejednakost osoba s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, nacionalno ili socijalno podrijetlo.
[NN 28/01., čl. 5., 28. 3. 2001.]

Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi ovoga Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi.

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 17., NN 56/90.]

Članak 18.

Jamči se pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom.

Pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenima zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita.

Članak 19.

Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu.

Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti.

Članak 20.

Tko se ogriješi o odredbe ovoga Ustava o temeljnim slobodama i pravima čovjeka i građanina, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.

2. Osobne i političke slobode i prava

Članak 21.

Svako ljudsko biće ima pravo na život.

U Republici Hrvatskoj nema smrtne kazne.

Članak 22.

Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva.

Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.

Članak 23.

Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima.

Zabranjen je prisilni i obvezatni rad.

Članak 24.

Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pismenoga, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode.

Bez sudbenoga naloga redarstvo može uz obvezu da je odmah preda sudu uhititi osobu protiv koje postoji osnovana sumnja da je počinila teško kazneno djelo određeno zakonom. Uhićena osoba mora odmah na način njoj razumljiv biti obaviještena o razlozima uhićenja, te o svojim pravima utvrđenima zakonom.

Svaka se osoba koja je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu, koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode.

Članak 25.

Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštivati njegovo dostojanstvo.

Tko je god pritvoren i optužen zbog kaznenog djela, ima pravo u najkraćem roku, određenom zakonom, biti izveden pred sud i u zakonskom roku oslobođen ili osuđen.

Pritvorenik se, uz zakonsko jamstvo, može pustiti da se brani sa slobode.

Svatko tko je bio nezakonito lišen slobode ili osuđen ima, u skladu sa zakonom, pravo na odštetu i javnu ispriku.

Članak 26.

Svi su državljani Republike Hrvatske i stranci jednaki pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koja imaju javne ovlasti.
[NN 28/01., čl. 6., 28. 3. 2001.]

Članak 27.

Odvjetništvo kao samostalna i neovisna služba osigurava svakome pravnu pomoć, u skladu sa zakonom.
[NN 28/01., čl. 7., 28. 3. 2001.]

Članak 28.

Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja.

Članak 29.
[NN 113/00., čl. 10., 9. 11. 2000.]

Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela.

U slučaju sumnje ili optužbe zbog kažnjivog djela osumnjičenik, okrivljenik ili optuženik ima pravo:

- da u najkraćem roku bude obaviješten potanko i na jeziku koji razumije o naravi i razlozima optužbe koja se diže protiv njega i o dokazima koji ga terete,

- da ima odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu obrane,

- na branitelja i nesmetano uspostavljanje veze s braniteljem, i s tim pravom mora biti upoznat,

- da se brani sam ili uz branitelja po vlastitom izboru, a ako nema dovoljno sredstava da plati branitelja, ima pravo na besplatnog branitelja pod uvjetima propisanim zakonom,

- da mu se sudi u njegovoj nazočnosti, ukoliko je dostupan sudu,

- da ispituje ili dade ispitati svjedoke optužbe i da zahtijeva da se osigura nazočnost i ispitivanje svjedoka obrane pod istim uvjetima kao i svjedoka optužbe,

- na besplatnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava na sudu.

Osumnjičenik, okrivljenik i optuženik ne smije se siliti da prizna krivnju.

Dokazi pribavljeni na nezakonit način ne mogu se uporabiti u sudskom postupku.

Kazneni postupak može se pokrenuti samo pred sudom na zahtjev ovlaštenog tužitelja.

Članak 30.

Kaznena osuda za teška i osobito nečasna kaznena djela može, u skladu sa zakonom, imati za posljedicu gubitak stečenih ili zabranu stjecanja na određeno vrijeme nekih prava na obavljanje određenih poslova, ako to zahtijeva zaštita pravnog poretka.

Članak 31.

Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom. Ako zakon nakon počinjenog djela odredi blažu kaznu, odredit će se takva kazna.

Nikome se ne može ponovno suditi niti ga se može kazniti u kaznenom postupku za kazneno djelo za koje je već pravomoćno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom.
[NN 113/00., čl. 11., 9. 11. 2000.]

Samo se zakonom, u skladu s Ustavom i međunarodnim ugovorom, mogu propisati slučajevi i razlozi za obnovu postupka iz stavka 2. ovoga članka.
[NN 113/00., čl. 11., 9. 11. 2000.]

Ne zastarijevaju kaznena djela ratnog profiterstva, kao ni kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije, počinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države, propisana zakonom, ili ona koja ne zastarijevaju prema međunarodnom pravu. Imovinska korist, ostvarena tim djelima ili povezana s njima, oduzet će se.
[NN 76/10., čl. 5., 16. 6. 2010.]

Članak 32.

Svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo slobodno se kretati i birati boravište.
[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo u bilo koje doba napustiti teritorij države i naseliti se trajno ili privremeno u inozemstvu i bilo kada se vratiti u domovinu.
[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]
[NN 28/01., čl. 8., 28. 3. 2001.]

Pravo kretanja na teritoriju Republike Hrvatske, pravo ulaska u nju i izlaska iz nje može se iznimno ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka, ili zdravlja, prava i sloboda drugih.
[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

Članak 33.

Strani državljanin i osobe bez državljanstva mogu dobiti utočište u Republici Hrvatskoj, osim ako su progonjeni za nepolitičke zločine i djelatnosti oprečne temeljnim načelima međunarodnog prava.

Stranac koji se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ne može biti protjeran ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka donesena u skladu s međunarodnim ugovorom i zakonom.
[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

Članak 34.

Dom je nepovrediv.

Samo sud može obrazloženim pismenim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži.

Pravo je stanara da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka budu nazočni pri pretrazi doma ili drugoga prostora.

U skladu s uvjetima što ih predviđa zakon, redarstvene vlasti mogu i bez sudskog naloga ili privole držatelja stana ući u dom ili prostorije te izvršiti pretragu bez nazočnosti svjedoka, ako je to neophodno radi izvršenja naloga o uhićenju ili radi hvatanja počinitelja kaznenog djela odnosno otklanjanja ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega.

Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela, može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka.

Članak 35.
[NN 135/97., čl. 3., 15. 12. 1997.]

Svakomu se jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti.
[NN 28/01., čl. 9., 28. 3. 2001.]

Članak 36.

Sloboda i tajnost dopisivanja i svih drugih oblika općenja zajamčena je i nepovrediva.

Samo se zakonom mogu propisati ograničenja nužna za zaštitu sigurnosti države ili provedbu kaznenog postupka.
[NN 135/97., čl. 5., 15. 12. 1997.]

Članak 37.

Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.

Zakonom se uređuje zaštita podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi.
[NN 135/97., čl. 5., 15. 12. 1997.]

Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja.

Članak 38.

Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli.

Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja.

Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji.

Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.
[NN 76/10., čl. 6., 16. 6. 2010.]

Jamči se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo.
[NN 113/00., čl. 12., 9. 11. 2000.]

Članak 39.

Zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti.

Članak 40.

Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja.

Članak 41.

Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države.

Vjerske zajednice slobodne su, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede, osnivati škole, učilišta, druge zavode, socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države.

Članak 42.
[NN 113/00., čl. 13., 9. 11. 2000.]

Svakom se priznaje pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed u skladu sa zakonom.
[NN 28/01., čl. 10., 28. 3. 2001.]

Članak 43.

Svakom se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve. Radi toga svatko može slobodno osnivati sindikate i druge udruge, uključivati se u njih ili iz njih istupati u skladu sa zakonom.
[NN 113/00., čl. 14., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 11., 28. 3. 2001.]

Pravo slobodnog udruživanja ograničeno je zabranom nasilnog ugrožavanja demokratskoga ustavnog poretka, te neovisnosti, jedinstvenosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.
[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

Članak 44.

Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe.
[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]
[NN 28/01., čl. 12., 28. 3. 2001.]

Članak 45.
[NN 76/10., čl. 7., 16. 6. 2010.]

Hrvatski državljani s navršenih 18 godina (birači) imaju opće i jednako biračko pravo u izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske i Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu, u skladu sa zakonom.

U izborima za Hrvatski sabor birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj imaju pravo izabrati tri zastupnika, u skladu sa zakonom.

U izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske i Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem, pri čemu birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ostvaruju biračko pravo na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u stranoj državi u kojoj prebivaju.

U izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske i Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu ostvarivanje biračkog prava Republika Hrvatska osigurava i svojim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji se u doba izbora zateknu izvan njezinih granica tako da mogu glasovati u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u stranoj državi u kojoj se nalaze ili na koji drugi način određen zakonom.

[NN 135/97., čl. 6. i 7., 15. 12. 1997. - zamjena i dodavanje riječi u čl. 45., NN 56/90.]
[NN 28/01., čl. 13., 28. 3. 2001. - izmjena stavka 1. i dodavanje riječi u čl. 45., NN 113/00.]

Članak 46.

Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.
[NN 28/01., čl. 14., 28. 3. 2001.]

Članak 47.

Vojna obveza i obrana Republike Hrvatske dužnost je svih za to sposobnih državljana.
[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]
[NN 28/01., čl. 15., 28. 3. 2001.]

