Bibliografija

Prof. dr. sc. Jasna Omejec

Napomena: objavljeni radovi navode se kronološkim redom od novijih prema starijima

1. SVEUČILIŠNI UDŽBENICI
2. AUTORSKE KNJIGE
3. ZNANSTVENI RADOVI
4. STRUČNI RADOVI
5. OSTALI RADOVI
6. DOKTORSKI I MAGISTARSKI RAD

               

      

      Drzava i politicke stranke.jpg

     

 

1. Sveučilišni udžbenici

 

 • Pravo okoliša (koautorstvo: Lončarić‒Horvat, Olivera; Cvitanović, Leo; Gliha, Igor; Josipović, Tatjana; Medvedović, Dragan; Omejec, Jasna; Seršić, Maja), ur. Lončarić‒Horvat, Olivera, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Biblioteka PRAVO 37, Zagreb: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja; Organizator, 2003., 348 str. / ISBN 953-6007-64-9 /     

 • Osnove prava okoliša (koautorstvo: Lončarić‒Horvat, Olivera; Cvitanović, Leo; Gliha, Igor; Josipović, Tatjana; Medvedović, Dragan; Omejec, Jasna; Seršić, Maja), ur. Olivera Lončarić Horvat, Biblioteka PRAVO 10, Zagreb: Državna uprava za zaštitu okoliša; Pokret prijatelja prirode "Lijepa naša"; Organizator, 1997. (prvo izdanje) i 1998. (drugo neizmijenjeno izdanje), 289 str. / ISBN 953-6007-26-6 /

 

2. Autorske knjige

 

 • Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava. Strasbourški acquis, drugo dopunjeno izdanje, Zagreb: Novi informator d.o.o., 2014., 1552 str. / ISBN 978-953-7812-64-5 /

 • Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava. Strasbourški acquis, Zagreb: Novi informator d.o.o., 2013., 1546 str. / ISBN 978-953-7812-30-0 /
 • Vijeće Europe i Europska unija. Institucionalni i pravni okvir, Zagreb, Novi informator, 2008., 457 str. / ISBN 978-953-7327-44-6 /

 

3. Znanstveni radovi

 

A. KATEGORIZIRANI ZNANSTVENI RADOVI

 

 • European Legal Standards in Transitional Democracy, Kultura, identitet, društvo – europski realiteti, Zbornik radova I. međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa (Osijek, 20.–21. ožujka 2013.), Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, Osijek – Zagreb, 2014. Str. 25‒50. / izvorni znanstveni rad / UDK 342.4(4)(063)=111 /

 • Izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava, u knjizi: Liberum amicorum Petar Klarić. Zbornik radova u čast prof. dr sc. Petru Klariću, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012. Str. 801‒830. / izvorni znanstveni rad / UDK 341.231.145(4)(094.8) ·  347.952:341.231.145(4) /

 • Diferencijacija propisa i općih akata u budućoj praksi Ustavnog suda i Upravnog suda u povodu Zakona o upravnim sporovima (2010), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 49, br. 2. (104) (2012). Str. 309‒324. (koautorstvo: Slavica Banić) / izvorni znanstveni rad / UDK 342.565.2 /

 • Kontrola ustavnosti ustavnih normi (ustavnih amandmana i ustavnih zakona), Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske / Yearbook Croatian Academy of Legal Sciences, Zagreb, vol. I, broj 1, 2010. Str. 1‒27. / izvorni znanstveni rad / UDK  340.131.5 ·  342.562 /

 • Ustavno i konvencijsko jamstvo prava vlasništva, u knjizi: Liberum amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928. ‒ 2008.), Novi informator, Zagreb, 2009. Str. 139‒187. / izvorni znanstveni rad / UDK 342.739 · 347.23:342.4(497.13) /   

 • Zabrana diskriminacije u praksi Europskog suda za ljudska prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, vol. 59 (2009), br. 5. Str. 873‒979. / izvorni znanstveni rad, UDK 341.231.145(4) * 341.645.5(4)

 • Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova (Prvi dio), Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro d.d, Zagreb, god. VII., br. 7‒8 (srpanj ‒ kolovoz 2007). Str. 1‒9. / izvorni znanstveni članak / UDK 341.231.14 :  343.11 /  

 • Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova (II. dio), Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro d.d, Zagreb, god. VII., br. 9 (rujan 2007). Str. 1‒15. / izvorni znanstveni članak / UDK 341.231.14 :  343.11 / 

 • Status državnih službenika: pravna stajališta i praksa Europskog suda za ljudska prava, Europskog suda pravde i Ustavnog suda Republike Hrvatske, Hrvatska javna uprava, časopis za teoriju i praksu javne uprave, Institut za javnu upravu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu i Novi informator, Zagreb, god. 6, br. 2 (2006). Str. 47‒81. (pregledni znanstveni rad)

 • Имплементация решений Европейского Суда по правам человека в практике Конституционного суда Республики Хорватии, Sravnitelnoe Konstitutsionnoe Obozrenie /Comparative Constitutional Review/, ежеквартальный российский научный журнал, Институт права и публичной политики /Institute of Law and Public Policy/, Moskva, vol. 54, 1 (2006). Str. 150‒172.

