Predavanja na skupovima

 

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA TE U PROGRAMIMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

 

POZVANI PREDAVAČ/IZVJESTITELJ:

 • „Izazovi zaštite subjektivnih građanskih prava - Liber Amicorum Aldo Radolović“, Međunarodna znanstvena konferencija, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Rijeka, listopad 2018.
  Tema: Zaštita ustavnog prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske
 • XXIII. savjetovanje pravnika „Petar Simoneti (vlasništvo-obveze-postupak)“, Pravni fakultet u Rijeci - Visoki upravni sud Republike Hrvatske - Hrvatska javnobilježnička komora, Poreč, ožujak 2017.
  Tema: Izrada pravnih propisa u Hrvatskoj: nomotehničke nepravilnosti i njihovo otklanjanje u području komunalnog gospodarstva
 • Kontrola nad javnom upravom, 9. hrvatsko-francuski upravnopravni dani, Pravni fakultet u Splitu - Sveučilište u Splitu - Université Panthéon-Assas (Paris II) - Državni savjet Francuske - Visoki upravni sud Republike Hrvatske - Centar za europsku dokumentaciju i istraživanja R. Schuman u Splitu, Split, rujan 2015.
  Tema: Nadzor nad radom izvršnih i upravnih tijela jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj
 • Ustavni sud i mediji, Regionalna konferencija, Ustavni sud Republike Srbije i Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), Kladovo, Srbija, rujan 2015.
  Tema: Reagiranje ustavnog suda na kritike u medijima
 • Workshop on the Internal Organisation of a Constitutional Court, Council of Europe -   Venice Commission & Constitutional Court of the Hashemite Kingdom of Jordan, Amman, Jordan, December 2014
  Tema: Constitutional Court and Relations with the Public and the Press
 • Međunarodni znanstveni skup o problemu izbora sudaca ustavnih sudova u regiji, Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, studeni 2012.
  Tema: Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske
 • 5th Conference of Secretaries General of Constitutional Courts and Equivalent Bodies, Council of Europe & Venice Commission, Yerevan, Armenia, April 2012.
  Tema: The reaction to negative criticism of court judgements
 • IMC and leadership in local Government, National conference, Council of Europe & Union of municipalities of Turkey, Ankara, Turkey, October 2011
  Tema: IMC in Croatia
 • Judicial Review of Legislation, Regional round table, Skopje, FYRUM, October 2007
  Tema: The Judicial Review of Legislation in the Republic of Croatia
 • Identification and Exchange of Strategies for Improvement the Effectiveness of City-to-City Cooperation Projects in Support of the Millennium Development Goals, International workshop, UN Habitat, Seville, Spain, March 2006
  Tema:  City to City Cooperation in the Republic of Croatia – Experiences, Limits and Opportunities
 • Reforms and Modernization of Administration in Western Balkan Countries and their European Perspectives, International conference, European Institute, Skopje, FYRUM, October 2005
  Tema: Public Administration Reform in Croatia
 • Local and Regional Authorities in South-East Europe – Experiences and Perspectives, Seminar, Council of European Municipalities and Regions, Vienna, Austria, October 2005
  Tema: Local and Regional Government in Croatia – Experiences and Perspectives
 • National Training Strategies, Meeting of the Working group on national training strategies, Council of Europe, Strasbourg, France, November 2004
  Tema: ICT Support to Local Governance for Socio-Economic Development in Croatia
 • ICT-for-Development Sub-practice Knowledge Management, Management training, UNDP, Kiev, Ukraine, October 2005
  Tema: ICT Support to Local Governance for Socio-Economic Development in Croatia
 • Urban Renaissance, Dialogue session at the 2nd World Urban Forum, Barcelona, Spain, September 2004
  Tema: The Challenges of Decentralization
 • Reconstruction and Recovery Following Conflicts and Natural Disasters, 12th session of the United Nations Commission on Sustainable Development (CSD-12), New York, USA, April 2004
  Tema: Reconstruction and Recovery after the War in the Republic of Croatia
 • Making Cities Inclusive, Regional Consultation Meeting on Providing Security of Tenure and Good Local Governance in South East Europe, UN-HABITAT and the Council of Europe, Belgrade, Yugoslavia, February 2002
  Tema: The system of Local Self-government and Decentralization in the Republic of Croatia

