1. Je li Ustavni sud nadležan odlučivati o Vašoj ustavnoj tužbi?

Odnosi li se Vaša ustavna tužba na pojedinačni akt tijela državne ili javne vlasti, kojim je odlučeno o pravima i obvezama ili o sumnji zbog kažnjivog djela?

 

DA                       NE