 • Političko predstavljanje nacionalnih manjina u parlamentu: usporedba hrvatskog sa slovenskim i rumunjskim izbornim sustavima, Međunarodne studije = International studies, časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju, Hrvatska udruga za međunarodne studije (HUMS) i Centar za međunarodne studije (CMS), Zagreb, god. IV, br. 3‒4 (2004). Str. 59‒80.

 • Granice ovlasti Ustavnog suda u postupku ocjene suglasnosti zakona s Ustavom, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, vol. 53, br. 6 (2003). Str. 1423‒1455. / izvorni znanstveni rad, UDK 342.565.2  * 340.131.2 / 

 • Izborni sustav i rezultati lokalnih izbora održanih 20. svibnja 2001., Hrvatska javna uprava, časopis za teoriju i praksu javne uprave, Institut za javnu upravu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu i Novi informator, Zagreb, god. 4, br. 1 (2002). Str. 115‒156.

 • Uloga lokalne samouprave u multikulturalnim pitanjima i međuetničkim odnosima u Republici Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava, časopis za teoriju i praksu javne uprave, Institut za javnu upravu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu i Novi informator, Zagreb, god. 2, br. 4 (2000). Str. 639‒695. / pregledni znanstveni rad, UDK 352/553 * 342.724(497.5) /

 • O izbornim sustavima za lokalna predstavnička tijela, Hrvatska javna uprava, časopis za teoriju i praksu javne uprave, Institut za javnu upravu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu i Novi informator Zagreb, god. 2, br. 3 (2000). Str. 461‒493. / izvorni znanstveni rad, UDK 342.8 * 352/353 /

 • Initial Citizenry of the Republic of Croatia at the Time of the Dissolution of Legal Ties with the SFRY, and Acquisition and Termination of Croatian Citizenship, Croatian Critical Law Review, Croatian Law Centre, Zagreb, vol. 3 (1998), Number 1‒2, pp. 99‒127.

 • Legal Requirements for Acquiring Croatian Citizenship by Naturalization in Comparison with the Naturalization Laws of Some European and Anglo‒Saxon Countries, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, vol. 46 (1996), br. 5. Str. 489‒519. / izvorni znanstveni rad, UDK 347.711 (497.5) * 340.5 /

 • Ograničavanje sloboda i prava čovjeka i građanina u izvanrednim stanjima, Društvena istraživanja, časopis za opća društvena pitanja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, god. 5, br. 2 (22) (1996). Str. 345‒374. / prethodno priopćenje, UDK 342.7(497.5:4) /

 • Izvanredna stanja u pravnoj teoriji i ustavima pojedinih zemalja, Pravni vjesnik, tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, vol. 12, br. 1‒4 (1996). Str. 171‒196. / izvorni znanstveni rad, UDK 351.79(914) /

 • Problemi pojmovnog određenja opće uporabe u europsko-kontinentalnim vodnim pravima, Pravni vjesnik, tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, vol. 10, br. 1‒4 (1994). Str. 56‒68. / izvorni znanstveni članak, UDK 351.79(914) /

 • Uzroci narušavanja prirodne strukture slivnog područja rijeke Vuke, Pravni vjesnik, tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Osijek, vol. 4, br. 1‒2 (1988). Str. 41‒45. / izvorni znanstveni rad, UDK 351.79:352.91 / ‒ koautor: dr. Josip Vrbošić

 • Moć i upravljanje (neka razmišljanja o fenomenu moći kao simboličko generaliziranom mediju komunikacije u teoriji Niklasa Luhmanna), Pravni vjesnik, tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Osijek, vol. 3, br. 1 (1987). Str. 103‒112. / prethodno priopćenje, UDK 65.012.4 /

 • Teorija komunikativnog djelovanja Jürgena Habermasa ‒ stvarnost ili utopija?, Pravni vjesnik, tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Osijek, vol. 3, br. 3‒4 (1987). Str. 293‒298. / izvorni znanstveni rad, UDK 008 /

 

B. POGLAVLJA U ZNANSTVENIM KNJIGAMA

 

 • Grundrechte in Kroatien, u knjizi: Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band IX: Grundrechte in Ostmittel- und Osteuropa, ur. Detlef Merten,  Hans-Jürgen Papier i Rainer Arnold, Heilderberg: C. F. Müller, 2016, XXXIV. Str. 331‒382.

 • Veliki njemački ustav i nepromjenjiva ustavna načela u praksi Saveznog ustavnog suda, Zbornik Pravo i pravda 2015, priređivač Jasminka Hasanbegović, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016. (u pripremi)

 • Croatia: commitment to reform: assessing the impact of the ECtHR's Case Law on Reinforcing Democratization Efforts in Croatian Legal Order, u knjizi: The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe. Judicial Perspectives, eds. Motoc, Iulia; Ziemele, Ineta, Cambridge: Cambridge University Press, 2016 (koautorstvo: Ksenija Turković) (tisak: travanj 2016.)

 • Dialogue on the Advisory Jurisdiction of the European Court of Human Rights, u knjizi: Estudos em memória do conselheiro Artur Maurício, Coimbra Editora, Coimbra: Tribunal Constitucional de Portugal, Lisboa, 2015. Str. 477‒519.

