Kako pretraživati bazu ustavnosudske prakse?


Za odluke donesene nakon 1. svibnja 2014.
korisnici mogu pretraživati zbirku ustavnosudske prakse prema sljedećim kategorijama:
 člancima Ustava
 člancima Konvencije
 oznakama (signaturama) odluka
 ustavnosudskom pojmovniku
 općem pojmovniku
 kazalu propisa
 datumu
 načinu odlučivanja

Ukoliko se pojedinačnim ili kombiniranim pretraživanjem navedenih kategorija ne može pronaći tražena odluka, korisniku se omogućuje pretraživanje:

 po tekstu (prema bilo kojoj od riječi sadržanih u odluci)

Za odluke donesene do 1. svibnja 2014.
korisniku se omogućuje pretraživanje po:
 oznakama (signaturama) odluka
 datumu
 tekstu (prema bilo kojoj od riječi sadržanih u odluci)

Napomena: U svim pregledima odluke se prikazuju po datumu donošenja, od najnovijih prema starijima, osim pregleda po oznakama (signaturama) ustavnosudskih predmeta (po godini zaprimanja) kod kojeg su predmeti poredani po rastućim brojevima predmeta. Klikom na poslovni broj odluke korisniku se otvara stranica na kojoj je sama odluka te njezini osnovni podaci. Među tim podacima, kod odluka donesenih u povodu ustavnih tužbi (oznake/signature U-III, U-IIIA, U-IIIB i U-IIIBi) i u povodu žalbi protiv odluka Državnog sudbenog vijeća (oznake/signature U-IX i U-IXA), navedena su i osobna imena odnosno nazivi podnositelja ili njihovi inicijali (v. članak 56. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske).

Napomena II.: U pregledima po oznakama (signaturama) odluka, datumu i tekstu (prema bilo kojoj od riječi sadržanih u odluci) mogu se pronaći sve objavljene odluke (kako one donesene nakon 1. svibnja 2014. tako i one donesene prije tog datuma). U popisu odluka, primjerice prilikom pretraživanja kroz pregled po oznakama (signaturama), koji se otvara "klikom" na simbol trokutića uz odabranu oznaku (signaturu) odluke, može se uočiti različito označavanje izreke odluke odnosno načina odlučivanja u konkretnom predmetu ovisno o razdoblju u kojem je odluka donesena.

Primjer (pretraživanje odluka pod oznakom U-I):

odluke donesene nakon 1. svibnja 2014. označavaju se:

 U-I
       2014
                   U-I-2447/2012 - 18.06.2014 obustava - prestanak važenja

odluke donesene u razdoblju od 1. siječnja 2011. do 30. travnja 2014. označavale su se:

 U-I
       2012
                   U-I-2414/2011 - 07.11.2012 odluka i rješenje

odluke donesene do 31. prosinca 2010. označavale su se:

collapse.gif  U-I
      collapse.gif 2010
                   U-I-65124/2009 - 15.12.2010 Rješenje o neprihvaćanju prijedloga za ocjenu...

 

Pretraživanje prema člancima Ustava Republike Hrvatske i Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljenih sloboda

Većina odluka razvrstana je prema člancima, odnosno člancima i stavcima Ustava Republike Hrvatske i/ili Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na koje se Ustavni sud poziva u pojedinoj odluci, a za koje je dao neko značajnije obrazloženje ili je utvrdio promjenu ustavnosudske prakse u tumačenju sadržaja određenog ustavnog odnosno konvencijskog prava ili načela.

"Klikom" na pregled pod nazivom "prema člancima Ustava Republike Hrvatske" ili na pregled pod nazivom "prema člancima Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda" korisniku se otvara popis svih članaka (i stavaka) Ustava odnosno Konvencije pod kojima su razvrstane odluke.

"Klikom" na pojedini članak, odnosno stavak korisnik dobiva pregled svih odluka u zbirci ustavnosudske prakse koje sadrže obrazloženje tog članka (stavka) Ustava odnosno Konvencije.

 

Pretraživanje prema oznakama (signaturama) ustavnosudskih predmeta

Sve odluke razvrstane su prema oznakama (signaturama) ustavnosudskih predmeta. Oznaka se sastoji od velikog tiskanog slova "U" i velikog tiskanog rimskog broja između kojih se nalazi povlaka (npr. U-I, U-II, U-III, itd.), što naznačuje vrstu ustavnosudskog postupka koji se proveo, odnosno vrstu predmeta o kojem se u ustavnosudskom postupku odlučivalo. Predmeti su razvrstani i signirani prema Ustavom Republike Hrvatske propisanom djelokrugu poslova Ustavnog suda.

