Predsjednik Šeparović održao predavanje studentima Pravnog fakulteta u Splitu

8. prosinca 2017. - predsjednik Suda, dr. sc. Miroslav Šeparović, održao je danas studentima Pravnog fakulteta u Splitu predavanje o praksi Ustavnog suda u zaštiti vlasničkih odnosno, u širem smislu, imovinskih prava. Uvodno je obrazložio razloge za napuštanje kolektivističkog načela uređenja vlasništva i stvaranje, nakon hrvatskog osamostaljenja, novog pravnog sustava izgrađenog na individualističkom načelu te se osvrnuo na  poteškoće vezane uz primjenu (tada novog) Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz 1997. U centralnom dijelu predavanja govorio je o ulozi Ustavnog suda u razvijanju standarda zaštite Ustavom zajamčenog prava vlasništva, od određivanja pojma "vlasništvo" odnosno "imovina", do ustavnog određenja "zaštite vlasništva" i uloge Ustavnog suda u njegovoj zaštiti, istaknuvši pri tome njegovu pionirsku ulogu u primjeni konvencijskog prava, budući da je odmah po stupanju Konvencije na snagu (1997.) utvrdio da je ona dio hrvatskog pravnog poretka i da su ju dužni svi poštovati i primjenjivati. Zaključio je da noviju praksu hrvatskog Ustavnog suda o tumačenju mjerodavnog ustavnog teksta o vlasništvu karakterizira snažan utjecaj prakse Europskog suda za ljudska prava, koja se, međutim, ne preuzima nekritički, već se dalje razvija i daje joj se sadržaj i značenje koje proizlazi iz Ustava i hrvatske pravne tradicije i kulture.