 • Jurisprudencija njemačkog Saveznog ustavnog suda i hrvatsko ustavno sudstvo, u knjizi: Izbor odluka Ustavnog suda Savezne Republike Njemačke, ur. Tobias Zern i Martin Bauch, Zagreb: Zaklada Konrad Adenauer, 2015. Str. 15‒26.

 • Novi europski tranzicijski ustavi i transformativna uloga ustavnih sudova, u knjizi: Europeizacija hrvatske javne uprave, ur. Ivan Koprić, Biblioteka Suvremena javna uprava, knjiga broj 28, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, 2014. Str. 805‒827.

 • Primjenjivost jamstava članka 6. stavka 1. Konvencije na privremene mjere i postupke sudskih zabrana ratione materiae, u knjizi: Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku. Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe. Liber amicorum Mihajlo Dika, ur. Alan Uzelac, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 771‒782.

 • Pravni pojam političke stranke, u knjizi: Država i političke stranke, Pravna biblioteka ‒ monografije 58, ur. Ivan Prpić, Narodne novine; Hrvatski pravni centar, Zagreb, svibanj 2004. Str. 21‒38. 

 • The Role of Local Self‒Government in Multicultural Issues and Interethnic Relationships in the Republic of Croatia, u knjizi: Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia, ed. Ivan Koprić, Faculty of Law, University of Zagreb and Croatian Law Centre Zagreb, Zagreb, 2003. Str. 315‒361.

 • On Electoral Systems for Local Representative Bodies, u knjizi: Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia, ed. Ivan Koprić, Faculty of Law, University of Zagreb and Croatian Law Centre Zagreb, Zagreb, 2003. Str. 265‒290.

 • The Reform of Local Self-Government in Croatia (koautorstvo: Stjepan Ivanišević, Jasna Omejec, Ivan Koprić, Jure Šimović), u knjizi: Local Self-Government and Decentralization in South-East Europe. Proceedings of the Workshop held in Zagreb, 6th April 2001, ed. Inge-Perko Šeparović, Friedrich Ebert Stiftung, Office Zagreb, Zagreb, 2001. Str. 75‒104.

 • Local Government in Croatia (koautorstvo: Stjepan Ivanišević, Jasna Omejec, Ivan Koprić, Jure Šimović), u knjizi: Local Governments in Central and Eastern Europe, vol. 2: Stabilization of Local Governments, ed. Emilia Kandeva, Open Society Institute & Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI), Budapest, 2001. Str. 179‒240.

 

C. RADOVI U ZBORNICIMA SA ZNANSTVENIH SKUPOVA, OBJAVLJENI U CJELINI

 

 • Zaštita okoliša u praksi Europskog suda za ljudska prava, u Zborniku radova s okruglog stola Upravnopravna zaštita okoliša ‒ gdje smo bili, a gdje smo sada? održanog 23. listopada 2014. u palači HAZU u Zagrebu, Biblioteka Modernizacija prava, knjiga 26, ur. akademik Jakša Barbić, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2015. Str. 41‒115.

 • Dan neovisnosti Republike Hrvatske u zakonodavnoj, kaznenosudskoj i ustavnosudskoj praksi, u Zborniku radova sa znanstvenog skupa Dan kada je nastala država Hrvatska 1991. održanog 20. veljače 2015. u palači HAZU u Zagrebu, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava, 2015. Str. 49-71.  

 • Odgovornost ustavnog sudstva za ustavne norme, u Zborniku radova s okruglog stola Ustavna demokracija i odgovornost održanog 22. studenoga 2012. u palači HAZU u Zagrebu, Biblioteka Modernizacija prava, knjiga 12, ur. Arsen Bačić, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2013. Str. 71‒99.

 • Istine i zablude o ulozi Ustavnog suda u svjetlu europeizacije hrvatskog prava, Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba, ur. akademik Jakša Barbić, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 2013. Str. 123‒156. (autorizirano predavanje održano na 178. Tribini Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba, Zagreb, 20. lipnja 2013.)

 • Novi europski tranzicijski ustavi i transformativna uloga ustavnih sudova, u Zborniku radova s okruglog stola Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske održanog 16. prosinca 2010. u palači HAZU u Zagrebu, Biblioteka Modernizacija prava, knjiga 12, ur. Arsen Bačić, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2011. Str. 61‒85.

 • Новые европейские переходные конституции и преобразующая роль конституционных судов, Журнал конституционного правосудия (Journal of Constitutional Justice), Конституционный Суд Российской Федерации и ООО Издательство "Юрист", Федеральное научно‒практическое издание, Санкт‒Петербург, vol. 23, no. 5 (2011). Str. 25‒37. (материалы международной конференции, посвященной 20-летию Конституционного Суда Российской Федерации. Санкт‒Петербург, 28‒29 октября 2011 г.)

  • Rad "Новые европейские конституции переходного периода и преобразующая роль конституционных судов" objavljen je i u časopisu: Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "НБ‒Медиа", Москва, br. 2 (2012). Str. 10‒26.