Dopušten je prigovor savjesti onima koji poradi svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravni sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u oružanim snagama. Te su osobe obvezane ispunjavati druge dužnosti određene zakonom.

3. Gospodarska, socijalna i kulturna prava

Članak 48.

Jamči se pravo vlasništva.

Vlasništvo obvezuje. Nositelji vlasničkoga prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru.

Strana osoba može stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom.

Jamči se pravo nasljeđivanja.

Članak 49.

Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske.
[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom.
[NN 28/01., čl. 16., 28. 3. 2001.]

Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva.
[NN 135/97., čl. 5., 15. 12. 1997.]

Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom.

Inozemnom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala.

Članak 50.

Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti.
[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.
[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

Članak 51.

Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima.

Porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti.

Članak 52.

More, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobito kulturnog, povijesnog, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku, imaju njezinu osobitu zaštitu.
[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

Zakonom se određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti.
[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

Članak 53.
[NN 76/10., čl. 8., 16. 6. 2010.]

[NN 113/00., čl. 15., 9. 11. 2000. - izmjena članka 53., NN 56/90.]

Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske.

Hrvatska narodna banka je samostalna i neovisna i o svom radu izvješćuje Hrvatski sabor.

Hrvatskom narodnom bankom upravlja i njezinim poslovanjem rukovodi guverner Hrvatske narodne banke.

Ustrojstvo, cilj, zadaci i nadležnost Hrvatske narodne banke uređuju se zakonom.

[NN 135/97., čl. 2. i 8., 15. 12. 1997. - izmjena stavka 1. i zamjena riječi u čl. 53., NN 56/90.]
[NN 28/01., čl. 17., 28. 3. 2001. - zamjena riječi u čl. 53., NN 113/00.]

Članak 53.a
[NN 76/10., čl. 9., 16. 6. 2010.]

Državni ured za reviziju je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske, koja je samostalna i neovisna u svom radu.

Državnim uredom za reviziju upravlja glavni državni revizor koji o njegovu radu izvješćuje Hrvatski sabor.

Osnivanje, ustrojstvo, nadležnost i način rada Državnog ureda za reviziju uređuju se zakonom.

Članak 54.

Svatko ima pravo na rad i slobodu rada.

Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost.

Članak 55.

Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život.

Najduže radno vrijeme određuje se zakonom.

Svaki zaposleni ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor i ovih se prava ne može odreći.

Zaposleni mogu imati, u skladu sa zakonom, udjela pri odlučivanju u poduzeću.

Članak 56.

Pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje uređuje se zakonom i kolektivnim ugovorom.

Prava u svezi s porođajem, materinstvom i njegom djece uređuju se zakonom.

Članak 57.

Slabim, nemoćnima i drugim, zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad, nezbrinutim osobama država osigurava pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba.
[NN 135/97., čl. 5., 15. 12. 1997.]
[NN 28/01., čl. 18., 28. 3. 2001.]

Posebnu skrb država posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život.
[NN 135/97., čl. 5., 15. 12. 1997.]
[NN 76/10., čl. 10., 16. 6. 2010.]

Posebnu skrb država posvećuje zaštiti hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida, udovica, roditelja i djece poginulih hrvatskih branitelja.
[NN 76/10., čl. 10., 16. 6. 2010.]

Ne može se zabraniti primanje humanitarne pomoći iz inozemstva.

Članak 58.

Svakomu se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom.
[NN 28/01., čl. 19., 28. 3. 2001.]

Članak 59.

Radi zaštite svojih gospodarskih i socijalnih interesa, svi zaposleni imaju pravo osnivati sindikate i slobodno u njih stupati i iz njih istupati.
[NN 135/97., čl. 9., 15. 12. 1997.]

Sindikati mogu osnivati svoje saveze i udruživati se u međunarodne sindikalne organizacije.

U oružanim snagama i redarstvu zakonom se može ograničiti sindikalno organiziranje.

Poslodavci imaju pravo osnivati udruge i slobodno u njih stupati i iz njih istupati.
[NN 135/97., čl. 9., 15. 12. 1997.]

Članak 60.

Jamči se pravo na štrajk.

U oružanim snagama, redarstvu, državnoj upravi i javnim službama određenima zakonom može se ograničiti pravo na štrajk.

Članak 61.

Obitelj je pod osobitom zaštitom države.
[NN 135/97., čl. 5., 15. 12. 1997.]

Brak je životna zajednica žene i muškarca.*
[Narodna ustavotvorna inicijativa 1. 12. 2013., NN 5/14. - odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.]

Brak i pravni odnosi u braku, izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom.
*Članak 61. označen je u NN 5/14. kao "članak 62." sukladno Odluci o raspisivanju državnog referenduma, NN 134/13.

Članak 62.

Država štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život.
[NN 135/97., čl. 5., 15. 12. 1997.]

Članak 63.

Roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece.

Roditelji su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti.

Tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete ima pravo na osobitu njegu, obrazovanje i skrb.

Djeca su dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelje.

Država osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se ne brinu roditelji.
[NN 135/97., čl. 5., 15. 12. 1997.]

Članak 64.

Dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe.

Djeca ne mogu biti primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji štetno utječe na njihovo zdravlje ili ćudoređe, niti im se takav rad smije dopustiti.

Mladež, majke i osobe s invaliditetom imaju pravo na osobitu zaštitu na radu.
[NN 76/10., čl. 11., 16. 6. 2010.]

Članak 65.
[NN 76/10., čl. 12., 16. 6. 2010.]

Obrazovanje je u Republici Hrvatskoj svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima.

Obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom.

Članak 66.
[NN 113/00., čl. 16., 9. 11. 2000.]

Uz uvjete propisane zakonom mogu se osnivati privatne škole i učilišta.

Članak 67.

Jamči se autonomija sveučilišta.

Sveučilište samostalno odlučuje o svom ustrojstvu i djelovanju, u skladu sa zakonom.

Članak 68.

Jamči se sloboda znanstvenoga, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Država potiče i pomaže razvitak znanosti, kulture i umjetnosti.
[NN 135/97., čl. 5., 15. 12. 1997.]

Država štiti znanstvena, kulturna i umjetnička dobra kao duhovne narodne vrednote.
[NN 135/97., čl. 5., 15. 12. 1997.]

Jamči se zaštita moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz znanstvenoga, kulturnog, umjetničkog, intelektualnog i drugog stvaralaštva.

Država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i športu.
[NN 135/97., čl. 5., 15. 12. 1997.]

Članak 69.

Svatko ima pravo na zdrav život.

Država osigurava uvjete za zdrav okoliš.
[NN 135/97., čl. 5., 15. 12. 1997.]
[NN 28/01., čl. 20., 28. 3. 2001.]

Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.
[NN 28/01., čl. 20., 28. 3. 2001.]

 

IV. USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI 

1. Hrvatski sabor
[NN 113/00., čl. 75., 9. 11. 2000.]
[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u nazivu 1. dijela glave IV., NN 56/90]

Članak 70.

Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj.
[NN 113/00., čl. 75., 9. 11. 2000.]

Brisan.
[NN 28/01., čl. 21., 28. 3. 2001. - brisan st. 2.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 70., NN 56/90.]
[NN 113/00., čl. 75., 9. 11. 2000. - zamjena riječi u čl. 70., NN 135/97.]

Članak 71.

Hrvatski sabor ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika koji se, na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, biraju neposredno tajnim glasovanjem.
[NN 28/01., čl. 22., 28. 3. 2001.]

Brisan.
[NN 28/01., čl. 22., 28. 3. 2001. - brisan st. 2.]

Brisan.
[NN 113/00., čl. 17., 9. 11. 2000. - brisan st. 3.]

Brisan.
[NN 113/00., čl. 17., 9. 11. 2000. - brisan st. 4.]

[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997. - dodana riječ u st. 4., NN 56/90.]
[NN 113/00., čl. 17., 9. 11. 2000. - izmjena st. 2., NN 56/90.]

Članak 72.

Zastupnici se u Hrvatski sabor biraju na vrijeme od četiri godine.
[NN 113/00., čl. 75., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 23., 28. 3. 2001.]

[NN 28/01., čl. 23., 28. 3. 2001. - st. 2. brisan; st. 3. postao st. 2.]

Zakonom se određuje broj, uvjeti i postupak izbora zastupnika u Hrvatski sabor.
[NN 28/01., čl. 23., 28. 3. 2001.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 72., NN 56/90.]

Članak 73.

Izbori se za zastupnike u Hrvatski sabor održavaju najkasnije 60 dana nakon isteka mandata ili raspuštanja Hrvatskoga sabora.
[NN 113/00., čl. 18., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 24., 28. 3. 2001.]

Prvo zasjedanje Hrvatskoga sabora održava se najkasnije 20 dana nakon provedenih izbora.
[NN 113/00., čl. 18., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 24., 28. 3. 2001.]

Hrvatski sabor konstituira se izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina zastupnika.
[NN 113/00., čl. 18., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 24., 28. 3. 2001.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 73., NN 56/90.]

Članak 74.

Zastupnici u Hrvatskom saboru nemaju obvezujući mandat.
[NN 113/00., čl. 75., 9. 11. 2000.]