 

AKTIVNO SUDJELOVANJE U DOMAĆIM PROGRAMIMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA, ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA

 

POZVANI PREDAVAČ:

 • 9. savjetovanje pročelnika JLP(R)S „Rješenja za efikasniju samoupravu“. Udruga gradova RH i LibusoftCicom doo., 2018., Zadar
  Tema: Ustavna zaštita prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
 • Koordinacija grado/načelnika i učinkovita organizacija JLS, Udruga gradova RH i LibusoftCicom doo., 2018., Zadar
  Tema: Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu?
 • Koordinacija grado/načelnika i učinkovita organizacija JLS, Udruga gradova RH i LibusoftCicom doo., 2017., Našice i Ludbreg
  Teme:
  Plaćanje komunalne naknade za državnu imovinu (provedba odluke Ustavnog Suda RH)
  Status pročelnika upravnih odjela JLS
 • Savjetovanje upravitelja nekretninama, Udruga upravitelj, 2015., Supetar (Otok Brač)
  Tema: Aktualna ustavnosudska praksa vezana za pitanja zajedničke pričuve
 • Savjetovanje upravitelja nekretninama, Udruga upravitelj, 2014., Crikvenica
  Tema: Pravna zaštita pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske
 • Program obuke članova predstavničkih tijela općina, Udruga općina Republike Hrvatske, 2014., Labin
  Teme: 
  Ustrojstvo jedinica samouprave,
  Rad predstavničkog tijela,
  Usluge lokalne samouprave u pojedinim područjima,
 • Program obuke članova predstavničkih tijela općina, Udruga općina Republike Hrvatske, 2013., Zagreb
  Teme: 
  Ustrojstvo jedinica samouprave,
  Usluge lokalne samouprave u pojedinim područjima,
 • Program obuke o međuopćinskoj suradnji, Udruga općina Republike Hrvatske, 2012., Zagreb
  Teme: 
  Razumijevanje međuopćinske suradnje,
  Primjeri međuopćinske suradnje u Europskim državama,
  Pravni i institucionalni okvir za međuopćinsku suradnju,
  Financiranje međuopćinske suradnje
 • Kakva reforma lokalne i regionalne samouprave?, savjetovanje, Institut za javnu upravu, 2010. Zagreb
  Tema: Nadzor nad lokalnom samoupravom – postojeće stanje i prijedlog promjena
 • Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava, znanstveni skup, HAZU, 2010., Zagreb
  Tema: Nadzor i pravna zaštita lokalne samouprave – de lege lata i de lege ferenda,
 • Novi Zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene, savjetovanje, Institut za javnu upravu i Novi informator, 2009., Zagreb
  Tema: Problemi primjene novog Zakona o općem upravnom postupku u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Prvih 100 dana direktno izabrane izvršne vlasti u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, javna rasprava, Pravni fakultet u Zagrebu, Udruga općina RH i GONG, 2009., Zagreb
  Tema: Odgovornost izvršnih čelnika
 • Izabran u vijeće – što sad?, program stručnog osposobljavanja novoizabranih članova predstavničkog tijela jedinica samouprave, Friedrich Ebert Stiftung, 2009., Crikvenica – Zagreb
  Teme:
  Faze u razvoju i preporuke za nužne reforme lokalne samouprave,
  Izborni sustav na lokalnoj razini
 • Učinkovito upravljanje u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, program stručnog usavršavanja, Ekonomski fakultet u Zagrebu, 2008., Zagreb
  Teme: 
  Zakonski i institucionalni okvir funkcija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  Outsourcing i korištenje vanjskih usluga
 • Partnerska i operativna mreža za održivi razvoj, program stručnog usavršavanja, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu, 2008., Pakrac
  Tema: Funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i modeli njihova ustroja
 • Lokalna samouprava danas – petnaest godina nakon, savjetovanje, Udruga gradova Republike Hrvatske, 2008., Rabac
  Tema: Suradnjom do učinkovitosti – mogućnosti i prednosti suradnje lokalnih jedinica