 • The Constitutional Development оf European Post-Communist аnd Post‒Socialist States, Koнституционное правосудие, Вестник Kонференции органов конституционного контроля стран молодой демократии, ӏздается чентром кoнституционного права Республиᴋи Армения, Еребан 2010, 3 (49) 2010. Str. 33‒53.

 • O potrebnim promjenama u strukturi hrvatskog ustavnog sudovanja (prilog reformi ustavnog sudovanja), u Zborniku radova s okruglog stola Hrvatsko ustavno sudovanje de lege lata i de lege ferenda održanog 2. travnja 2009. u palači HAZU u Zagrebu, Biblioteka Modernizacija prava, knjiga 10, ur. akademik Jakša Barbić, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2009. Str. 23‒142.

 • Pravnost hrvatske države, u Zborniku radova s okruglog stola Hrvatska država i uprava ‒ stanje i perspektive održanog 26. i 27. ožujka 2008. u palači HAZU u Zagrebu, Biblioteka Modernizacija prava, knjiga 9, ur. akademik Eugen Pusić, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2008. Str. 75‒138.

 • (Ne)djelotvornost domaćih pravnih sredstava protiv zlostavljanja u smislu članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u Zborniku radova Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva – 2008., Inženjerski biro d.d., Zagreb, lipanj 2008. Str. 3‒35.

 • Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova, u Zborniku radova Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva – 2007., Inženjerski biro d.d., Zagreb, svibanj 2007. Str. 3‒45. 

 • Ustavni sud u budućem Ustavu Crne Gore ‒ usporedba s hrvatskim ustavnim sudovanjem, u Zborniku radova s okruglog stola Položaj, uloga i nadležnosti Ustavnog suda u budućem Ustavu Crne Gore, Ustavni sud Crne Gore i OSCE ‒ Mission to Montenegro, Podgorica (Crna Gora), 2007. Str. 98‒116.

 • Državni službenici u praksi Europskog suda za ljudska prava, u Zborniku radova Upravno pravo – aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse, Inženjerski biro d.d., Zagreb, rujan 2007. Str. 7‒35.

 • The Implementation of the Decisions of the Constitutional Court of the Republic of Croatia, u Zborniku radova I Col‒loqui de Justίcia Constitutional del Principat D'Andorra "L'aplicaciό de les decisions de les jurisdiccions constitucionals", Tribunal Constituticional Principat D'Andorra, Andora De Vella, 2007. Str. 45‒69.

 • Odnos Ustavnog suda i Upravnog suda u kontroli javne uprave u Republici Hrvatskoj, u Zborniku radova s okruglog stola Reforma upravnog sudstva i upravnog postupanja održanog 7. lipnja 2006. u palači HAZU u Zagrebu, Biblioteka Modernizacija prava, knjiga 4, ur. akademik Jakša Barbić, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2006. Str. 81‒96.

 • Prilog reformi upravnog spora ‒ odnosi između upravnog i ustavnog sudovanja u Republici Hrvatskoj, u Zborniku radova Upravno pravo i upravni postupak u praksi ‒ aktualna pitanja i problemi, Inženjerski biro d.d., Zagreb, listopad 2006. Str. 8‒22.

 • Pravni učinci ustavnosudske kontrole zakona i drugih propisa, u Zborniku radova sa savjetovanja o ustavu kao jamcu načela pravne države u međunarodnom, pravnom i gospodarskom prometu, održanog od 6. do 28. rujna 2001. u Novom Vinodolskom: Ustav kao jamac načela pravne države, ur. Jadranko Crnić i Nikola Filipović, Biblioteka PRAVO 34, Zagreb: Hrvatski institut za ljudska prava Novi Vinodolski; Hans Seidel Stiftung; Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit; Hrvatski pravni centar Zagreb; Organizator, 2002. Str. 95‒140.

 • Legal Effects of the Constitutional Court's Control of Law and Other Regulations, u Zborniku radova Ustav kao jamac načela pravne države (savjetovanje "Ustav kao jamac načela pravne države u međunarodnom, pravnom i gospodarskom prometu" održano od 6. do 28. rujna 2001. u Novom Vinodolskom), ur. Jadranko Crnić i Nikola Filipović, Biblioteka PRAVO 34, Zagreb: Hrvatski institut za ljudska prava Novi Vinodolski; Hans Seidel Stiftung; Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit; Hrvatski pravni centar; Organizator, 2002. Str. 141‒189.

 • 'Razumni rok' u interpretaciji Ustavnog suda Republike Hrvatske, u Zborniku radova sa savjetovanja o interpretativnoj ulozi ustavnog suda održanog od 28. do 30. rujna 2000. u Novom Vinodolskom: Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava. Interpretativna uloga ustavnog suda, Hrvatski institut za ljudska prava Novi Vinodolski ‒ Hans Seidel Stiftung, Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. ‒ Hrvatski pravni centar Zagreb, urednici: Jadranko Crnić i Nikola Filipović, Biblioteka PRAVO 24, Organizator, Zagreb, 2000. Str. 131‒150.

 

4. Stručni radovi

 

 • Narodna ustavotvorna inicijativa i razgraničenje nadležnosti između Hrvatskog sabora i Ustavnog suda, Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 6258, Zagreb, 26. veljače 2014. Str. 1‒2.