Zastupnici u Hrvatskom saboru primaju stalnu novčanu naknadu i imaju druga prava određena zakonom.
[NN 28/01., čl. 25., 28. 3. 2001.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 74., NN 56/90.]

Članak 75.

Zastupnici u Hrvatskom saboru imaju imunitet.
[NN 113/00., čl. 75., 9. 11. 2000.]

Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru.
[NN 28/01., čl. 26., 28. 3. 2001.]

Zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskoga sabora.
[NN 28/01., čl. 26., 28. 3. 2001.]

Zastupnik može biti pritvoren bez odobrenja Hrvatskoga sabora samo ako je zatečen da vrši kažnjivo djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. O takvom se slučaju izvješćuje predsjednika Hrvatskoga sabora.
[NN 28/01., čl. 26., 28. 3. 2001.]

Ako Hrvatski sabor nije na okupu, odobrenje da se zastupnik liši slobode ili da se protiv njega nastavi kazneni postupak daje i o njegovu pravu na imunitet odlučuje mandatno-imunitetno povjerenstvo, s time što njezinu odluku mora naknadno potvrditi Hrvatski sabor.
[NN 135/97., čl. 10., 15. 12. 1997.]
[NN 28/01., čl. 26., 28. 3. 2001.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 75., NN 56/90.]

Članak 76.

Trajanje mandata zastupnicima u Hrvatskom saboru može se zakonom produžiti samo u slučaju rata ili u slučajevima iz članka 17. i 101. Ustava
[NN 113/00., čl. 19., 9. 11. 2000.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl.76., NN 56/90.]

Članak 77.
[NN 113/00., čl. 20., 9. 11. 2000.]

Hrvatski sabor može se raspustiti radi raspisivanja prijevremenih izbora, ako to odluči većina svih zastupnika.
[NN 28/01., čl. 27., 28. 3. 2001.]

Predsjednik Republike može sukladno odredbama članka 104. Ustava, raspustiti Hrvatski sabor.
[NN 28/01., čl. 27., 28. 3. 2001.]

Članak 78.

Hrvatski sabor redovito zasjeda dva puta godišnje: prvi put, između 15. siječnja i 15. srpnja i drugi put, između 15. rujna i 15. prosinca.
[NN 113/00., čl. 21., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 28., 28. 3. 2001.]

Hrvatski sabor zasjeda izvanredno na zahtjev predsjednika Republike, Vlade ili većine zastupnika.
[NN 113/00., čl. 21., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 28., 28. 3. 2001.]

Predsjednik Hrvatskoga sabora može uz prethodno pribavljeno mišljenje klubova zastupnika parlamentarnih stranaka sazvati Hrvatski sabor na izvanredno zasjedanje.
[NN 113/00., čl. 21., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 28., 28. 3. 2001.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl.78., NN 56/90.]

Članak 79.
[NN 113/00., čl. 22., 9. 11. 2000.]

Hrvatski sabor ima predsjednika i jednog ili više potpredsjednika.
[NN 28/01., čl. 29., 28. 3. 2001.]

[NN 28/01., čl. 29., 28. 3. 2001. - st. 2. brisan; st. 3. postao st. 2.]

Unutarnje ustrojstvo i način rada Hrvatskoga sabora uređuje se poslovnikom u skladu s Ustavom.
[NN 28/01., čl. 29., 28. 3. 2001.]

Poslovnik se donosi većinom glasova svih zastupnika.
[NN 28/01., čl. 29., 28. 3. 2001.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 79., NN 56/90.]

Članak 80.

Hrvatski sabor:

- odlučuje o donošenju i promjeni Ustava;

- donosi zakone;

- donosi državni proračun;

- odlučuje o ratu i miru;

- donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,

- donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,

- ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske

- odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske;

- raspisuje referendum;

- obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom;

- nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom;

- daje amnestiju za kaznena djela;

- obavlja druge poslove utvrđene Ustavom.
[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]
[NN 113/00., čl. 23., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 30., 28. 3. 2001.]

Članak 81.

Brisan.
[NN 28/01., čl. 31., 28. 3. 2001. - brisan]

[NN 113/00., čl. 24., 9. 11. 2000. - izmjena čl. 81., NN 56/90.]

Članak 82.

Ako Ustavom nije drugačije određeno, Hrvatski sabor donosi odluke većinom glasova ukoliko je na sjednici nazočna većina zastupnika.
[NN 28/01., čl. 32., 28. 3. 2001.]

Zastupnici glasuju osobno.

Članak 83.*
[NN 113/00., čl. 25., 9. 11. 2000.]

Zakone (organski zakoni) kojima se uređuju prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.
[NN 28/01., čl. 33., 28. 3. 2001.]

Zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđene ljudska prava i temeljene slobode, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika.
[NN 28/01., čl. 33., 28. 3. 2001.]

Odluku iz članka 8. Ustava Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.
[NN 28/01., čl. 33., 28. 3. 2001.]
[NN 76/10., čl. 13., 16. 6. 2010.]

Brisan.
[NN 28/01., čl. 33., 28. 3. 2001.]

* Članak 83. označen je u NN 76/10. kao "članak 82."

Članak 84.

Sjednice su Hrvatskoga sabora javne.
[NN 113/00., čl. 75., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 34., 28. 3. 2001.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 84., NN 56/90.]

Članak 85.
[NN 28/01., čl. 35., 28. 3. 2001.]

[NN 113/00., čl. 26., 9. 11. 2000. - izmjena čl. 85., NN 56/90.]

Pravo predlagati zakone ima svaki zastupnik, klubovi zastupnika i radna tijela Hrvatskoga sabora te Vlada Republike Hrvatske.

Članak 86.
[NN 113/00., čl. 27., 9. 11. 2000.]

Zastupnici Hrvatskoga sabora imaju pravo postavljati Vladi Republike Hrvatske i pojedinim ministrima zastupnička pitanja.

Najmanje jedna desetina zastupnika može podnijeti interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske ili pojedinoga njezinog člana.
[NN 28/01., čl. 36., 28. 3. 2001.]

Postavljanje zastupničkih pitanja i podnošenje interpelacije pobliže se uređuju poslovnikom.
[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 86., NN 56/90.]

Članak 87.*

Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.
[NN 28/01., čl. 37., 28. 3. 2001.]

Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike.

O pitanjima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Hrvatski sabor će raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
[NN 113/00., čl. 28., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 37., 28. 3. 2001.]

Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su pristupili referendumu.
[NN 76/10., čl. 14., 16. 6. 2010.]

Odluka donesena na referendumu obvezatna je.

O referendumu se donosi zakon. Zakonom se mogu propisati i uvjeti za održavanje savjetodavnog referenduma.
[NN 76/10., čl. 14., 16. 6. 2010.]

* Članak 87. označen je u NN 76/10. kao "članak 86."

Članak 88.

Hrvatski sabor može, najviše na vrijeme od godinu dana, ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, osim onih koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave.
[NN 28/01., čl. 38., 28. 3. 2001.]

Uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag.

Uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije.
[NN 28/01., čl. 38., 28. 3. 2001.]

Članak 89.
[NN 113/00., čl. 29., 9. 11. 2000.]

Predsjednik Republike proglasit će zakone u roku od osam dana od kada su izglasani u Hrvatskom saboru.

Ako Predsjednik Republike smatra da proglašeni zakon nije u skladu s Ustavom može pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

Članak 90.
[NN 113/00., čl. 30., 9. 11. 2000.]

Prije nego što stupe na snagu zakoni i drugi propisi državnih tijela objavljuju se u "Narodnim novinama", službenom listu Republike Hrvatske.

Propisi tijela koja imaju javne ovlasti prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na dostupan način u skladu sa zakonom.

Zakon stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga zakonom drukčije određeno.

Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje.

Iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje.

Članak 91.*

Državni se prihodi i rashodi utvrđuju u državnom proračunu.

Hrvatski sabor donosi državni proračun većinom glasova svih zastupnika.
[NN 76/10., čl. 15., 16. 6. 2010.]

U zakonu čija primjena traži financijska sredstva, moraju se predvidjeti njihovi izvori.
* Članak 91. označen je u NN 76/10. kao "članak 90."

Članak 92.

Hrvatski sabor može osnivati istražna povjerenstva za svako pitanje od javnog interesa.
[NN 113/00., čl. 31., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 39., 28. 3. 2001.]
Istražna povjerenstva imaju sastav, djelokrug i ovlasti u skladu sa zakonom.
Predsjednika istražnog povjerenstva bira većina zastupnika iz reda oporbenih zastupnika.
[NN 113/00., čl. 31., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 39., 28. 3. 2001.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 92., NN 56/90.]

Članak 93.*
[NN 76/10., čl. 16., 16. 6. 2010.]

Pučki je pravobranitelj opunomoćenik Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska.

Svatko može podnijeti pritužbu pučkom pravobranitelju ako smatra da su, uslijed nezakonitog ili nepravilnog rada državnih tijela, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela s javnim ovlastima, ugrožena ili povrijeđena njegova ustavna ili zakonska prava.

