UniDem seminar "Definiranje i razvitak ljudskih prava i narodnog suvereniteta u Europi", Frankfurt n/M, Njemačka

19. svibnja 2009. - od 15. i 16. svibnja 2009. na Pravnom fakultetu Sveučilišta Goethe u Frankfurtu na Majni održan je UniDem-ov seminar na temu "Definiranje i razvitak ljudskih prava i narodnog suvereniteta u Europi" ("Definition and Development of Human Rights and Popular Sovereignty in Europe"). Ovaj znanstveni skup obuhvatio je niz izlaganja eminentnih stručnjaka pravnika i politologa sa njemačkih, francuskih, engleskih, talijanskih, finskih i norveških sveučilišta, posvećenih razvitku teorijske misli o ljudskim pravima kao kolektivnom samoodređenju uz kritička promišljanja o dosezima zaštite ljudskih prava u suvremenim demokratskim društvima. Brojni su razlozi zašto demokratska drava mora prihvatiti međunarodne konvencije o ljudskim pravima. U tom smislu raspravljalo se o ljudskim pravima koja se javljaju kao rezultat suverene volje naroda, te kao izraz međunarodnih standarda. U radu ovog skupa Ustavni sud Republike Hrvatske predstavljali su suci prof. dr. sc. Aldo Radolović i doc. dr. sc. Mario Jelušić.