 • Javna rasvjeta – 10 godina u vlasništvu lokalne zajednice, simpozij, Hrvatski komitet međunarodne komisije za rasvjetu (CIE) i Udruga za razvoj Hrvatske, 2008., Crikvenica
  Tema: Pravno uređenje komunalne djelatnosti javne rasvjete
 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku, stručni skup sudaca Vrhovnog suda i županijskih sudova, 2007., Plitvice
  Tema: Nadležnost za odlučivanje o zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i ustavnosudski postupci za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
 • Izborni sustav, seminar u sklopu projekta Podrška Državnom izbornom povjerenstvu, UNDP, 2007., Plitvice
  Tema: Zaštita izbornog prava – iskustva Ustavnog suda RH
 • Lokalni izbori u Hrvatskoj, savjetovanje, Udruga gradova Republike Hrvatske, 2007., Šibenik
  Tema: Lokalni izbori u Hrvatskoj – prilagodbe, mogućnosti, praksa
 • Savjetovanje upravitelja nekretninama, Udruga upravitelj, 2007., Dubrovnik
  Tema: Ustavna tužba kao sredstvo pravne zaštite u predmetima vezanim za upravljanje zgradama
 • Lokalna samouprava i decentralizacija, znanstveni skup, Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2006., Osijek
  Tema: Stupanje na snagu općih akata jedinica lokalne samouprave
 • Mediji u razvoju lokalne demokracije, seminar, STINA, 2005., Sisak
  Tema: Reforme lokalne samouprave – izazovi i ograničenja
 • Savjetovanje jedinica lokalne samouprave, Libusoft – Cicom, 2005., Zagreb
  Tema: Spomenička renta i uloga jedinica lokalne samouprave u održavanju spomeničke baštine
 • Aktualnosti u primjeni Zakona o općem upravnom postupku, savjetovanje, Narodne novine, 2004., Zagreb
  Tema: Lokalna samouprava i upravni postupak
 • Savjetovanje upravitelja nekretninama, Udruga upravitelj, 2004., Šibenik
  Tema: Spomenička renta i uloga upravitelja u održavanju spomeničke baštine
 • Lokalna samouprava – pravno uređenje i praksa, savjetovanje, Narodne novine, 2003., Opatija
  Tema: Odnos lokalne samouprave prema građanima – pojedinačni akti i radnje
 • Spomenička renta i očuvanje kulturne baštine, seminar, Ministarstvo kulture RH i Hrvatski poslovni centar Stambeno poslovno gospodarstvo d.o.o., 2003. Stubičke Toplice
  Tema: Akti jedinica lokalne samouprave u primjeni nove odredbe članka 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 • Europska povelja o lokalnoj samoupravi, seminar, Odbor za lokalnu samoupravu Sabora RH, 2003., Zagreb
  Tema: Provedba Europske povelje o lokalnoj samoupravi u RH
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, seminar, Ured za nacionalne manjine, 2003., Zagreb
  Tema: Provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
 • Modernizacija lokalne samouprave, program stručnog usavršavanja, Hrvatski pravni centar, 2003., Karlovac
  Tema: Rad predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave
 • Forum o fiskalnoj decentralizaciji u RH, konferencija, Institut za javne financije, 2002., Zagreb
  Tema: Centralna uprava i lokalna samouprava u Hrvatskoj: decentralizacija i demokratizacija
 • Primjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, savjetovanje, Institut za javnu upravu, 2002., Zagreb
  Tema: Prestanak i mirovanje mandata člana lokalnog predstavničkog tijela i određivanje njegova zamjenika
 • Značaj socijalnog dijaloga za gospodarsko-socijalni razvoj županija, savjetovanje, Ured za socijalno partnerstvo Vlade RH, 2002., Stubičke Toplice
  Tema: Lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj
 • Javna uprava u demokratskom društvu, savjetovanje, Institut za javnu upravu, 1999., Zagreb
  Tema: Sustav obavljanja komunalnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj

  

UREDNIK:

 • Lokalna samouprava – pravno uređenje i praksa, savjetovanje, Narodne novine, 2003., Opatija
 • Kakva reforma lokalne i regionalne samouprave, savjetovanje, Institut za javnu upravu, 2010., Zagreb