Pučkog pravobranitelja bira Hrvatski sabor na vrijeme od osam godina. Pučki pravobranitelj samostalan je i neovisan u svom radu.

Uvjeti za izbor i razrješenje pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika, djelokrug i način rada uređuju se zakonom. Zakonom se, radi zaštite temeljnih ustavnih prava, pučkom pravobranitelju mogu povjeriti i određene ovlasti u odnosu na pravne i fizičke osobe.

Pučki pravobranitelj i ostali opunomoćenici Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda imaju imunitet kao i zastupnici u Hrvatskom saboru.

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 93., NN 56/90.]
[NN 113/00., čl. 32., 9. 11. 2000. - zamjena riječi i dodavanje stavka u čl. 93., NN 56/90.]
[NN 28/01., čl. 40., 28. 3. 2001. - zamjena riječi u čl. 93., NN 56/90.]

* Članak 93. označen je u NN 76/10. kao "članak 92."

2. Predsjednik Republike Hrvatske

Članak 94.
[NN 113/00., čl. 33., 9. 11. 2000.]

Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu.

Predsjednik Republike brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti.

Predsjednik Republike odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

Članak 95.

Predsjednik Republike bira se na temelju općeg i jednakog biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na vrijeme od pet godina.

Nitko ne može biti biran više od dva puta za Predsjednika Republike.
[NN 113/00., čl. 34., 9. 11. 2000.]

Predsjednik Republike bira se većinom svih birača koji su glasovali. Ako ni jedan od kandidata ne dobije takvu većinu, izbor se ponavlja nakon 14 dana.

Na ponovljenom izboru pravo da budu birani imaju dva kandidata koja su u prvom glasovanju dobili najviše glasova. Ako koji od tih kandidata odustane, pravo da bude ponovno biran stječe kandidat koji je sljedeći po broju dobivenih glasova.

Izbor predsjednika Republike obavlja se najmanje 30, a najviše 60 dana prije isteka mandata.

Prije preuzimanja dužnosti, Predsjednik Republike pred predsjednikom Ustavnog suda Republike Hrvatske polaže svečanu prisegu kojom se obvezuje na vjernost Ustavu.
[NN 113/00., čl. 34., 9. 11. 2000.]

Izbor predsjednika Republike, prisega i njeno polaganje uređuje se zakonom.
[NN 113/00., čl. 34., 9. 11. 2000.]

Članak 96.
[NN 113/00., čl. 35., 9. 11. 2000.]

Predsjednik Republike ne može obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost.

Nakon izbora Predsjednik Republike podnosi ostavku na članstvo u političkoj stranci, o čemu obavještava Hrvatski sabor.
[NN 28/01., čl. 41., 28. 3. 2001.]

Članak 97.
[NN 113/00., čl. 36., 9. 11. 2000.]

U slučaju kraće spriječenosti uslijed odsutnosti, bolesti ili korištenja godišnjeg odmora, Predsjednik Republike može povjeriti predsjedniku Hrvatskoga sabora da ga zamjenjuje. O povratku na dužnost odlučuje Predsjednik Republike.

U slučaju duže spriječenosti uslijed bolesti ili nesposobnosti, a posebno ako Predsjednik Republike nije u stanju odlučiti o povjeravanju dužnosti privremenom zamjeniku, predsjednik Hrvatskoga sabora preuzima dužnost privremenog predsjednika Republike na temelju odluke Ustavnog suda. Ustavni sud o tome odlučuje na prijedlog Vlade.

U slučaju smrti, ostavke koja se podnosi predsjedniku Ustavnog suda Republike Hrvatske i o kojoj se obavještava predsjednik Hrvatskoga sabora, ili kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak mandata Predsjednika Republike, dužnost privremenog predsjednika Republike po sili Ustava preuzima predsjednik Hrvatskoga sabora.

Kada predsjednik Hrvatskoga sabora kao privremeni predsjednik Republike donosi akt o proglašenju zakona, akt supotpisuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Izbori za novog Predsjednika Republike moraju se održati u roku od 60 dana od dana preuzimanja dužnosti privremenog predsjednika Republike sukladno stavku 3. ovoga članka.

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 97., NN 56/90.]

Članak 98.

Predsjednik Republike:

- raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje:

- raspisuje referendum, u skladu s Ustavom;

- povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja, na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija, uživa povjerenje većine svih zastupnika,

- daje pomilovanja;

- dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom;

- obavlja druge dužnosti određene Ustavom.
[NN 113/00., čl. 37., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 42., 28. 3. 2001.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 98., NN 56/90.]

Članak 99.
[NN 113/00., čl. 38., 9. 11. 2000.]

Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike.

Predsjednik Republike, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, odlučuje o osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Predsjednik Republike, na prijedlog Vlade i uz mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora, donosi odluku o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu, uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
[NN 28/01., čl. 43., 28. 3. 2001.]

Predsjednik Republike prima vjerodajnice i opozivna pisma inozemnih šefova diplomatskih misija.

Članak 100.
[NN 135/97., čl. 11., 15. 12. 1997.]

Predsjednik Republike vrhovni je zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske.

Predsjednik Republike imenuje i razrješuje vojne zapovjednike, u skladu sa zakonom.
[NN 113/00., čl. 39., 9. 11. 2000.]

[NN 113/00., čl. 39., 9. 11. 2000. - st. 3. brisan; st. 4. postao st. 3.]

Na temelju odluke Hrvatskoga sabora predsjednik Republike objavljuje rat i zaključuje mir.
[NN 113/00., čl. 39., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 44., 28. 3. 2001.]

U slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države Predsjednik Republike može, uz supotpis predsjednika Vlade, narediti uporabu oružanih snaga iako nije proglašeno ratno stanje.
[NN 113/00., čl. 39., 9. 11. 2000.]

Članak 101.
[NN 113/00., čl. 40., 9. 11. 2000.]

Za vrijeme trajanja ratnog stanja Predsjednik Republike može donositi uredbe sa zakonskom snagom na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od Hrvatskoga sabora. Ako Hrvatski sabor nije u zasjedanju, Predsjednik Republike ima ovlast da uredbama sa zakonskom snagom uređuje sva pitanja koja zahtijeva ratno stanje.
[NN 28/01., čl. 45., 28. 3. 2001.]

U slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države, ili kad su tijela državne vlasti onemogućena da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti, Predsjednik Republike može, na prijedlog predsjednika Vlade i uz njegov supotpis, donositi uredbe sa zakonskom snagom.

Predsjednik Republike podnijet će uredbe sa zakonskom snagom na potvrdu Hrvatskom saboru čim se bude mogao sastati.
[NN 28/01., čl. 45., 28. 3. 2001.]

Ako Predsjednik Republike ne podnese uredbu Hrvatskom saboru na potvrdu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka ili Hrvatski sabor istu ne potvrdi uredba sa zakonskom snagom prestaje važiti.
[NN 28/01., čl. 45., 28. 3. 2001.]

U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka Predsjednik Republike ima pravo sazvati sjednicu Vlade i predsjedavati tako sazvanoj sjednici Vlade.

[NN 135/97., čl. 2. i 5., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 101., NN 56/90.]

Članak 102.
[NN 113/00., čl. 41., 9. 11. 2000.]

Predsjednik Republike može predložiti Vladi da održi sjednicu i razmotri određena pitanja.

Predsjednik Republike može biti nazočan sjednici Vlade i sudjelovati u raspravi.

Članak 103.
[NN 113/00., čl. 42., 9. 11. 2000.]

Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske, u skladu s Ustavom i zakonom, surađuju u usmjeravanju rada sigurnosnih službi.

Imenovanje čelnika sigurnosnih službi, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora, supotpisuju Predsjednik Republike i predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
[NN 28/01., čl. 46., 28. 3. 2001.]

[NN 135/97., čl. 2. i 12., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 103., NN 56/90.]

Članak 104.
[NN 113/00., čl. 43., 9. 11. 2000.]

Predsjednik Republike, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, a nakon savjetovanja s predstavnicima klubova zastupnika parlamentarnih stranaka, može raspustiti Hrvatski sabor ako, na zahtjev Vlade da se izglasa povjerenje, Hrvatski sabor Vladi izglasa nepovjerenje ili u roku od 120 dana od dana predlaganja ne donese državni proračun.
[NN 28/01., čl. 47., 28. 3. 2001.]

Predsjednik Republike Hrvatske ne može na prijedlog Vlade raspustiti Hrvatski sabor dok traje postupak za utvrđivanje njegove odgovornosti za povredu Ustava.
[NN 28/01., čl. 47., 28. 3. 2001.]

Članak 105.

Predsjednik Republike odgovoran je za povredu Ustava koju počini u obavljanju svojih dužnosti.

Postupak za utvrđivanje posebne odgovornosti predsjednika Republike može pokrenuti Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika.
[NN 28/01., čl. 48., 28. 3. 2001.]

O odgovornosti predsjednika Republike odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske dvotrećinskom većinom svih sudaca.

Ustavni sud mora donijeti odluku o odgovornosti Predsjednika Republike Hrvatske za povredu Ustava u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga kojim se pokreće odgovornost Predsjednika Republike Hrvatske za povredu Ustava.
[NN 113/00., čl. 44., 9. 11. 2000.]

Ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi njegovu odgovornost, predsjedniku Republike prestaje dužnost po sili Ustava.

Članak 105.a
[NN 113/00., čl. 45., 9. 11. 2000.]

Predsjednik Republike ima imunitet nepovredivosti.

Predsjednik Republike ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez prethodnog odobrenja Ustavnog suda.

Predsjednik Republike može biti pritvoren bez odobrenja Ustavnog suda samo ako je zatečen da čini kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. U takvom slučaju državno tijelo koje je Predsjednika Republike pritvorilo, dužno je o tome odmah obavijestiti predsjednika Ustavnog suda.

Članak 106.
[NN 113/00., čl. 46., 9. 11. 2000.]

Predsjedniku Republike u obavljanju njegovih dužnosti pomažu savjetodavna tijela. Članove tih tijela imenuje i razrješuje Predsjednik Republike. Nisu dopuštena imenovanja koja su u suprotnosti s načelom diobe vlasti.

Savjetodavni, stručni i drugi poslovi obavljaju se u Uredu Predsjednika Republike. Ustrojstvo i djelokrug Ureda uređuje Predsjednik Republike svojom odlukom. Ured Predsjednika Republike i stručne službe Vlade Republike Hrvatske surađuju u obavljanju poslova od zajedničkog interesa. Sredstva za rad Ureda Predsjednika Republike osiguravaju se u okviru državnog proračuna Republike Hrvatske.
[NN 76/10., čl. 17., 16. 6. 2010.]

3. Vlada Republike Hrvatske

Članak 107.

Vlada Republike Hrvatske obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom.

Članak 108.
[NN 113/00., čl. 47., 9. 11. 2000.]

Vladu Republike Hrvatske čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri.

Bez odobrenja Vlade predsjednik i članovi Vlade ne mogu obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost.

Članak 109.*
[NN 113/00., čl. 48., 9. 11. 2000.]

Članove Vlade predlaže osoba kojoj je Predsjednik Republike povjerio mandat za sastav Vlade.

Odmah po sastavljanju Vlade, a najkasnije u roku od 30 dana od prihvaćanja mandata, mandatar je dužan program Vlade i Vladu predstaviti Hrvatskom saboru i zatražiti glasovanje o povjerenju.
[NN 28/01., čl. 49., 28. 3. 2001.]

Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru.
[NN 28/01., čl. 49., 28. 3. 2001.]

Predsjednik i članovi Vlade polažu svečanu prisegu pred Hrvatskim saborom. Tekst prisege utvrđuje se zakonom.
[NN 28/01., čl. 49., 28. 3. 2001.]

Na temelju odluke Hrvatskoga sabora o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske, rješenje o imenovanju predsjednika Vlade donosi Predsjednik Republike uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora, a rješenje o imenovanju članova Vlade donosi predsjednik Vlade uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora.

* Članak 109. označen je u NN 28/01. kao "članak 110."

Članak 109.a*
[NN 113/00., čl. 49., 9. 11. 2000.]

Ako mandatar ne sastavi Vladu u roku od 30 dana od dana prihvaćanja mandata, Predsjednik Republike mu može produžiti mandat za najviše još 30 dana.

Ako ni u tom roku mandatar ne uspije sastaviti Vladu ili ako predložena Vlada ne dobije povjerenje Hrvatskoga sabora, Predsjednik Republike povjerit će mandat za sastav Vlade drugoj osobi.
[NN 28/01., čl. 50., 28. 3. 2001.]

* Članak 109.a označen je u NN 28/01. kao "članak 111."

Članak 109.b*
[NN 113/00., čl. 49., 9. 11. 2000.]

Ako Vlada ne bude sastavljena u skladu sa člankom 109. i 109.a Ustava Predsjednik Republike će imenovati privremenu nestranačku Vladu i istodobno raspisati prijevremene izbore za Hrvatski sabor.
[NN 28/01., čl. 51., 28. 3. 2001.]

* Članak 109.b označen je u NN 28/01. kao "članak 112."

Članak 110.*
[NN 113/00., čl. 50., 9. 11. 2000.]

Vlada Republike Hrvatske:

- predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru,

- predlaže državni proračun i završni račun,

- provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora,

- donosi uredbe za izvršenje zakona,

- vodi vanjsku i unutarnju politiku,

- usmjerava i nadzire rad državne uprave,

- brine o gospodarskom razvitku zemlje,

- usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi,

- obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom.
[NN 28/01., čl. 52., 28. 3. 2001.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 110., NN 56/90.]

* Članak 110. označen je u NN 28/01. kao "članak 113."

Članak 111.
[NN 113/00., čl. 51., 9. 11. 2000.]

Ustrojstvo, način rada, odlučivanje i vrste akata koje Vlada donosi propisuju se zakonom i poslovnikom.

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 111., NN 56/90.]

Članak 112.*
[NN 113/00., čl. 52., 9. 11. 2000.]

Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru.
[NN 28/01., čl. 53., 28. 3. 2001.]

Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.
* Članak 112. označen je u NN 28/01. kao "članak 115."

Članak 113.*
[NN 113/00., čl. 53., 9. 11. 2000.]

Na prijedlog najmanje jedne petine zastupnika u Hrvatskom saboru može se pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku Vlade, pojedinom njezinom članu, ili Vladi u cjelini.
[NN 28/01., čl. 54., 28. 3. 2001.]

Glasovanje o povjerenju Vladi može zahtijevati i njezin predsjednik.

Ne može se raspravljati i glasovati o povjerenju prije nego protekne sedam dana od dana dostave prijedloga Hrvatskom saboru.
[NN 28/01., čl. 54., 28. 3. 2001.]

Rasprava i glasovanje o povjerenju mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Hrvatskom saboru.
[NN 28/01., čl. 54., 28. 3. 2001.]

Odluka o nepovjerenju je donijeta ako je za nju glasovala većina od ukupnog broja zastupnika u Hrvatskom saboru.
[NN 28/01., čl. 54., 28. 3. 2001.]

Ako Hrvatski sabor odbije prijedlog za izglasavanje nepovjerenja, zastupnici koji su ga postavili ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od šest mjeseci.
[NN 28/01., čl. 54., 28. 3. 2001.]

Ako se izglasa nepovjerenje predsjedniku Vlade ili Vladi u cjelini, predsjednik Vlade i Vlada podnose ostavku. Ako se u roku od 30 dana ne izglasa povjerenje novom mandataru i članovima koje predlaže za sastav Vlade, predsjednik Hrvatskoga sabora obavijestit će o tome Predsjednika Republike Hrvatske. Nakon primljene obavijesti predsjednika Hrvatskoga sabora Predsjednik Republike će odmah donijeti odluku o raspuštanju Hrvatskoga sabora i istovremeno raspisati izbore za Hrvatski sabor.
[NN 28/01., čl. 54., 28. 3. 2001.]

Ako se izglasa nepovjerenje pojedinom članu Vlade predsjednik Vlade može umjesto njega predložiti drugoga člana Hrvatskom saboru da mu izglasa povjerenje ili predsjednik Vlade i Vlada mogu podnijeti ostavku.
[NN 28/01., čl. 54., 28. 3. 2001.]

U svim slučajevima kada predsjednik Vlade ili Vlada podnesu ostavku postupit će se u skladu sa stavkom 7. ovoga članka.
* Članak 113. označen je u NN 28/01. kao "članak 116."

Članak 114.
[NN 113/00., čl. 54., 9. 11. 2000.]

Ustrojstvo i poslovi državne uprave i način njihovog obavljanja uređuju se zakonom.

Određeni poslovi državne uprave mogu se zakonom povjeriti tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

Zakonom i drugim propisima uređuje se status državnih službenika te radno-pravni status namještenika.

4. Sudbena vlast

Članak 115.*

Sudbenu vlast obavljaju sudovi.

Sudbena vlast je samostalna i neovisna.

Sudovi sude na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava.
[NN 76/10., čl. 18., 16. 6. 2010.]

* Članak 115. označen je u NN 76/10. kao "članak 117."

Članak 116.*
[NN 113/00., čl. 55., 9. 11. 2000.]

Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao najviši sud, osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni.
[NN 76/10., čl. 19., 16. 6. 2010.]

Predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske i nadležnog odbora Hrvatskoga sabora, na prijedlog Predsjednika Republike bira i razrješuje Hrvatski sabor. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske bira se na četiri godine.
[NN 28/01., čl. 55., 28. 3. 2001.]

Ustanovljavanje, djelokrug, sastav i ustrojstvo sudova te postupak pred sudovima uređuje se zakonom.

* Članak 116. označen je u NN 28/01. kao "članak 119."
Članak 116. označen je u NN 76/10. kao "članak 118."

Članak 117.

Sudske su rasprave javne i presude se izriču javno, u ime Republike Hrvatske.