 • Postupci odlučivanja o dopuštenosti i osnovanosti zahtjeva, Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 6063, Zagreb, 14. travnja 2012. Str. 1.

 • Ogledne (pilot) presude Europskog suda za ljudska prava o "staroj deviznoj štednji" građana bivše SFRJ ‒ 1. dio, Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 6126, Zagreb, 21. studenoga 2012. Str. 1. do 3.

 • Ogledne (pilot) presude Europskog suda za ljudska prava o "staroj deviznoj štednji" građana bivše SFRJ ‒ 2. dio, Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 6127, Zagreb, 24. studenoga 2012. Str. 5.

 • Promjene u postupanju Ustavnog suda Republike Hrvatske, Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 57. god., br. 5867, Zagreb, 29. svibnja 2010. Str. 1.

 • O važnosti jurisprudencije njemačkog Saveznog ustavnog suda za hrvatsko ustavno sudovanje, Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 57. god., br. 5763, Zagreb, 30. svibnja 2009. Str. 1‒2.

 • Prilog raspravi o reformi hrvatskog ustavnog sudovanja, Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 57. god., br. 5794‒5795, Zagreb, 16. i 19. rujna 2009. Str. 1‒3.

 • Prilog raspravi o reformi hrvatskog ustavnog sudovanja 2. dio, Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 57. god., br. 5797, Zagreb, 26. rujna 2009. Str. 1‒3.

 • Prilog raspravi o reformi hrvatskog ustavnog sudovanja 3. dio, Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 57. god., br. 5798, Zagreb, 30. rujna 2009. Str. 12‒13.

 • Prilog raspravi o reformi hrvatskog ustavnog sudovanja 4. dio, Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 5804, Zagreb, 21. listopada 2009. Str. 5‒7.

 • Temeljna pitanja vezana uz popise birača, rad u knjizi Ruže Šimunec: Popisi birača (Zakon o popisima birača s objašnjenjima, komentarom, poveznicama i stvarnim kazalom), Pravna biblioteka "Zbirke propisa" br. 458, Narodne novine d.d., Zagreb, rujan 2007. Str. 3‒23.

 • Odnosi Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava pri odlučivanju o duljini sudskih postupaka u Republici Hrvatskoj, Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 5332, Zagreb, 13. travnja 2005. (uvodnik)

 • Odnosi Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava pri odlučivanju o duljini sudskih postupaka u Republici Hrvatskoj (2. dio), Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 5333‒5334, Zagreb, 16. travnja 2005. (uvodnik)

 • Usporedba hrvatskog sa slovenskim i rumunjskim izbornim sustavima, Prosvjeta, novine za kulturu, god. 11 (36), br. 66 (676), decembar 2004. Str. 23‒30.

 • Pojam i pravna priroda azila, Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 5177, Zagreb, 18. listopada 2003. Str. 21.

 • D'Hondtova metoda preračunavanja glasova u zastupničke mandate, Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 5182, Zagreb, 5. studenoga 2003. Str. 5‒7.

 

5. Ostali radovi

 

A. MEĐUNARODNE PRAVNE EKSPERTIZE

 

 • Rules of Procedure of the Constitutional Court of Montenegro drafted within the Joint program between the EU and the Council of Europe ‒ Directorate General of Human Rights and Rule of Law, entitled "Support to Ombudsman's Office and Constitutional Court of Montenegro in Applying European Human Rights Standards" (SOCCER), September 2015.
 • Opinion on the Seven Amendments to the Constitution of 'The former Yugoslav Republic of Macedonia' concerning, in particular, the Judicial Council, the Competence of the Constitutional Court and Special Financial Zones, adopted by the Venice Commission at it’s 100th Plenary Session (Rome, 10‒11 October 2014) on the basis of comments by Mr Richard Barrett (Member, Ireland), Ms Claire Bazy Malaurie (Substitute Member, France), Mr Osman Can (Member, Turkey), Mr Christoph Grabenwarter (Member, Austria) and Ms Jasna Omejec (Member, Croatia), Opinion No. 779/2014, CDL-AD(2014)026, Strasbourg, 13 October 2014.
  • Autorski dokument: Comments on the Amendments to the Constitution of 'The Former Yugoslav Republic of Macedonia' by Ms Jasna Omejec (Member, Croatia), Opinion No. 779/2014, CDL-REF(2014)030, Strasbourg, 2 September 2014.

 • TAIEX Expert Mission on amending the Law on the Constitutional Court of Montenegro JHA IND/EXP 54959, Podgorica, 20‒24 January 2014 ‒ međunarodna ekspertiza stanja ustavnog sudstva u Crnoj Gori i izrada novog Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore za potrebe Europske komisije (EU) ‒ European Commission's Directorate ‒ General Enlargement, Directorate D Negotiation Pre-accession Co-ordination & Financial Instruments, Institution Building Unit D‒02, Technical Assistance Information Exchange Instrument.

 • Projekt "Analiza primjene i efikasnost ustavne žalbe u Crnoj Gori u smislu članka 13. Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda ‒ pravo na djelotvorno pravno sredstvo" ‒ međunarodna ekspertiza izrađena za potrebe OESS ‒ Misija u Crnoj Gori, ožujak ‒ lipanj 2011. (prezentacija ekspertize održana je u Podgorici 7. lipnja 2011.).

