Bibliografija

dr. sc. Teodor Antić

 

 

Knjige:

 • „Javno pravo i javna uprava“, 2019., Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, Zaprešić
 • „Ustrojstvo i djelokrug javnog sektora“, 2014., Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka
 • „Komunalno upravno pravo“, 2008., Novi informator, Zagreb
 • "Primjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi", 2002., Narodne novine, Pravna biblioteka, Zagreb
 • „Priručnik za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave“, 2008., Savez Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske, Zagreb – (koautor) 2013., 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
 • „Priručnik o međuopćinskoj suradnji“, 2011., Udruga općina u Republici Hrvatskoj, Zagreb   –  (koautor)

 

Članci:

 • „Zaštita ustavnog prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske“, 2018., u: Slakoper, Z., Bukovac Puvača M. i Mihelčić G. (ur.), Zbornik radova Liber amicorum Aldo Radolović, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Rijeka: 65-87, (pregledni znanstveni rad)
 • „Izrada pravnih propisa u Hrvatskoj - studija slučaja“, 2017., Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, (38) 1: 93-130, (izvorni znanstveni rad) /koautor s prof. dr. sc. Dario Đerđa/
 • „Izdvojeno mišljenje u sudskim postupcima i praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske“, 2016., Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, (37) 2: 837-837, (izvorni znanstveni rad)
 • „Nadzor nad radom izvršnih i upravnih tijela jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj“, 2016., Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 53 (1): 165-205, (izvorni znanstveni rad) /koautor s prof. dr. sc. Dario Đerđa/
 • „Postupak i uvjeti za izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske“, 2015., Pravni vjesnik, časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, (31) 1: 47-83, (pregledni znanstveni rad)
 • „Vjerodostojno tumačenje zakona“, 2015., Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, (36) 1: 619-644, (izvorni znanstveni rad)
 • „Aktualna ustavnosudska praksa vezana uz pitanja zajedničke pričuve“, 2015., Zbornik radova sa savjetovanja upravitelja nekretninama, Udruga upravitelj, Supetar (otok Brač): 4 - 14
 • „Pravna zaštita pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske“, 2014., Zbornik radova sa savjetovanja upravitelja nekretninama, Udruga upravitelj, Crikvenica: 85 - 92
 • „Razgraničenje nadležnosti za ocjenu ustavnosti i zakonitosti općih akata lokalne samouprave“, 2013., Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 50 (3): 541 - 572, (pregledni rad)
 • „Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja - novi izvor prava?“, 2013., Sveske za javno pravo Fondacije Centar za javno pravo Sarajevo, 4 (11): 43 - 49
 • „Nadzor lokalne samouprave – postojeće stanje i prijedlog promjena“, 2013., u: Koprić, I.(ur.), Reforma lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, Institut za javnu upravu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: 219 - 249, (prethodno znanstveno priopćenje)
 • „Reagiranje ustavnih sudova na negativne kritike njihovih odluka“, 2012., Pravni vjesnik, časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, (28) 3-4: 45-62, (prethodno znanstveno priopćenje)
 • „Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske“, 2012., Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa o problemu izbora sudaca ustavnih sudova u regiji, Sarajevo, 2. studenoga 2012., Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo: 15 - 56
 • „The reaction to negative criticism of court judgements”, Report at the 5th conference of secretaries general of constitutional courts or courts with equivalent jurisdiction, CDL-JU(2012)003, Yerevan, Armenia, 13-14 April 2012, European commission for democracy through law (Venice Commission), dostupno na: www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-JU(2012)003-e-pdf
 • „Nadzor i pravna zaštita lokalne samouprave – de lege lata i de lege ferenda“, 2010., u: Barbić, Jakša (ur.), Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava, HAZU Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, Zagreb: 363 - 407 (prethodno znanstveno priopćenje)
 • „Problemi primjene novog Zakona o općem upravnom postupku u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave“, 2009., u: Koprić, Ivan (ur.), Novi Zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene, Institut za javnu upravu i Narodne novine, Zagreb: 57 – 76
 • „Pravno uređenje komunalne djelatnosti javne rasvjete“, 2008., Zbornik radova sa savjetovanja „Javna rasvjeta – 10 godina u vlasništvu lokalne zajednice“, Udruga za razvoj Hrvatske i Hrvatski komitet Međunarodne komisije za rasvjetu (CIE), Crikvenica: 21 - 43 
 • „Stupanje na snagu i početak primjene općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“, 2007., Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Lokalna samouprava i decentralizacija“, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Pravni fakultet Sveučilišta „J.J. Strossmayera u Osijeku – Akademija pravnih znanosti Hrvatske, Zagreb: 143 – 159
 • „Zaštita izbornog prava pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske“, 2007., list Informator, (55) 5584-5585: 1 – 3
 • „Ustavna tužba kao sredstvo pravne zaštite ustavnih prava“,  2007., list Informator, (55) 5578-5579: 11-12
 • „Pravni okvir za suradnju lokalnih jedinica – usporedna iskustva i mogućnosti“, 2007.,  u: Tomašević, Vesna (ur.), Vodič za suradnju među jedinicama lokalne samouprave u svrhu pružanja javnih usluga, The Urban Institute, Zagreb: 7-22
 • „Pravni okvir za suradnju lokalnih jedinica – smjernice i preporuke“, 2007.,  u: Tomašević, Vesna (ur.), Vodič za suradnju među jedinicama lokalne samouprave u svrhu pružanja javnih usluga, The Urban Institute, Zagreb: 73-77
 • „Raspuštanje predstavničkog tijela radi propuštanja roka za donošenje prostornog plana“,  2006., list Informator, (54) 5419: 16
 • „Reforme lokalne samouprave – izazovi i ograničenja“,  2005., u: Obradović, Stojan (ur.), Lokalna samouprava pred reformskim izazovima, Stina d.o.o., Split: 7-18 
 • „Ostavka osobe izabrane na dužnost u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“,  2005., list Informator, (53) 5386: 8 i 5387: 12
 • „Dopunjavanje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave predstavnikom nacionalne manjine“,  2005., list Informator, (53) 5366-5367: 22
 • „Odnos lokalne samouprave prema građanima – pojedinačni akti i radnje“, 2005., Hrvatska javna uprava, (5) 1: 153-167, (stručni članak)
 • „Osiguranje zastupljenosti predstavnika nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“,  2005., list Informator, (53) 5326: 6-7
 • „Vjerodostojno tumačenje zakona kroz praksu Hrvatskog sabora“, 2005., list Informator, (53) 5309: 17-18
 • „Lokalna samouprava i upravni postupak“,  2004.,  u: Medvedović, Dragan (ur.),  Aktualnosti u primjeni Zakona o općem upravnom postupku, Narodne novine, Zagreb: 27-43, (radni materijali za savjetovanje)
 • „Odnos lokalne samouprave prema građanima – pojedinačni akti i radnje“, 2003., u: Antić, Teodor/ Omejec, Jasna (ur.), Lokalna samouprava – pravno uređenje i praksa, Narodne novine, Opatija: 53-62, (radni materijali za savjetovanje)
 • „Akti jedinica lokalne samouprave u primjeni nove odredbe članka 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara“, 2003., u: Hrčić, Petra/ Palatinuš, Domagoj/ Lovrić, Bernardica (ur.), Spomenička renta i očuvanje kulturne baštine, Hrvatski poslovni centar Stambeno poslovno gospodarstvo, Zagreb: 23-32
 • „Raspuštanje lokalnog predstavničkog tijela radi trajnog gubitka kvoruma“, 2003., list Informator, (51) 5137: 11-12
 • „Ostvarenje prava manjine na sudjelovanje u upravljanju lokalnim poslovima“, 2003., list Informator, (51) 5109: 1-4
 • „Centralna uprava i lokalna samouprava u Hrvatskoj: decentralizacija i demokratizacija“, 2002., u: Ott, Katarina/ Bajo, Anto/ Pitarević, Mihaela (ur.), Fiskalna decentralizacija u Hrvatskoj, The Fiscal Decentralization Initiative i Institut za javne financije, Zagreb: 63-79
 • „Komparativni prikaz sustava lokalne samouprave u nekim europskim zemljama“, 2002., Politička misao, (39) 4: 44-86, (stručni članak)
 • „Prestanak i mirovanje mandata člana lokalnog predstavničkog tijela i određivanje njegova zamjenika“ I. i II. (prerađeno izdanje), 2002., list Informator, (50) 5013: 1-3 i 5014: 1-4
 • “Decentralisation of Public Administration in the Republic of Croatia – Reform Process Management”, 2002., u: Péteri, Gábor (ur.), Mastering Decentralization and Public Administration Reforms in Central and Eastern Europe, Local Government and public Service Reform Initiative, Open Society Institute, Budapest: 121-135
 • „Prestanak i mirovanje mandata člana lokalnog predstavničkog tijela i određivanje njegova zamjenika“, 2001., Hrvatska javna uprava, (3) 2: 331-368, (stručni rad)
 • „Sustav obavljanja komunalnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj“, 1999., Hrvatska javna uprava, (1) 4: 623-651, (prethodno znanstveno priopćenje)
 • „Sustav obavljanja komunalnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj“, 1999., u: Medvedović, Dragan/ Jurčec, Bernarda/ Palarić, Antun/ Radin, Gordan/ Pavić, Željko (ur.), Javna uprava u demokratskom društvu, Institut za javnu upravu i Organizator d.o.o., Zagreb: 155-181
 • „Položaj županije u pravnom sustavu Republike Hrvatske“, 1999.  Hrvatska javna uprava, (1) 2: 279-302, (stručni rad)
 • „Primjena Zakona o općem upravnom postupku na akte jedinica lokalne samouprave“, 1999., Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, (20) 1: 371-389, (pregledni članak)
 • „Sustav financiranja lokalne samouprave i uprave u Republici Hrvatskoj“, 1997., Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, (18) 2: 425-442, (pregledni članak)