Javnost se može isključiti iz cijele rasprave ili njezina dijela zbog razloga koji su nužni u demokratskom društvu radi interesa morala, javnog reda ili državne sigurnosti, posebno ako se sudi maloljetnicima, ili radi zaštite privatnog života stranaka, ili u bračnim sporovima i postupcima u svezi sa skrbništvom i posvojenjem, ili radi čuvanja vojne, službene ili poslovne tajne i zaštite sigurnosti i obrane Republike Hrvatske, ali samo u opsegu koji je po mišljenju suda bezuvjetno potreban u posebnim okolnostima u kojima bi javnost mogla biti štetna za interese pravde.
[NN 113/00., čl. 56., 9. 11. 2000.]

Članak 118.*
[NN 76/10., čl. 20., 16. 6. 2010.]

Sudačka dužnost povjerava se osobno sucima.

U suđenju sudjeluju suci porotnici i sudski savjetnici, u skladu sa zakonom.

* Članak 118. označen je u NN 76/10. kao "članak 120."

Članak 119.*
[NN 113/00., čl. 57., 9. 11. 2000.]

Suci imaju imunitet u skladu sa zakonom.

Suci i suci porotnici koji sudjeluju u suđenju ne mogu biti pozvani na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasovanje pri donošenju sudbene odluke, osim ako se radi o kršenju zakona od strane suca koje je kazneno djelo.
[NN 28/01., čl. 56., 28. 3. 2001.]

Sudac ne može u postupku pokrenutom zbog kaznenog djela učinjenog u obavljanju sudačke dužnosti biti pritvoren niti mu može biti određen istražni zatvor bez odobrenja Državnoga sudbenog vijeća.
[NN 76/10., čl. 21., 16. 6. 2010.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 119., NN 56/90.]

* Članak 119. označen je u NN 28/01. kao "članak 122."
Članak 119. označen je u NN 76/10. kao "članak 121."

Članak 120.*
[NN 113/00., čl. 58., 9. 11. 2000.]

Sudačka dužnost je stalna.

[NN 76/10., čl. 22., 16. 6. 2010. - st. 2. brisan; st. 3. do 8. postali st. 2. do 7.]

Sudac će biti razriješen sudačke dužnosti:

- ako to sam zatraži,

- ako trajno izgubi sposobnost obavljati svoju dužnost,

- ako bude osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja sudačke dužnosti,

- ako u skladu sa zakonom, zbog počinjenoga teškoga stegovnog djela tako odluči Državno sudbeno vijeće,

- kad navrši sedamdeset godina.

Protiv odluke o razrješenju sudačke dužnosti sudac ima pravo u roku od 15 dana od dana dostave odluke, podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske žalbu o kojoj Ustavni sud odlučuje na način i u sastavu određenom Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Protiv odluke Državnoga sudbenog vijeća o stegovnoj odgovornosti sudac ima, u roku od 15 dana od dana dostave odluke, pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske. O žalbi odlučuje Ustavni sud na način i po postupku kako je to određeno Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

U slučajevima iz stavka 3. i 4. ovoga članka Ustavni sud dužan je odlučiti u roku od 30 dana od primitka žalbe. Odluka Ustavnog suda isključuje pravo na ustavnu tužbu.
[NN 76/10., čl. 22., 16. 6. 2010.]

Sudac ne može biti premješten protivno njegovoj volji osim u slučaju ukidanja suda ili preustroja suda u skladu sa zakonom.

Sudac ne može obavljati službu ili posao koje je zakon odredio kao nespojive sa sudačkom dužnošću.

[NN 135/97., čl. 13., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 120., NN 56/90.]

* Članak 120. označen je u NN 76/10. kao "članak 122."

Članak 121.*
[NN 76/10., čl. 23., 16. 6. 2010.]

[NN 113/00., čl. 59., 9. 11. 2000. - izmjena čl. 121., NN 56/90.]

Državno sudbeno vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj.

Državno sudbeno vijeće, u skladu s Ustavom i zakonom, samostalno odlučuje o imenovanju, napredovanju, premještaju, razrješenju i stegovnoj odgovornosti sudaca i predsjednika sudova, osim predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Odluke iz stavka 2. ovoga članka Državno sudbeno vijeće donosi na nepristran način, a na temelju kriterija propisanih zakonom.

Državno sudbeno vijeće sudjeluje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i drugog pravosudnog osoblja.

Državno sudbeno vijeće ima jedanaest članova, a čine ga sedam sudaca, dva sveučilišna profesora pravnih znanosti i dva saborska zastupnika, od kojih jedan iz redova oporbe.

Članovi Državnoga sudbenog vijeća biraju predsjednika između sebe.

Predsjednici sudova ne mogu biti birani za članove Državnoga sudbenog vijeća.

Članovi Državnoga sudbenog vijeća biraju se na razdoblje od četiri godine, s tim da članom Državnoga sudbenog vijeća nitko ne može biti više od dva puta.

Djelokrug, ustrojstvo, način izbora članova i način rada Državnoga sudbenog vijeća uređuju se zakonom.

[NN 135/97., čl. 13., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 121., NN 56/90.]
[NN 28/01., čl. 57., 28. 3. 2001. - zamjena riječi u čl. 121., NN 113/00.]

* Članak 121. označen je u NN 28/01. kao "članak 124."
Članak 121. označen je u NN 76/10. kao "članak 123."

5. Državno odvjetništvo
[NN 113/00., čl. 60., 9. 11. 2000.]

Članak 121.a*
[NN 76/10., čl. 24., 16. 6. 2010.]

[NN 113/00., čl. 60., 9. 11. 2000. - dodan čl. 121.a, NN 56/90.]

Državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava.

Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske imenuje na vrijeme od četiri godine Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora.

Zamjenike državnih odvjetnika, u skladu s Ustavom i zakonom, imenuje, razrješuje i o njihovoj stegovnoj odgovornosti odlučuje Državnoodvjetničko vijeće.

Odluke iz stavka 3. ovoga članka Državnoodvjetničko vijeće donosi na nepristran način, a na temelju kriterija propisanih zakonom.

Zamjenici državnog odvjetnika državnoodvjetničku dužnost obavljaju stalno.

Državnoodvjetničko vijeće ima jedanaest članova, a čine ga sedam zamjenika državnog odvjetnika, dva sveučilišna profesora pravnih znanosti i dva saborska zastupnika, od kojih jedan iz redova oporbe.

Članovi Državnoodvjetničkog vijeća biraju se na vrijeme od četiri godine, s tim da članom Državnoodvjetničkog vijeća nitko ne može biti više od dva puta.

Članovi Državnoodvjetničkog vijeća biraju predsjednika između sebe.

Čelnici državnih odvjetništava ne mogu biti birani za članove Državnoodvjetničkog vijeća.

Djelokrug, ustrojstvo, način izbora članova i način rada Državnoodvjetničkog vijeća uređuju se zakonom.

Ustanovljavanje, ustrojstvo, djelokrug i nadležnost državnog odvjetništva uređuju se zakonom.

[NN 28/01., čl. 58., 28. 3. 2001. - zamjena riječi u čl. 121.a, NN 113/00.]

* Članak 121.a označen je u NN 28/01. kao "članak 125."
Članak 121.a označen je u NN 76/10. kao "članak 124."

 

V. USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 122.*

Ustavni sud Republike Hrvatske čini trinaest sudaca koje bira Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja zastupnika iz reda istaknutih pravnika, osobito sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti, na način i u postupku propisanim ustavnim zakonom. Mandat suca Ustavnog suda traje osam godina, a produžuje se do stupanja na dužnost novog suca u slučaju da do njegova isteka novi sudac nije izabran ili nije stupio na dužnost, a iznimno najdulje do šest mjeseci.
[NN 76/10., čl. 25., 16. 6. 2010.]

Postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i predlaganja za izbor Hrvatskom saboru provodi odbor Hrvatskoga sabora, nadležan za Ustav.
[NN 113/00., čl. 61., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 59., 28. 3. 2001.]

Ustavni sud Republike Hrvatske bira predsjednika suda na vrijeme od četiri godine.

[NN 113/00., čl. 61., 9. 11. 2000. - zamjena riječi u čl. 122., NN 56/90.]
[NN 28/01., čl. 59., 28. 3. 2001 . - zamjena riječi u čl. 122., NN 56/90.]

* Članak 122. označen je u NN 28/01. kao "članak 126."
Članak 122. označen je u NN 76/10. kao "članak 125."

Članak 123.

Suci Ustavnog suda Republike Hrvatske ne mogu obavljati nikakvu drugu javnu ni profesionalnu dužnost.

Suci Ustavnog suda Republike Hrvatske imaju imunitet kao i zastupnici u Hrvatskom saboru.
[NN 113/00., čl. 75., 9. 11. 2000.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 123., NN 56/90.]

Članak 124.

Sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran ako zatraži da bude razriješen, ako bude osuđen na zatvorsku kaznu, ili ako trajno, što utvrđuje sam Sud, izgubi sposobnost da obavlja svoju dužnost.