 • Stručno mišljenje u povodu izmjena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu Republike Srbije ‒ izrađeno za potrebe Ministarstva pravde Republike Srbije i izloženo na savjetovanju u organizaciji Ministarstva pravde Republike Srbije i Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ‒Stiftung), održanom u Beogradu, Palača Srbije, 18. lipnja 2010.

 • Opinion on Draft Amendments to the Law on the Constitutional Court of Latvia (prepared by the Working Group established under the Ministry of Justice of the Republic of Latvia on 8 June 2007 and submitted to Parliament on 30 July 2008), adopted by the Venice Commission at its 80th Plenary Session (Venice, 9‒10 October 2009) on the basis of comments by Mr Gagik Harutyunyan (Member, Armenia), Mr Wolfgang Hoffmann‒Riem (Member, Germany), Ms Jasna Omejec (Substitute Member, Croatia), Venice Commission Opinion 537/2009, CDL-AD(2009)042, Strasbourg, 13 October 2009.

  • Autorski dokument: Comments on the Draft Amendments to the Law on the Constitutional Court of Latvia by Ms Jasna Omejec (Substitute Member, Croatia), Opinion No. 537/2009, CDL(2009)147, Strasbourg, 21 September 2009.

 • Opinion on the Draft Law on the Constitutional Court of Montenegro ‒ Adopted by the Venice Commission at its 76th Plenary Session (Venice, 17‒18 October 2008) on the basis of comments by Mr Aivars ENDZNS (Member, Latvia), Mr Christoph GRABENWARTER (Member, Austria), Mr Harry GSTÖHL (Member, Liechtenstein) and Ms Jasna OMEJEC (Expert for the OSCE Mission to Montenegro, Substitute Member, Croatia) ‒ CDL-AD2008030-e, Strasbourg, 24 October 2008.

 

B. OBJAVLJENA PRIOPĆENJA SA ZNANSTVENIH I DRUGIH SKUPOVA
 

 • Омейец Я.: Новые европейские конституции переходнoгo пeриoдa и рeфorмaтoрскaя роль конституционных судов, u knjizi: Конституционный контроль: доктрина и практика: материалы международной конференции, посвященной 20-летию Конституционного Суда Российской Федерации. Санкт‒Петербург, 28‒29 октября 2011 г. / под ред. В. Д. Зорькина / Конституционный Суд Российской Федерации, Издательство НОРМА, Москва, 2012. Str. 82‒84.
 • Report "Ways and Means to Recognize the Interpretative Authority of Judgments against Other States ‒ the Experience of the Constitutional Court of Croatia", Conference on "Strengthening subsidiarity: integrating the European Court's case‒law into national law and judicial practice", Skopje, Macedonia, 1‒2 October 2010., organized by the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) in co‒operation with the Ministry of Justice of 'the former Yugoslav Republic of Macedonia' (in the framework of the Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe), CDL-JU(2010)019, Strasbourg, Venice Commission, 5 November 2010. (Broch. http://www.pravda.gov.mk/documents/eBroshura.pdf)
 • Kontrola ustavnosti ustavnih amandmana, priopćenje sa znanstvenog savjetovanja "Ustavne promjene i EU" Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu održanom 22. svibnja 2010., Universitas, sveučilišni list studenata i profesora Sveučilišta u Splitu, Split, god. II, br. 10, 16. lipnja 2010. Str. 22‒23.
 • O nakladničkom nizu "Modernizacija prava" (10 knjiga) Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, priopćenje na predstavljanju nakladničkog niza "Modernizacija prava" održanom u palači HAZU u Zagrebu 9. srpnja 2009. ‒ poseban otisak HAZU
 • Report  "Legal Framework and Case-Law of the Constitutional Court of Croatia in Deciding on the Conformity of Laws with International Treaties", Seminar on "The Competence of the Constitutional Court to Control the Conformity of Laws with Ratified Treaties", Podgorica, Montenegro, 3 November 2009, organized by the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) in co-operation with the Constitutional Court of Montenegro and the OSCE, CDL-JU(2009)035, Strasbourg, 17 November 2009.
 • Promjene Ustava Republike Hrvatske 2009., priopćenje s Okruglog stola "Ustavne promjene 2009.", Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 57. god., br. 5818, Zagreb, 9. prosinca 2009. Str. 1‒3.
 • Uredbe od nužde u pravnoj teoriji, Pravne teme 1, Biblioteka Hrvatskog pravnog centra, Hrvatski pravni centar, Zagreb, br. 1 (1997). Str. 83‒88. (priopćenje sa savjetovanja).

 

C. UREDNIČKI ZAPISI
 

 • Introduction: The Citizenship Status of Citizens of the Former SFR Yugoslavia after its Dissolution, Part One (Introduction – Historical Consideration – Regional Dimensions), Croatian Critical Law Review, Croatian Law Centre, Zagreb, vol. 3, no. 1‒2 (1998). Str. 9‒18.