Oznaka može imati i podoznaku koja se sastoji od velikog tiskanog slova umetnutog prema početnim slovima abecede iza rimskog broja u oznaci predmeta (npr. U-IIIA, U-IIIB, itd.), a označava zasebnu i specifičnu skupinu predmeta unutar jednog djelokruga poslova Ustavnog suda propisanog Ustavom Republike Hrvatske.

 

Oznake ustavnosudskih predmeta su:

U-I
- postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom;
U-II
- postupak za ocjenu suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom;
U-III
- postupak pokrenut ustavnom tužbom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom;
U-IIIA
- postupak u povodu ustavne tužbe i prije no što je iscrpljen pravni put zbog nerazumno dugog trajanja sudskog postupka;
U-IIIB
- postupak u povodu ustavne tužbe i prije no što je iscrpljen pravni put u slučaju kad se osporenim pojedinačnim aktom grubo vrijeđaju ustavna prava, a potpuno je razvidno da bi nepokretanjem ustavnosudskog postupka za podnositelja ustavne tužbe mogle nastati teške i nepopravljive posljedice;
U-IIIBi
- postupak u povodu ustavne tužbe i prije no što je iscrpljen pravni put zbog neprovođenja istrage (nedjelotvorna istraga) kaznenih djela vezanih uz članak 2. (pravo na život) i članak 3. (zabrana mučenja) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda;

U-IV
- postupak rješavanja sukoba o nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti;
U-V
- postupak odlučivanja o odgovornosti predsjednika Republike;
U-VI
- postupak nadzora nad ustavnošću programa i djelovanja političkih stranaka;
U-VII
- postupak nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora i državnog referenduma;
U-VIIA
- rješavanje izbornih sporova koji nisu u djelokrugu sudova;
U-VIIR
- postupak nadzora nad ustavnošću i zakonitošću državnog referenduma;
U-VIII
- postupak privremene obustave izvršenja pojedinačnih akata ili radnji koji se poduzimaju na osnovi zakona ili drugog propisa, čija se suglasnost s Ustavom odnosno zakonom ocjenjuje;
U-IX
- postupak u povodu žalbi protiv odluka Državnog sudbenog vijeća o razrješenju sudaca;
U-IXA
- postupak u povodu žalbi protiv odluka Državnog sudbenog vijeća o stegovnoj odgovornosti sudaca;
U-X
- praćenje ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti i izvješćivanje predsjednika Hrvatskog sabora o pojavama neustavnosti i nezakonitosti;
U-XA
- nadzor nad donošenjem propisa za izvršenje Ustava, zakona i drugih propisa;

Pod nazivom "OZNAKE (SIGNATURE) USTAVNOSUDSKIH PREDMETA" nudi se pregled predmeta po godini zaprimanja predmeta i po godini rješavanja predmeta.

Klikom na jedan od pregleda pod nazivom "OZNAKE (SIGNATURE) USTAVNOSUDSKIH PREDMETA" korisniku se otvara popis svih oznaka (signatura) pod kojima su razvrstane odluke. Pored svake oznake nalazi se i podatak o ukupnom broju odluka koje su prikazane u elektroničkoj bazi, a razvrstane su pod tu oznaku.

Primjer:

expand.gif U-I       
expand.gif U-II

"Klikom" na pojedinu oznaku korisnik dobiva pregled svih odluka koje su sadržane u zbirci ustavnosudske prakse pod tom oznakom.

Unutar oznake (signature) odluke su razvrstane po godinama.

Primjer (pretraživanje odluka pod oznakom U-I): 

collapse.gif U-I
      collapse.gif 2014
                   U-I-2447/2012 - 18.06.2014 obustava - prestanak važenja
                   U-I-6391/2010 - 20.05.2014 neprihvaćanje 
                   U-I-28/2014 - 20.05.2014 neprihvaćanje (ponovna ocjena)

 

Pretraživanje prema ustavnosudskim pojmovima koji su sadržani u pregledu "postupak pred Ustavnim sudom" i u pregledu "ustavna prava i načela"

"Klikom" na pregled pod nazivom "kroz Ustavnosudski pojmovnik" korisniku se nude dva kazala pojmova:"postupak pred Ustavnim sudom " i "ustavna prava i načela".