Članak 125.*

Ustavni sud Republike Hrvatske:

- odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom;

- odlučuje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom;

- može ocjenjivati ustavnost zakona te ustavnost i zakonitost drugih propisa koji su prestali važiti ako od tog prestanka do podnošenja zahtjeva ili prijedloga za pokretanje postupka nije prošlo više od godine dana,

- odlučuje povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima kad su tim odlukama povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode, kao i pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske,

- prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor

- rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti;

- odlučuje, u skladu s Ustavom, o odgovornosti predsjednika Republike;

- nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka i može, u skladu s Ustavom, zabraniti njihov rad;

- nadzire ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma i rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova;

- obavlja druge poslove određene Ustavom.
[NN 135/97., čl. 5., 15. 12. 1997.]
[NN 113/00., čl. 62., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 60., 28. 3. 2001.]

* Članak 125. označen je u NN 28/01. kao "članak 129."

Članak 125.a*
[NN 113/00., čl. 63., 9. 11. 2000.]

Ako Ustavni sud utvrdi da nadležno tijelo nije donijelo propis za izvršenje odredaba Ustava, zakona i drugih propisa, a bilo je dužno takav propis donijeti, o tome obavještava Vladu, a o propisima koje je bila dužna donijeti Vlada, obavještava Hrvatski sabor.
[NN 28/01., čl. 61., 28. 3. 2001.]

* Članak 125.a označen je u NN 28/01. kao "članak 130."

Članak 126.

Ustavni sud Republike Hrvatske ukinut će zakon ako utvrdi da je neustavan.

Ustavni sud Republike Hrvatske ukinut će ili poništiti drugi propis ako utvrdi da je neustavan ili nezakonit.

U slučajevima iz članka 125. stavka 1. podstavka 3. Ustava, ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi da zakon nije bio u skladu s Ustavom ili da drugi propis nije bio u skladu s Ustavom i zakonom, donijet će odluku o utvrđenju neustavnosti ili nezakonitosti.
[NN 113/00., čl. 64., 9. 11. 2000.]

Članak 127.*

Postupak i uvjeti za izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i prestanak njihove dužnosti, uvjeti i rokovi za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti, postupak i pravno djelovanje njegovih odluka, zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom i druga pitanja važna za izvršavanje dužnosti i rad Ustavnog suda Republike Hrvatske uređuju se ustavnim zakonom.
[NN 113/00., čl. 65., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 62., 28. 3. 2001.]

Ustavni zakon donosi se po postupku određenome za promjenu Ustava.

Unutarnje ustrojstvo Ustavnog suda Republike Hrvatske uređuje se njegovim poslovnikom.

* Članak 127. označen je u NN 28/01. kao "članak 132."

 

VI. MJESNA, LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA
[NN 113/00., čl. 66., 9. 11. 2000.] 

Članak 128.*
[NN 113/00., čl. 67., 9. 11. 2000.]

Građanima se jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Pravo na samoupravu ostvaruje se preko lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog, jednakog i općega biračkog prava.

Građani mogu neposredno sudjelovati u upravljanju lokalnim poslovima, putem zborova, referenduma i drugih oblika neposrednog odlučivanja u skladu sa zakonom i statutom.

Prava iz ovoga članka u Republici Hrvatskoj ostvaruju i građani Europske unije, u skladu sa zakonom i pravnom stečevinom Europske unije.
[NN 76/10., čl. 26., stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji]

* Članak 128. označen je u NN 76/10. kao "članak 132."

Članak 129.
[NN 113/00., čl. 68., 9. 11. 2000.]

Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi i njihovo područje određuje se na način propisan zakonom. Zakonom se mogu ustanoviti i druge jedinice lokalne samouprave.

Jedinice područne (regionalne) samouprave su županije. Područje županije određuje se na način propisan zakonom.

Zakonom se može glavnom gradu Zagrebu utvrditi položaj županije. Većim gradovima u Republici Hrvatskoj zakonom se mogu dati ovlasti županije.

U naselju ili dijelu naselja mogu se, u skladu sa zakonom, osnivati oblici mjesne samouprave.

[NN 135/97., čl. 14., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 129., NN 56/90.]

Članak 129.a*
[NN 113/00., čl. 69., 9. 11. 2000.]

Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, tehničku kulturu, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.
[NN 76/10., čl. 27., 16. 6. 2010.]

Jedinice područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značenja, a osobito poslove koji se odnose na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu te planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova.

Poslovi lokalnog i područnog (regionalnog) djelokruga uređuju se zakonom. Prilikom dodjeljivanja tih poslova prednost će imati ona tijela koja su najbliža građanima.

Prilikom određivanja djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mora se voditi računa o širini i prirodi poslova i o zahtjevima učinkovitosti i ekonomičnosti.
* Članak 129.a označen je u NN 76/10. kao "članak 134."

Članak 129.b
[NN 113/00., čl. 69., 9. 11. 2000.]

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo u okviru zakona, svojim statutima samostalno urediti unutarnje ustrojstvo i djelokrug svojih tijela te ih prilagoditi lokalnim potrebama i mogućnostima.

Članak 130.
[NN 113/00., čl. 70., 9. 11. 2000.]

U obavljanju poslova iz svojeg djelokruga tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalna su i podliježu samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

[NN 135/97., čl. 5. i 14., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 130., NN 56/90.]

Članak 131.
[NN 113/00., čl. 71., 9. 11. 2000.]

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo na vlastite prihode kojima slobodno raspolažu u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga.

Prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju biti razmjerni njihovim ovlastima predviđenim Ustavom i zakonom.

Država je dužna pomagati financijski slabije jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

 

VII. MEĐUNARODNI ODNOSI

1. Međunarodni ugovori

Članak 132.*
[NN 113/00., čl. 72., 9. 11. 2000.]

U skladu s Ustavom, zakonom i pravilima međunarodnog prava, sklapanje međunarodnih ugovora u nadležnosti je, ovisno o naravi i sadržaju međunarodnog ugovora, Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike i Vlade Republike Hrvatske.
[NN 28/01., čl. 63., 28. 3. 2001.]
* Članak 132. označen je u NN 28/01. kao "članak 139."

Članak 133.*

Hrvatski sabor potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošenje ili izmjenu zakona, međunarodne ugovore vojne i političke naravi i međunarodne ugovore koji financijski obvezuju Republiku Hrvatsku.
[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]
[NN 113/00., čl. 73., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 64., 28. 3. 2001.]

Međunarodne ugovore kojima se međunarodnoj organizaciji ili savezu daju ovlasti izvedene iz Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor potvrđuje dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.
[NN 28/01., čl. 64., 28. 3. 2001.]

Predsjednik Republike potpisuje isprave o ratifikaciji, pristupu, odobrenju ili prihvatu međunarodnih ugovora koje je Hrvatski sabor potvrdio na temelju stavka 1. i 2. ovoga članka.
[NN 113/00., čl. 73., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 64., 28. 3. 2001.]

Međunarodne ugovore koji ne podliježu potvrđivanju Hrvatskoga sabora sklapa Predsjednik Republike na prijedlog Vlade ili Vlada Republike Hrvatske.
[NN 113/00., čl. 73., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 64., 28. 3. 2001.]

[NN 135/97., čl. 15., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 133., NN 56/90.]

* Članak 133. označen je u NN 28/01. kao "članak 140."

Članak 134.
[NN 135/97., čl. 16., 15. 12. 1997.]

Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava.

2. Udruživanje i razdruživanje
[NN 113/00., čl. 74., 9. 11. 2000.]

Članak 135.*
[NN 135/97., čl. 17., 15. 12. 1997.]

Pravo da pokrenu postupak udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama ima najmanje jedna trećina zastupnika u Hrvatskom saboru, predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske.
[NN 28/01., čl. 65., 28. 3. 2001.]

Zabranjuje se pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo, ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskoga državnog zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku.

O udruživanju Republike Hrvatske prethodno odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.
[NN 28/01., čl. 65., 28. 3. 2001.]

Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu većinom glasova birača koji su pristupili referendumu.
[NN 76/10., čl. 28., 16. 6. 2010.]

Referendum se mora održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Hrvatskoga sabora.
[NN 28/01., čl. 65., 28. 3. 2001.]

Odredbe ovoga članka o udruživanju odnose se i na uvjete i postupak razdruživanja Republike Hrvatske.

* Članak 135. označen je u NN 28/01. kao "članak 142."
Članak 135. označen je u NN 76/10. kao "članak 141."

 

VII.A EUROPSKA UNIJA*
[NN 76/10., čl. 29., 16. 6. 2010.]

* Glava VII.A dodana je u ustavni tekst člankom 29. Promjene Ustava Republike Hrvatske (NN 76/10.). Brojčane oznake članaka 141.a, 141.b, 141.c i 141.d slijede brojčane oznake članaka u pročišćenom tekstu Ustava Republike Hrvatske (NN 41/01., 55/01. - ispravak), a ne brojčane oznake članaka iz izvornih tekstova kojima se Ustav mijenjao i dopunjavao, zbog čega je u Glavi VII.A prekinut kontinuitet u redoslijedu označavanja članaka. 

 

1. PRAVNA OSNOVA ČLANSTVA I PRIJENOS USTAVNIH OVLASTI
Članak 141.a
[NN 76/10., čl. 29., stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji]

Republika Hrvatska, na temelju članka 141.* Ustava, kao država članica Europske unije, sudjeluje u stvaranju europskog zajedništva, kako bi zajedno s drugim europskim državama osigurala trajni mir, slobodu, sigurnost i blagostanje te ostvarila druge zajedničke ciljeve, u skladu s temeljnim načelima i vrijednostima na kojima se Europska unija zasniva.