 

D. ENCIKLOPEDIJSKI ČLANCI
 

 • Članci za Hrvatsku enciklopediju Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža", Zagreb, 1999‒2009, svezak 1. (1999), svezak 2. (2000), svezak 3. (2001), svezak 5 (2003), svezak 6. (2004), svezak 8. (2006)

 

E. RECENZIJE KNJIGA
 

 • Dr. sc. Snježana Bagić: Načelo razmjernosti u praksi europskih sudova i hrvatskog Ustavnog suda (s posebnim osvrtom na vlasništvo), Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Zagreb (u tisku za 2016. godinu).
 • Dr. sc. Sanja Grbić: Pošteno suđenje u građanskim postupcima u Hrvatskoj u svjetlu članka 6., stavka 1. Europske konvencije o ljudskim pravima, Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014., 367 str. / ISBN: 978-953-6597-97-0 /
 • Akademik Davor Krapac u suradnji sa Sanjom Trgovac: Postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, Monografije 60, Zagreb: Narodne novine, 2014., 336 str. / ISBN 978-953-234-194-2
 • Josip Kregar, Đorđe Gardašević, Viktor Gotovac, Ivana Jelić, Marko  Jurić, Lana Ofak, Antonija Petričušić, Goran Selanec, Frane Staničić: Ljudska prava. Uvod u studiju, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014., 142 str. / ISBN 978-953-270-091-6 /
 • Dr. sc. Vesna Batistić‒Kos: Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zagreb: Narodne novine, 2012., 343 str. / ISBN 978-953-234-171-3 /
 • Antić, Teodor: Komunalno upravno pravo, Zagreb: Novi informator, 2008., 234 str. / ISBN 978-953-7327-28-6 /
 • Prof. dr. sc. Mihajlo Dika, Darko Bošnjak, dipl. iur, Davor Rajčić, dipl. iur: Priznavanje stranih školskih svjedodžbi i diploma u Republici Hrvatskoj, Pravna biblioteka. Priručnici 2, Zagreb: Narodne novine, 2001., 261 str. / ISBN 953-6053-49-7 /
 • Hrženjak, Juraj: Prava i slobode Zagreba kroz stoljeća: pravno-politički temelji postanku, opstanku i razvoju Zagreba, Zagreb: Birotisak, 2000., 198 str. / ISBN 953-6156-19-9 /
 • Matović, Ivan: Upravni postupak 2, udžbenik za 4. razred upravne škole, Birotehnika, CDO, Zagreb, 1998.
 • Matović, Ivan: Upravni postupak 1, udžbenik za 3. razred upravne škole, Birotehnika, CDO, Zagreb, 1997.

 

F. RECENZIJE MEĐUNARODNIH PRAVNIH PUBLIKACIJA, ENCIKLOPEDIJSKIH ČLANAKA I ČLANAKA U MEĐUNARODNIM ČASOPISIMA I ZBORNICIMA RADOVA
 

 • Max Planck Encyclopaedia of Comparative Constitutional Law ‒ MPECCoL, ur. dr. Daniel Gruss, dr. Tilmann J. Röder, prof. dr. Rüdiger Wolfrum, Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law Heidelberg in cooperation with Oxford University Press (publiciranje planirano za 2017.) (recenzije enciklopedijskih članaka)
 • Zbornik radova "Daytonski mirovni sporazum i budućnost Bosne i Hercegovine", Sarajevo: Akademija nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine (publiciranje planirano za 2016.)  (recenzija članka ‒ ožujak 2016.)

 • Quarterly Journal Review of Central and East European Law (RCEEL) (recenzija članka ‒ siječanj 2015.)
 • The Hague Recommendations Regarding the Education Rights of National Minorities & Explanatory Note, Foundation of Inter-Ethnic Relations, Hague, October 1996, prijevod i izdanje: Hrvatski pravni centar, Zagreb, 1999. (recenzija i redaktura hrvatskog izdanja)
 • The Oslo Recommendations Regarding the Linguistic Rights of National Minorities & Explanatory Note, Foundation of Inter-Ethnic Relations, Oslo, February 1998, prijevod i izdanje: Hrvatski pravni centar, Zagreb, 1999. (recenzija i redaktura hrvatskog izdanja)

 

G. PRIKAZI
 

 • Još uvijek ne osjećamo ustavna načela kao dio svog državnog bića (prikaz konferencije u povodu predstavljanja knjige Izbor odluka Ustavnog suda Savezne Republike Njemačke, Zaklada Konrad Adenauer, 2015), Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 6385, Zagreb, 28. rujna 2015. Str. 1‒2.
 • Istine i zablude o ulozi Ustavnog suda u svjetlu europeizacije hrvatskog prava, (prikaz predavanja održanog na 178. Tribini Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba 20. lipnja 2013.), Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 6189 ‒ 6190, Zagreb, 3. srpnja 2013. Str. 1‒2.
 • Modernizacija prava (prikaz predstavljanja prvih dvadeset knjiga nakladničkog niza HAZU "Modernizacija prava" 26. studenoga 2013.u Zagrebu), Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 6233, Zagreb, 30. studenoga 2013. Str. 1‒2.
 • Predstavljanje prvih deset knjiga nakladničkog niza HAZU "Modernizacija prava", Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 505, Razred za društvene znanosti, knjiga 47, Zagreb, 2009. Str. 25‒31. (publicirani govor sa skupa održanog 9. srpnja 2009. u palači HAZU u Zagrebu)
 • Sudska praksa : Ustavni sud Republike Hrvatske, Hrvatska javna uprava, časopis za teoriju i praksu javne uprave, Institut za javnu upravu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu i Novi informator, Zagreb, god. 7., br. 1 (2007). Str. 225‒235.
 • Sudska praksa : Ustavni sud Republike Hrvatske, Hrvatska javna uprava, časopis za teoriju i praksu javne uprave, Institut za javnu upravu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu i Novi informator, Zagreb, god. 6., br. 1 (2006). Str. 263‒271.
 • Sudska praksa : Ustavni sud Republike Hrvatske, Hrvatska javna uprava, časopis za teoriju i praksu javne uprave, Institut za javnu upravu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu i Novi informator, Zagreb, god. 6., br. 2 (2006). Str. 177‒182.
 • Sudska praksa : Ustavni sud Republike Hrvatske, Hrvatska javna uprava, časopis za teoriju i praksu javne uprave, Institut za javnu upravu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu i Novi informator, Zagreb, god. 6., br. 3 (2006). Str. 179‒184.
 • Sudska praksa : Ustavni sud Republike Hrvatske, Hrvatska javna uprava, časopis za teoriju i praksu javne uprave, Institut za javnu upravu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu i Novi informator, Zagreb, god. 6., br. 4 (2006). Str. 279‒296.
 • Izvodi iz presuda Europskog suda za ljudska prava, u knjizi: Država i političke stranke, Pravna biblioteka ‒ monografije 58, Zagreb: Narodne novine i Hrvatski pravni centar, svibanj 2004. Str. 151‒164.
 • Odluka Ustavnog suda u predmetu ocjene ustavnosti Zakona o Državnom sudbenom vijeću (broj: U‒I‒659/1994, U‒I‒146/1996, U‒I‒228/1996, U‒I‒508/1996, U‒I‒589/1999 od 15. ožujka 2000.), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, vol. 50, br. 3 (2000). Str. 497‒511.
 • Branko Kundih: Pomorsko dobro i granice pomorskog dobra, Edicija Božičević, Zagreb, 2000., Hrvatska javna uprava, časopis za teoriju i praksu javne uprave, Institut za javnu upravu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu i Novi informator, Zagreb, god. 2., br. 2 (2000). Str. 359‒364.
 • Željko Dupelj, Zlatan Turčić: Komentar Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima: sa sudskom praksom, primjerima, napomenama i abecednim kazalom pojmova, Organizator, Biblioteka PRAVO 23, Zagreb, 2000., Hrvatska javna uprava, časopis za teoriju i praksu javne uprave, Institut za javnu upravu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu i Novi informator, Zagreb, god. 2., br. 4 (2000). Str. 749‒752.
 • Pravne možnosti varovanja skupinskih interesov ljudi za zdravo okolje, Zbornik referatov in razprav z mednarodne znanstvene konference z dne 10. in 11. novembra 1995. u izdanju Inštituta za civilno, primjeralno in mednarodno zasebno pravo, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor, 1996. (337 str.), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, vol. 46, br. 4 (1996). Str. 431‒438.
 • Što radi i što će raditi radna grupa za pripremu Zakona o vodama. Obrazloženje teza za Zakon o vodama, Hrvatska vodoprivreda, Zagreb, godište II, br. 11‒12 (1993). Str. 8‒14. (koautori: Jasna Daničić i Ivan Šimunović).
 • Okrugli stol "Ekologija-ekonomija-politika-društvo", Novi Sad 1989, Pravni vjesnik, tromjesečni glasnik za pravne i društveno‒humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Osijek, vol. 5, br. 1‒2 (1989). Str. 161‒163.
 • David H. Getsches: Water Law (Nutshell Series of West Publishing Company, P.O. Box 43526, St. Paul, Minnesota 1984), Naša zakonitost, časopis za pravnu teoriju i praksu, Zagreb, god. XLIII, br. 5 (1989). Str. 695‒701.
 • Dr. Dragan Medvedović: Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima s objašnjenjima, napomenama i bilješkama, Naša zakonitost, časopis za pravnu teoriju i praksu, Zagreb, god. XLII, br. 4 (1988). Str. 533‒535.

 

H. PRIJEVODI
 

 • Određenja političkih stranaka u ustavima 30 europskih zemalja, prilog u knjizi: Država i političke stranke, Pravna biblioteka ‒ monografije 58, Narodne novine ‒ Hrvatski pravni centar, Zagreb, svibanj 2004. Str. 131‒140.  (priređivač i prevoditelj ustavnih tekstova)

 

6. Doktorski i magistarski rad 

 

 • Površinske tekuće vode kao dobro u općoj uporabi (osnove prava javnih stvari), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1994., doktorska disertacija (295 str.) obranjena 5. listopada 1994. pred komisijom u sastavu: prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Ivo Borković i prof. dr. sc. Nikola Gavella.
 • Razvitak i aktualno stanje vodnog prava na području SR Hrvatske, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1988., magistarski rad (264 str.) obranjen 2. lipnja 1988. pred komisijom u sastavu: prof. dr. sc. Velimir Ivančević, prof. dr. sc. Martin Vedriš i prof. dr. sc. Dragan Medvedović.