"Klikom" na pregled pod nazivom "postupak pred Ustavnim sudom" korisniku se otvara popis pojmova u tri razine koji označavaju određene specifičnosti vezane uz ustavnosudski postupak. Prema tom pregledu razvrstane su u pravilu odluke u kojima je Ustavni sud izrazio stajalište primjerice o svojoj nadležnosti, o pretpostavkama za  pokretanje postupaka pred Ustavnim sudom, o obvezatnosti odluka Ustavnog suda. Razvrstane su i odluke koje su vezane uz neki drugi ustavnosudski postupovni aspekt.

Primjer:

collapse.gif POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM
      collapse.gif IZBORNI SPOROVI
            collapse.gif LOKALNI
                  str.gif lokalni
      collapse.gif ODLUKE - RJEŠENJA
            collapse.gif OBVEZATNOST
                  str.gif obvezatnost
      expand.gif TROŠKOVI POSTUPKA PRED USTAVNIM SUDOM
      collapse.gif USTAVNA TUŽBA
            expand.gif KOMUNALNA
            expand.gif PRETPOSTAVKE
            collapse.gif RAZUMNI ROK
                  str.gif nadležnost

"Klikom" na pregled pod nazivom "ustavna prava i načela" korisniku se otvara popis ustavnih prava i načela na tri razine na koja se Ustavni sud poziva u pojedinoj odluci, a za koja je dao neko značajnije obrazloženje ili je utvrdio promjenu ustavnosudske prakse u tumačenju sadržaja određenog ustavnog odnosno konvencijskog prava ili načela.

Primjer:

collapse.gif USTAVNA PRAVA I NAČELA
      expand.gif PODUZETNIČKA I TRŽIŠNA SLOBODA
      collapse.gif PRAVIČNO SUĐENJE
            expand.gif JEDNAKOST ORUŽJA
            collapse.gif PRAVO NA OBRANU
                  str.gif pravo na branitelja
            collapse.gif PRISTUP SUDU
                  str.gif pristup sudu

 

Pretraživanje prema općim pojmovima sadržanima u abecednom kazalu pojmova

Sve odluke razvrstane su prema tzv. abecednom kazalu pojmova. Osobita je vrijednost ovog kazala u tome što se stvara i zasniva na sadržaju samih odluka Ustavnog suda. Kazalo se neprekidno nadopunjuje novim pojmovima sukladno sadržaju novih odluka u elektroničkoj bazi ustavnosudske prakse.

"Klikom" na pregled pod nazivom "kroz Opći pojmovnik" korisniku se otvara popis općih pojmova (ključnih riječi) prema abecednom redu u dvije razine.

Primjer:

collapse.gif SLUŽBENIK
      expand.gif prestanak službe
      expand.gif prijam u službu
      expand.gif stavljanje na raspolaganje

 

"Klikom" na pojedini od navedenih pojmova u drugoj razini (u ovom primjeru: prestanak službe, prijam u službu ili stavljanje na raspolaganje), korisniku se otvara popis svih odluka u kojima je sadržan označeni pojam (ključna riječ).

 

Pretraživanje prema nazivima pravnih akata koji su sadržani u Kazalu propisa

Sve odluke oznake (signature) U-I i U-II (ocjene ustavnosti zakona odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa) razvrstane su u tzv. kazalo propisa, koje sadrži nazive zakona i drugih propisa Republike Hrvatske koji su u određenoj odluci ocjenjivani s aspekta njihove ustavnosti odnosno ustavnosti i zakonitosti.

"Klikom" na pregled pod nazivom "kroz Kazalo propisa" korisniku se otvara mogućnost odabira vrste propisa (primjerice: Pravilnici, Uredbe, Zakoni itd.). Klikom na odabranu vrstu propisa otvara se popis te vrste propisa razvrstanih abecednim redom i s naznakom brojeva Narodnih novina relevantnih za taj propis. Naziv propisa je naveden u svom "osnovnom" obliku, a izmjene i dopune propisa označene su nakon "osnovnog" naziva propisa, npr. Zakon o parničnom postupku - ZID, Pravilnik o doprinosima - PID itd. Odluke su navedene prema datumu donošenja, od najnovijih prema starijima.

Primjer:
 
expand.gif PRAVILNICI 
expand.gif UREDBE 
expand.gif ZAKONI 

"Klikom" na pojedini naziv zakona ili drugog propisa korisniku se otvara popis odluka u kojima je označeni pravni akt bio predmet ocjene u ustavnosudskom postupku.