Republika Hrvatska, na temelju članka 139. i 140.** Ustava, institucijama Europske unije povjerava ovlasti koje su potrebne za ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza preuzetih na temelju članstva.
* Umjesto brojke "141." treba stajati brojka "135."
** Umjesto brojki "139. i 140." trebaju stajati brojke "133. i 134." 

2. SUDJELOVANJE U INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE
Članak 141.b
[NN 76/10., čl. 29., stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji]

Građani Republike Hrvatske neposredno su zastupljeni u Europskom parlamentu gdje putem svojih izabranih predstavnika odlučuju o stvarima iz njegove nadležnosti.

Hrvatski sabor sudjeluje u europskom zakonodavnom postupku u skladu s ugovorima na kojima se temelji Europska unija.

Vlada Republike Hrvatske izvješćuje Hrvatski sabor o prijedlozima pravnih propisa i odluka u čijem donošenju sudjeluje u institucijama Europske unije. Hrvatski sabor može o tim prijedlozima donositi zaključke na osnovi kojih Vlada djeluje u institucijama Europske unije.

Nadzor Hrvatskoga sabora nad djelovanjem Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije uređuje se zakonom.

Republiku Hrvatsku u Vijeću i Europskom vijeću zastupaju, sukladno njihovim ustavnim ovlastima, Vlada i Predsjednik Republike Hrvatske.

3. PRAVO EUROPSKE UNIJE
Članak 141.c
[NN 76/10., čl. 29., stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji]

Ostvarivanje prava koja proizlaze iz pravne stečevine Europske unije, izjednačeno je s ostvarivanjem prava koja su zajamčena hrvatskim pravnim poretkom.

Pravni akti i odluke koje je Republika Hrvatska prihvatila u institucijama Europske unije primjenjuju se u Republici Hrvatskoj u skladu s pravnom stečevinom Europske unije.

Hrvatski sudovi štite subjektivna prava utemeljena na pravnoj stečevini Europske unije.

Državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima izravno primjenjuju pravo Europske unije.

4. PRAVO GRAĐANA EUROPSKE UNIJE
Članak 141.d
[NN 76/10., čl. 29., stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji]

Državljani Republike Hrvatske su građani Europske unije i uživaju prava koja im jamči pravna stečevina Europske unije, a osobito:

- slobodu kretanja i nastanjivanja na području svih država članica,

- aktivno i pasivno biračko pravo na izborima za Europski parlament i na lokalnim izborima u drugoj državi članici, sukladno propisima te države članice,

- pravo na diplomatsku i konzularnu zaštitu bilo koje države članice, jednaku zaštiti vlastitih državljana kada se nalaze u trećoj državi u kojoj Republika Hrvatska nema diplomatsko-konzularno predstavništvo,

- pravo podnošenja peticija Europskom parlamentu, predstavki Europskom ombudsmanu te pravo obraćanja institucijama i savjetodavnim tijelima Europske unije na hrvatskom jeziku, kao i na svim službenim jezicima Europske unije, te pravo dobiti odgovor na istom jeziku.

Sva prava ostvaruju se u skladu s uvjetima i ograničenjima propisanima ugovorima na kojima se temelji Europska unija te mjerama prihvaćenima na temelju tih ugovora.

U Republici Hrvatskoj sva prava zajamčena pravnom stečevinom Europske unije uživaju svi građani Europske unije.

 

VIII. PROMJENA USTAVA

Članak 136.*

Pravo da predloži promjenu Ustava Republike Hrvatske ima najmanje jedna petina zastupnika u Hrvatskom saboru, predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske.
[NN 113/00., čl. 75., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 66., 28. 3. 2001.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 136., NN 56/90.]

* Članak 136. označen je u NN 28/01. kao "članak 143."

Članak 137.*

Hrvatski sabor odlučuje da li će pristupiti promjeni Ustava većinom glasova svih zastupnika.
[NN 28/01., čl. 67., 28. 3. 2001.]

Nacrt promjene Ustava Hrvatski sabor utvrđuje većinom glasova svih zastupnika.
[NN 28/01., čl. 67., 28. 3. 2001.]

* Članak 137. označen je u NN 28/01. kao "članak 144."

Članak 138.*
[NN 28/01., čl. 68., 28. 3. 2001.]

O promjeni Ustava odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.
* Članak 138. označen je u NN 28/01. kao "članak 145."

Članak 139.*

Promjenu Ustava proglašava Hrvatski sabor.
[NN 113/00., čl. 75., 9. 11. 2000.]
[NN 28/01., čl. 69., 28. 3. 2001.]

[NN 135/97., čl. 2., 15. 12. 1997. - zamjena riječi u čl. 139., NN 56/90.]

* Članak 139. označen je u NN 28/01. kao "članak 146." 

  

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE I NJEGOVIH IZMJENA I DOPUNA

Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56 od 22. prosinca 1990.):

"IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 140.

Republika Hrvatska ostaje u sastavu SFRJ do novog sporazuma jugoslavenskih republika ili dok Sabor Republike Hrvatske ne odluči drugačije.

Ako se aktom ili postupkom tijela federacije ili tijela druge republike ili pokrajine članice federacije naruši teritorijalna cjelovitost Republike Hrvatske, ili ako bude dovedena u neravnopravan položaj u federaciji ili joj budu ugroženi interesi, republički organi će na temelju prava na samoodređenje i ovim Ustavom utvrđenog suvereniteta Republike Hrvatske donijeti potrebne odluke radi zaštite suvereniteta i interesa Republike Hrvatske.

Članak 141.

Ovaj se Ustav primjenjuje od dana kad ga proglasi Sabor Republike Hrvatske, ako za primjenu pojedinih njegovih odredaba ustavnim zakonom za njegovu provedbu nije drugačije određeno.

Izbori za Sabor i predsjednika Republike raspisat će se prema izbornim zakonima koji će se donijeti najkasnije za godinu dana od dana proglašenja ovog Ustava.

Članak 142.

Za provedbu ovog Ustava donijet će se ustavni zakon."
[NN 135/97., čl. 18., 15. 12. 1997. - brisani naslov: "IX. Prijelazne i završne odredbe" i članci 140., 141. i 142., NN 56/90.]

 

Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 135 od 15. prosinca 1997.):

"Članak 18.

Naslov: 'IX. Prijelazne i završne odredbe' i članci 140., 141. i 142. brišu se.

Članak 19.

Ovlašćuje se Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Sabora da na temelju ovoga Ustavnog zakona utvrdi i objavi pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske.

Članak 20.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu danom objave u 'Narodnim novinama'."

Promjena Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 113 od 16. studenoga 2000.):

"Članak 76.

Promjena Ustava stupa na snagu danom proglašenja."

Promjena Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 28 od 2. travnja 2001.):

"Članak 70.

Iza članka 146. dodaje se Glava IX. i članci 146.a, 146.b i 146.c koji glase:

'IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 146.a

Stupanjem na snagu ove Promjene Ustava Republike Hrvatske prestaje s radom Županijski dom Hrvatskoga sabora te prestaje dužnost dosadašnjem predsjedniku i članovima Državnoga sudbenog vijeća i predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Članak 146.b

Hrvatski sabor donijet će Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske.

Članak 146.c

Promjena Ustava Republike Hrvatske stupa na snagu kad ju proglasi Zastupnički dom Hrvatskoga sabora.'"

 

Promjena Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 76 od 18. lipnja 2010.):

"Članak 30.

Hrvatski sabor donijet će Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske u roku od 6 mjeseci od dana proglašenja Promjene Ustava.

Članak 31.

Promjena Ustava stupa na snagu danom proglašenja, osim članka 4. u dijelu koji se odnosi na izvršenje odluka o predaji donesenih sukladno pravnoj stečevini Europske unije, članka 26. i dodanih članaka 141.b, 141.c i 141.d iz članka 29. ove Promjene Ustava, koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji."

__________________________________

Kratice: NN = "Narodne novine", službeni list Republike Hrvatske; čl. = članak; st. = stavak

Tekst u uglatim zagradama pisan običnim (regularnim) tiskom: izmjene i dopune Ustava koje su na snazi.

Tekst u uglatim zagradama pisan kurzivom (italikom): prethodne izmjene i dopune Ustava koje više nisu na snazi.

Značenje oznaka u uglatim zagradama po redoslijedu: [broj Narodnih novina u kojima su objavljene izmjene ili dopune, članak u kojem su sadržane izmjene ili dopune, datum stupanja na snagu izmjena ili dopuna - bilješka o sadržaju izmjena ili dopuna, broj Narodnih novina u kojima je objavljen ustavni tekst na koji se odnose izmjene ili dopune].

Tekst označen simbolom zvjezdice '*' : redakcijska objašnjenja brojčanih oznaka ili brojki u tekstovima Promjene Ustava iz 2001. i Promjene Ustava iz 2010.

Oznake i simbol nisu dio teksta Ustava i ne citiraju se pri njegovu navođenju.