Primjer:
 
expand.gif PRAVILNICI
expand.gif UREDBE
expand.gif ZAKONI
      collapse.gif Zakon o doprinosima (NN, 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13 i 41/14)
                         U-I-2319/2010 - 20.05.2014 neprihvaćanje
                         U-I-6391/2010 - 20.05.2014 neprihvaćanje

"Klikom" na poslovni broj odluke korisniku se otvara stranica na kojoj je prikazan cjelokupni tekst odluke u pdf i ms word formatu.

Osim propisa koje je Ustavni sud ocjenjivao razvrstanih prema vrsti propisa, ovaj pregled nudi i popis akata za koje je Ustavni sud ocijenio da nisu drugi propisi u smislu članka 125. alineje 2. Ustava Republike Hrvatske koji bi mogli biti predmet ocjene suglasnosti s Ustavom i zakonom. Do popisa tih akata dolazi se klikom na "nije drugi propis".

 

Pretraživanje prema datumu

Sve odluke razvrstane su po godini donošenja, sortirano po datumu od najnovijih prema starijima.

 

Pretraživanje prema načinu odlučivanja

Ova kategorija omogućuje korisniku pregled odluka unutar pojedine oznake (signature) po načinu na koji je Ustavni sud odlučio: odbačaj, odbijanje, usvajanje, utvrđenje, obustava itd.

Klikom na pregled "NAČIN ODLUČIVANJA" korisniku se otvara popis svih oznaka (signatura) pod kojima su razvrstane odluke. Klikom na pojedinu oznaku otvara se abecednim redom popis koji označava način odlučivanja Ustavnog suda. Klikom na odabrani način odlučivanja (odbačaj, odbijanje, usvajanje, utvrđenje, obustava itd.) korisnik dobiva pregled svih odluka koje su sadržane u zbirci ustavnosudske prakse pod određenim načinom odlučivanja unutar svake oznake (signature).

Primjer (pretraživanje odluka pod oznakom U-III):

collapse.gif U-III
      expand.gif odbačaj - nepravodobnost
      expand.gif odbačaj - nije iscrpljen pravni put
      expand.gif odbijanje
      expand.gif utvrđenje - povreda

 

Pretraživanje "po tekstu" (prema bilo kojoj od riječi sadržanih u odluci)

"Klikom" na pretraživač pod nazivom "Pretraživanje 'po tekstu' (prema bilo kojoj od riječi sadržanih u odluci)" korisniku se otvara mogućnost pronalaženja tražene odluke upisivanjem jedne riječi (pojma) ili više njih, u za to označeno mjesto u rubrici "upit".

"Klikom" na "Traži", korisniku će se prikazati popis svih odluka u kojima je sadržana riječ koju je korisnik upisao u rubriku "upit". Odluke su poredane prema intenzitetu pojavljivanja tražene riječi ili pojma. Na ovaj način se mogu pretraživati sve odluke objavljene na internetskoj stranici Ustavnog suda neovisno o datumu donošenja.

Ako korisnik upiše cijelu riječ (npr. riječ "državljanstvo"), prikazat će mu se popis svih odluka u kojima je sadržan upravo taj oblik riječi (u istom broju, rodu i padežu), ali mu se neće prikazati one odluke u kojima je sadržana riječ "državljanstva", "državljanin" i slično.

Da bi proširio mogućnost pretrage na sve oblike riječi "državljanstvo", neovisno o rodu, broju i padežu, korisnik može upisati samo dio tražene riječi i nakon toga staviti simbol zvjezdice *.

 

Primjer: državlj*

 

Pri tome korisnik mora paziti da ne skrati riječ na način da u njezinom korijenu budu sadržani i drugi pojmovi. Ako korisnik umjesto "državlj*" upiše, primjerice, "držav*", osim odluka u kojima je sadržana riječ državljanstvo, pojavit će mu se i sve odluke u kojima su sadržane riječi "država" i "državni" u bilo kojem rodu, broju i padežu.

Ovo je uobičajena i najjednostavnija metoda pretraživanja zbirke ustavnosudske prakse. Zbog svoje jednostavnosti, međutim, ona nije precizna.

Napomena: ukoliko se ni na jedan od navedenih načina ne može pronaći tražena odluka (stoga što, primjerice, nije objavljena na internetskoj stranici Ustavnog suda), svaki korisnik može u Službi za ustavnosudsko poslovanje Glavnog tajništva Ustavnog suda zatražiti presliku tražene odluke sukladno članku 57. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske.